Minilex - Lakipuhelin

Pidättäminen virantoimituksesta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Virantoimituksesta pidättäminen tarkoittaa sitä, että virkamiehen tai viranhaltijan virantoimitus keskeytetään väliaikaisesti ilman virkamiehen tai viranhaltijan tahtoa. Virantoimituksesta pidättämisen edellytysten arvioinnin on oltava objektiivista ja siitä päättäneen viranomaisen tai toimielimen on seurattava virantoimituksesta pidättämisen perusteissa tai siihen johtaneissa olosuhteissa tapahtuvia muutoksia ja asiasta on tehtävä uusi päätös tilanteen niin vaatiessa. Lisäksi virantoimituksesta pidättämisen jatkuminen tulee aina viipymättä käsitellä uudelleen, jos virantoimituksesta pidätetty virkamies tai viranhaltija vaatii sitä.

Virkamies voidaan pidättää virantoimituksesta ensinkin silloin kun hänen irtisanomisaikansa on päättynyt, mutta hänen irtisanomistaan koskeva päätös ei ole vielä saanut lainvoimaa. Tällöin virkamies pidätetään virantoimituksesta siihen hetkeen saakka kunnes irtisanomispäätös tulee lainvoimaiseksi. Hallinto-oikeus tai korkein hallinto-oikeus voi kuitenkin määrätä tästä poikkeavasta menettelystä. Lisäksi jos virkamies on irtisanomisen sijaan pantu viralta tai hänen virkasuhteensa on purettu hänet pidätetään virasta välittömästi vaikkei päätös olisikaan lainvoimainen.

Virkamies pidätetään virastaan myös välittömästi irtisanomisen jälkeen, ennen irtisanomisajan kulumista, jos irtisanomisen perusteena on ollut sellainen laiminlyönti tai teko, jonka perusteella virantoimitusta ei voida jatkaa, koska virkamies katsotaan soveltumattomaksi tehtäväänsä tai jos virassa jatkaminen voisi vaarantaa kansalaisen turvallisuuden. Tällaisissa tilanteissa virkamiehellä on kuitenkin oikeus korvaukseen, jonka suuruus on irtisanomisajan palkkaa vastaava.

Virkamies voidaan pidättää virantoimituksestaan myös rikossyytteeseen liittyvän tutkimuksen ajaksi, jos sillä voidaan katsoa olevan merkitystä viran hoitamisen edellytyksiin. Virantoimituksesta pidättäminen on mahdollista myös jos virkamies kieltäytyy tehtävänsä hoitamisen edellytyksien selvittämiseksi tarpeellisista tarkastuksista tai tutkimuksista tai jos hän ei suostu antamaan tehtävänsä hoidon edellytysten arvioinnin kannalta olennaisia tietoja terveydestään tai jos hänellä on sairaus, joka olennaisesti haittaa hänen virkansa hoitoa.

Viranhaltija puolestaan voidaan pidättää virantoimituksesta, jos hänen voidaan todennäköisin syin epäillä syyllistyneen virkarikokseen tai menetelleen virassaan velvollisuuksiensa vastaisesti. Tällöin viranhaltija voidaan pidättää virastaan asian tutkimisen tai oikeudenkäynnin ajaksi. Viranhaltija voidaan pidättää virastaan myös, jos on todennäköisiä perusteita sille, että hänen virkansa ulkopuolella tekemään rikokseen liittyy sellaisia seikkoja, joilla voi olla vaikutusta hänen tehtävänsä hoitamisen kannalta. Tällöinkin virasta pidättäminen tehdään tutkimuksen tai oikeudenkäynnin ajaksi.

Lisäksi viranhaltija voidaan pidättää virantoimituksesta ellei hän voi itsestään johtuvasta syystä hoitaa virkatehtäviään asianmukaisesti.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa