Minilex - Lakipuhelin

Pakkokeinot ja saatavien perintä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Saatavien perinnässä ensisijainen vaihtoehto on vapaaehtoinen perintä, jossa velalliselta pyritään saamaan maksu ilman, että turvaudutaan tuomioistuimeen tai ulosottomenettelyyn. Mikäli maksua ei kuitenkaan saada, turvaudutaan oikeudelliseen perintään eli ns. pakkoperintään. Oikeudellinen perintä tarkoittaa joko maksusopimuksen tekemistä velallisen kanssa tai tuomioistuimen päätöksen hankkimista ja ulosottomenettelyn käynnistämistä. Oikeudellinen perintä ja etenkin ulosotto ovat tavallaan jo tietynlaista pakkokeinojen käyttöä saatavien perinnässä. Pakkokeinoilla tarkoitetaan tässä kuitenkin erityisesti oikeudenkäymiskaaren mukaisia turvaamistoimia, joita ovat takavarikko saatavien turvaamiseksi, takavarikko paremman oikeuden turvaamiseksi ja yleinen turvaamistoimi.

Takavarikkoa voidaan käyttää  tilanteissa, joissa ei ehditä hakea ulosottokelpoista päätöstä ja on olemassa vaara, että velallinen kätkee, hävittää tai luovuttaa omaisuuttaan. Näin varmistetaan, että ulosmitattavaa omaisuutta on vielä silloinkin, kun ulosottopäätöstä pannaan täytäntöön.

Takavarikko saatavien turvaamiseksi on keskeisin turvaamistoimi saatavien perinnässä. Se voidaan toteuttaa, jos velkoja saattaa todennäköiseksi, että hänellä on velalliselta saatava, joka voidaan määrätä maksettavaksi ulosottokaaren mukaisella ratkaisulla. Lisäksi on oltava olemassa vaara siitä, että velallinen kätkee, hävittää tai luovuttaa omaisuuttaan taikka menettelee muulla velkojan saamista vaarantavalla tavalla. Tällöin tuomioistuin voi määrätä velallisen irtainta tai kiinteätä omaisuutta pantavaksi takavarikkoon niin paljon, että saaminen tulee turvatuksi. Paremman oikeuden turvaamiseksi voidaan suorittaa takavarikko, jos velkoja saattaa todennäköiseksi, että hänellä on tiettyyn esineeseen tai omaisuuteen parempi oikeus, joka voidaan vahvistaa ulosottokaaren mukaisella ratkaisulla. Lisäksi tällöinkin on oltava vaara siitä, että velallinen kätkee, hävittää tai luovuttaa omaisuuttaan taikka menettelee muulla velkojan oikeutta vaarantavalla tavalla. 

Jos velkoja saattaa todennäköiseksi, että hänellä on velallista vastaan jokin muu kuin edellä mainittu oikeus, voi kyseeseen tulla yleinen turvaamistoimi. Oikeuden tulee olla vahvistettavissa ulosottokaaren mukaisella ratkaisulla ja lisäksi on oltava olemassa vaara siitä, että velallinen tekemällä jotakin, ryhtymällä johonkin tai laiminlyömällä jotakin tai jollakin muulla tavoin estää tai heikentää velkojan oikeuden toteutumista tai olennaisesti vähentää sen arvoa tai merkitystä. Yleisenä turvaamistoimena tuomioistuin voi:

1) sakon uhalla kieltää velallista tekemästä jotakin tai ryhtymästä johonkin,

2) määrätä velallisen sakon uhalla tekemään jotakin, 

3) oikeuttaa velkojan tekemään tai teettämään jotakin, 

4) määrätä velallisen omaisuutta pantavaksi toimitsijan haltuun ja hoitoon, tai 

5) määrätä jostakin muusta toimenpiteestä, joka on tarpeen velkojan oikeuden turvaamiseksi. 

Turvaamistointa tulee hakea tuomioistuimelta kirjallisella hakemuksella. Hakemus tehdään sille tuomioistuimelle, jossa velkojan vaatimusta tai oikeutta koskeva pääasian käsittely on vireillä. Hakemus käsitellään kiirellisesti. Turvaamistoimen täytääntöönpanohakemuksen yhteydessä velkojan tulee asettaa vakuus niiden vahinkojen varalta, joita velalliselle saattaa aiheutua turvaamistoimesta, jos velkojan saatava osoittautuisi oikeudessa perusteettomaksi. Turvaamistoimea koskevan päätöksen täytäntöönpanosta vastaa ulosottomies. Sen sijaan turvaamistoimen kustannukset lankeavat ensisijaisesti sitä hakeneelle velkojalle.

Jos siis velkoja havaitsee, että velallinen on alkanut hävittämään, kätkemään tai luovuttamaan omaisuuttaan velkojan saatavan suorituksen vaarantavalla tavalla, hänen kannattaa pyytää lakimiestä aloittamaan haaste- ja turvaamistoimimenettelyn saatavan turvaamiseksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa