Minilex - Lakipuhelin

Pakkokeinojen käyttö kehitysvammahuollossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kehitysvammahuollossa voidaan käyttää useita erilaisia pakkokeinoja eli rajoitustoimenpiteitä. Niiden käytön on aina perustuttava lakiin, jossa niiden käytölle on säädetty tiukat edellytykset. Lähtökohtana on, että niihin turvaudutaan vasta silloin, kun muita vaihtoehtoisia keinoja ei enää ole.

Pakkokeinoja voi käyttää ainoastaan tehostetussa palveluasumisessa, laitospalveluissa tai vastaavissa yksityisissä palveluissa. Tehostetun palveluasumisen yksiköllä ja laitoksella on lisäksi oltava käytettävissään riittävä lääketieteen, psykologian ja sosiaalityön asiantuntemus vaativan hoidon ja huolenpidon toteuttamista ja seurantaa varten. Pakkokeinoista päättäminen kuuluu rikosoikeudellisen virkavastuun piiriin. Päätöksen tehnyt henkilö voi siten joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen, jos päätös pakkokeinosta ei ole lainmukainen.

Pakkokeinoja ovat kiinnipitäminen, aineiden tai esineiden haltuunotto, henkilöntarkastus, lyhytaikainen erillään pitäminen, välttämättömän terveydenhuollon antaminen vastustuksesta riippumatta, rajoittavien asusteiden tai välineiden käyttö päivittäisessä toiminnassa tai vakavissa vaaratilanteissa, valvottu liikkuminen ja poistumisen estäminen

Erityishuolto tulee toteuttaa ensisijaisesti yhteisymmärryksessä erityishuollossa olevan henkilön kanssa. Pakkokeinojen käyttö on mahdollista vain silloin, kun erityishuollossa oleva henkilö ei kykene tekemään hoitoaan ja huolenpitoaan koskevia ratkaisuja eikä ymmärtämään käyttäytymisensä seurauksia ja kun rajoitustoimenpiteen käyttäminen on välttämätöntä hänen terveytensä tai turvallisuutensa taikka muiden terveyden tai turvallisuuden suojaamiseksi taikka merkittävän omaisuusvahingon ehkäisemiseksi ja kun muut, lievemmät keinot eivät ole tilanteeseen soveltuvia tai riittäviä.

Pakkokeinon on noudatettava suhteellisuusperiaatteen vaatimuksia. Sen on siten oltava henkilön hoidon ja huolenpidon kannalta perusteltu, tarkoitukseen sopiva ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Jos henkilöön kohdistetaan useampia pakkokeinoja samanaikaisesti tai peräkkäin, niiden yhteisvaikutukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Pakkokeino on toteutettava erityishuollossa olevan henkilön ihmisarvoa kunnioittaen, mahdollisimman turvallisesti ja hänen perustarpeistaan huolehtien. Sen käyttö on myös lopetettava heti, kun se ei enää ole välttämätöntä tai jos se vaarantaa erityishuollossa olevan henkilön terveyden tai turvallisuuden. Jos pakkokeino kohdistuu alaikäiseen, rajoitustoimenpidettä käytettäessä on otettava huomioon alaikäisen etu sekä hänen ikänsä ja kehitystasonsa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa