Minilex - Lakipuhelin

Telekuuntelu, televalvonta ja tekninen tarkkailu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Telekuuntelu, televalvonta ja tekninen tarkkailu ovat salaisia pakkokeinoja, joita voidaan käyttää esitutkinnassa salassa niiden kohteilta. Yleisenä edellytyksenä on, että niiden käytöllä voidaan olettaa saatavan rikoksen selvittämiseksi tarvittavaa tietoja ja niillä voidaan olettaa olevan erittäin tärkeä merkitys rikoksen selvittämiselle. Niillä puututaan henkilön yksityisyyden suojaan, joten niiden käyttäminen on sallittua pääsääntöisesti ainoastaan törkeimpien rikosten kohdalla.

Telekuuntelu tarkoittaa yleisen viestintäverkon tai siihen liitetyn viestintäverkon kautta teleliittymään, sähköpostiosoitteeseen tai muuhun sellaiseen teleosoitteeseen tai telepäätelaitteeseen tulevan taikka siitä lähtevän viestin kuuntelua tai tallentamista salaa viestin sisällön selvittämiseksi. Telekuuntelu saadaan kohdistaa vain rikoksesta epäillyltä lähtöisin olevaan tai hänelle tarkoitettuun viestiin. Tämä tarkoittaa siis sitä, että epäillyn kanssa asuvien muiden henkilöiden viestejä ei saa kuunnella tai tallentaa, jollei telekuuntelulupa ulotu myös heihin. Pääsääntöisesti telekuuntelu on sallittua vain rikoksen esitutkintavaiheessa, kun on kyse törkeistä rikoksista, kuten esimerkiksi joukkotuhonta, henkirikokset, talousrikokset ja huumausainerikokset. Lievimpiin tekomuotoihin telekuuntelua ei saa käyttää.

Televalvonnalla puolestaan tarkoitetaan salassa pidettävien tunnistamistietojen, kuten puhelinnumeroiden, hankkimista televiesteistä, jotka on lähetetty epäillyn käyttämästä liittymästä, osoitteesta tai laitteesta tai vastaanotettu niihin, sekä matkaviestimen sijaintitiedon hankkimista ja tällaisen teleliittymän tai telepäätelaitteen tilapäistä sulkemista. Televalvonnassa ei siis saada tietoa viestin sisällöstä. Televalvonta on mahdollista, kun jotakuta on syytä epäillä rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään neljä vuotta vankeutta sekä eräistä muista rikoksista, kuten esimerkiksi huumausainerikos, lapsen houkuttelemisesta seksuaalisiin tarkoituksiin ja törkeän ryöstön valmistelu. Lisäksi televalvonta on mahdollista eräissä rikoksissa teleosoitteen tai telepäätelaitteen haltijan suostumuksella.

Tekninen tarkkailu jakaantuu kolmeen osaan. Sillä tarkoitetaan ensinnäkin teknistä kuuntelua, eli keskustelun tai viestin kuuntelua tai tallentamista salaa, joka ei ole ulkopuolisten tietoon tarkoitettu ja johon keskusteluun kuuntelija ei osallistu. Toisekseen teknistä tarkkailua on tekninen katselu, joka tarkoittaa tietyn henkilön tai paikan, jossa epäillyn voidaan olettaa oleskelevan, jatkuvaa tai toistuvaa kuvaamista tai tarkkailua salaa esimerkiksi kiikarilla tai kameralla. Kolmanneksi teknistä tarkkailua on tekninen seuranta, jota on kulkuneuvon tai tavaran seuranta siihen kiinnitetyllä radiolähettimellä tai muulla sellaisella laitteella tai menetelmällä. Teknisen tarkkailun keinot ovat sallittuja kaikissa rikoksissa, joista säädetty ankarin rangaistus ylittää tietyn rajan sekä laissa erikseen mainituissa rikoksissa.

Telekuuntelu tai -valvonta tai tekninen tarkkailu tulee lopettaa, kun sen tarkoitus on saavutettu tai kun sen edellytyksiä ei enää ole tai luvan tai kun päätöksen voimassaolo on päättynyt. Kohdehenkilölle on jälkikäteen ilmoitettava toimenpiteestä. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti sen jälkeen, kun asia on saatettu syyttäjän harkittavaksi, esitutkinta on päättynyt tai se on keskeytetty. Ilmoitus on kuitenkin tehtävä epäillylle viimeistään vuoden kuluttua sen käytön lopettamisesta. Tuomioistuin voi tutkinnallisista syistä lykätä ilmoituksen antoa kaksi vuotta kerrallaan. Tuomioistuin voi myös päättää, että ilmoitus jätetään kokonaan tekemättä, jos se on välttämätöntä valtion turvallisuuden varmistamiseksi tai hengen tai terveyden suojaamiseksi.

Telekuuntelulla, -valvonnalla ja teknisellä tarkkailulla on siis tarkoitus estää ja paljastaa rikoksia. Nämä salaiset pakkokeinot kohdistuvat yksityiselämän ja viestinnän suojaan, jotka kuuluvat keskeisiin perusoikeuksiin. Pakkokeinojen käyttämiseen vaaditaan siksi tiettyjen edellytysten täyttymistä ja niitä voidaan käyttää ainoastaan törkeimpien rikosten kohdalla sekä laissa erikseen luetelluissa rikoksissa. Keinojen käyttäminen edellyttää aina rikosepäilyä ja osaan tarvitaan tuomioistuimen lupa, joten mielivaltaisesti salaisia pakkokeinoja ei voida käyttää. Salaisen pakkokeinon kohteeksi joutunut voi tehdä toteutuneesta pakkokeinosta kantelun käräjäoikeuteen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa