Minilex - Lakipuhelin

Pakkokeinot työsuojelussa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työsuojelussa valvotaan sitä, että työnantajat noudattavat työsuojeluvelvoitteitaan. Valvontaa suorittavat työsuojeluviranomainen ja sen tarkastajat. Työsuojeluviranomainen voi valvonnan tehostamiseksi käyttää laissa säädettyjä pakkokeinoja.

Työsuojeluviranomaisen tarkastaja voi antaa velvollisuuksiaan laiminlyöneelle työnantajalle kirjallisia toimintaohjeita lainvastaisen olotilan korjaamiseksi tai poistamiseksi. Jos lainvastaisesta olotilasta johtuva haitta tai vaara on vähäistä suurempi, työsuojeluviranomaisen on annettava kirjallinen kehotus olotilan korjaamiseksi tai poistamiseksi. Kehotus voi koskea esimerkiksi työturvallisuutta, työaikakirjanpitoa, työterveyshuoltoa tai syrjintää. Toimintaohjeessa ja kehotuksessa on yksilöitävä sovellettavat säännökset sekä niiden noudattamisessa havaitut puutteet. Kehotuksessa on lisäksi asetettava määräaika, jonka kuluessa työnantajan on saatettava olotila säännösten mukaiseksi, jollei se ole mahdollista heti.

Jos toimintaohjetta tai kehotusta ei ole noudatettu määräajassa, tarkastajan on viivytyksettä saatettava asia työsuojeluviranomaisen käsiteltäväksi. Työsuojeluviranomainen voi velvoittaa työnantajan korjaamaan tai poistamaan säännösten vastaisen olotilan asettamassaan määräajassa. Määräaikaa asetettaessa on otettava huomioon aiemmin kehotuksessa asetettu määräaika. Työsuojeluviranomainen voi lisäksi asettaa velvoitteen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon taikka teettämis- tai keskeyttämisuhan, jotka tarkoittavat sitä, että tekemättä jätetty työ tehdään laiminlyöjän kustannuksella tai että työnteko tai muu toiminta keskeytetään, jos velvoitetta ei noudateta.

Työsuojeluviranomainen voi asettaa käyttökiellon, jos työpaikalla vallitsevasta puutteellisuudesta tai epäkohdasta aiheutuu työntekijälle hengen tai terveyden menettämisen vaara. Tällöin työsuojeluviranomainen voi kieltää vaaraa aiheuttavan koneen, työvälineen tai muun teknisen laitteen, tuotteen tai työmenetelmän käyttämisen taikka työnteon jatkamisen, kunnes lain vastainen olotila on korjattu tai poistettu. Työsuojeluviranomainen voi määrätä käyttökiellon tehosteeksi uhkasakon. Käyttökielto voi olla myös väliaikainen, jolloin siitä päättää tarkastaja eikä työsuojeluviranomainen. Tarkastaja voi antaa väliaikaisen käyttökiellon, jos hengen tai terveyden menettämisen vaara on välitön. Väliaikaista käyttökieltoa on noudatettava heti. Tarkastajan tulee saattaa asia työsuojeluviranomaisen käsiteltäväksi viivytyksettä.

Työsuojeluviranomaisen on ennen käyttökiellon asettamista kuultava asianosaisia ja asianomaista työsuojeluvaltuutettua. Käyttökieltoa koskeva asia on käsiteltävä työsuojeluviranomaisessa kiireellisesti.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa