Minilex - Lakipuhelin

Vangitsemisen kesto ja edellytykset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vangitsemisen edellytykset esitutkinnan ja oikeudenkäynnin aikana ovat pääsääntöisesti samat kuin pidättämisen. Alle 15-vuotiaana tehdystä rikollisesta teosta epäiltyä ei saa vangita, kuten ei myöskään pidättää. Vangitsemista on vaadittava tuomioistuimelta, joka myös päättää vangitsemisesta.

Rikoksesta todennäköisin syin epäilty saadaan vangita, jos rikoksesta ei ole säädetty lievempää rangaistusta kuin kaksi vuotta vankeutta. Rikoksesta epäilty saadaan vangita myös, jos rikoksesta on säädetty lievempi rangaistus kuin kaksi vuotta vankeutta, mutta siitä säädetty ankarin rangaistus on vähintään vuosi vankeutta ja epäillyn henkilökohtaisten olosuhteiden tai muiden seikkojen perusteella on syytä epäillä, että hän lähtee pakoon tai muuten karttaa rangaistusta, vaikeuttaa asian selvittämistä tai jatkaa rikollista toimintaa. Rikoksesta todennäköisin syin epäilty tuntematon henkilö, joka kieltäytyy ilmoittamasta nimeään tai osoitettaan tai antaa niitä koskien virheellisiä tietoja, saadaan myös vangita. Samoin voidaan toimia tilanteessa, jossa epäilyllä ei ole vakinaista asuntoa Suomessa ja hänen pelätään poistuvan maasta välttääkseen rangaistuksen.

Kun jotakuta on syytä epäillä rikoksesta, hänet saadaan vangita, vaikka epäilyyn ei ole todennäköisiä syitä, jos vangitsemiseen muutoin on edellytykset ja vangitseminen on odotettavissa olevan lisäselvityksen vuoksi erittäin tärkeää. Milloin epäilty on vangittu ilman todennäköisiä syitä epäilyyn, on häntä koskeva vangitsemisasia käsiteltävä uudelleen viipymättä ja viimeistään viikon kuluttua vangitsemispäätöksestä. Jollei vangitsemiseen ole tarvittavia edellytyksiä, on vangittu määrättävä päästettäväksi heti vapaaksi.

Vangitsemisvaatimuksesta on viipymättä ilmoitettava pidätetylle ja hänen avustajalleen. Heille on viipymättä toimitettava kirjallinen vangitsemisvaatimus. Vangitsemisesta päättää aina tuomioistuin. Tuomioistuin ei saa kuitenkaan ilman vaatimusta määrätä rikosasian vastaajaa vangittavaksi. Vaatimuksen vangitsemisesta tekee esitutkinnan aikana pidättämiseen oikeutettu virkamies. Ennen vaatimuksen tekemistä siitä on ilmoitettava syyttäjälle, joka voi ottaa päätettäväkseen kysymyksen vangitsemisvaatimuksen tekemisestä. Jos asia on esitutkinnan päätyttyä siirtynyt syyttäjälle, päättää hän vaatimuksen tekemisestä.

Vaatimus pidätetyn vangitsemisesta on tehtävä tuomioistuimelle viipymättä ja viimeistään kolmantena päivänä kiinniottamispäivästä ennen kello kahtatoista. Vangitsemisesta päättää se tuomioistuin, joka on syyteasiassa toimivaltainen. Vangittavaksi vaadittua epäiltyä on kuultava henkilökohtaisesti tuomioistuimessa ja hänellä on oikeus käyttää avustajaa. Ennen syytteen nostamista pidätetyn vangitsemisesta saa päättää myös kiinniottamispaikkakunnan tai pidätetyn säilyttämispaikkakunnan käräjäoikeus ja kiireellisessä tapauksessa muukin käräjäoikeus. Vangitsemisasiassa annettuun päätökseen ei saa erikseen hakea muutosta valittamalla, mutta vangittu saa käyttää ylimääräisiä muutoksenhakukeinoja eli kannella päätöksestä. Kantelulle ei ole määräaikaa ja se on käsiteltävä kiireellisenä.

Ketään ei saa vangita tai määrätä pidettäväksi edelleen vangittuna, jos se asian laadun taikka rikoksesta epäillyn tai tuomitun iän tai muiden henkilökohtaisten olojen vuoksi olisi kohtuutonta. Rikoksesta vangittu, joka on päästetty vapaaksi, voidaan vangita uudestaan samasta rikoksesta ainoastaan sellaisen seikan perusteella, johon vangitsemisvaatimuksen esittäjä ei ole voinut vedota aikaisemmasta vangitsemisesta päätettäessä.

Vangitsemiselle on asetettu tiukat edellytykset lainsäädännössä. Vaatimus vangitsemisesta on tehtävä viipymättä, mutta kuitenkin viimeistään kolmantena päivänä kiinniottamisesta ennen kello kahtatoista. Vangitsemisvaatimus on käsiteltävä viipymättä, mutta pidätettyä koskeva vaatimus on otettava käsiteltäväksi viimeistään neljän vuorokauden kuluessa kiinniottamisesta. Pidätetyllä ja vangittavaksi vaaditulla on oikeus käyttää avustajaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa