Minilex - Lakipuhelin

Matkustuskielto rikoksesta epäillyn liikkumisen rajoituksena

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rikoksesta todennäköisin syin epäilty saadaan määrätä pidättämisen tai vangitsemisen sijasta matkustuskieltoon. Tällöin edellytetään, että rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on vähintään vuosi vankeutta ja epäillyn henkilökohtaisten olosuhteiden tai muiden seikkojen perusteella on syytä epäillä, että hän lähtee pakoon tai muuten karttaa esitutkintaa, oikeudenkäyntiä tai rangaistuksen täytäntöönpanoa, vaikeuttaa asian selvittämistä hävittämällä, turmelemalla, muuttamalla tai kätkemällä todistusaineistoa tai vaikuttamalla todistajaan, asianomistajaan, asiantuntijaan tai rikoskumppaniin tai jatkaa rikollista toimintaa. Alle 15-vuotiaana tehdystä rikollisesta teosta epäiltyä ei saa kuitenkaan määrätä matkustuskieltoon.

Päätöksestä, jolla matkustuskielto on määrätty, on käytävä ilmi rikos, jonka vuoksi kielto on määrätty, kiellon peruste ja sisältö, seuraamukset kiellon rikkomisesta sekä kiellon voimassaoloaika. Päätöksestä on annettava kieltoon määrätylle jäljennös. Jos matkustuskieltoon määrätty ei ole ollut läsnä päätöstä annettaessa, jäljennös voidaan toimittaa hänelle postitse hänen ilmoittamallaan osoitteella.

Matkustuskieltoon määrätty ei saa poistua päätöksessä mainitulta paikkakunnalta tai alueelta. Häntä voidaan myös kieltää oleskelemasta tai liikkumasta tietyllä päätöksessä mainitulla alueella. Matkustuskieltoon määrätylle ei myöskään saa myöntää passia. Jos hänelle on myönnetty passi, hänen on luovutettava se kiellon voimassaoloajaksi poliisin haltuun. Matkustuskieltopäätöksessä voidaan kuitenkin antaa lupa poistua siinä määrätyltä paikkakunnalta tai alueelta työssäkäyntiä varten tai muusta siihen rinnastettavasta syystä. Matkustuskiellosta päättävä viranomainen saa antaa tärkeästä syystä tilapäisen poistumisluvan. Matkustuskieltoon määrätty voidaan myös velvoittaa olemaan tiettyinä aikoina tavattavissa asunnossaan tai työpaikallaan, ilmoittautumaan tiettyinä aikoina poliisille tai oleskelemaan laitoksessa tai sairaalassa, jossa hän ennestään on tai johon hänet otetaan.

Esitutkinnan aikana matkustuskieltoa koskevasta asiasta päättää pidättämiseen oikeutettu virkamies. Ennen päätöksen tekemistä siitä on ilmoitettava syyttäjälle, joka voi ottaa päätettäväkseen kysymyksen matkustuskiellosta. Kun asia esitutkinnan päätyttyä on siirretty syyttäjälle, matkustuskieltoa koskevasta asiasta päättää syyttäjä. Syytteen nostamisen jälkeen matkustuskieltoa koskevasta asiasta päättää tuomioistuin. Tuomioistuin saa tällöin määrätä syytetyn matkustuskieltoon vain syyttäjän vaatimuksesta.

Matkustuskieltoa saadaan muuttuneiden olosuhteiden vuoksi tai tärkeästä syystä muuttaa ja se on kumottava heti, kun edellytyksiä sen voimassa pitämiseen ei enää ole. Viimeistään matkustuskielto on kuitenkin kumottava, jollei syytettä nosteta 60 päivän kuluessa kiellon määräämisestä. Tuomioistuin saa asianomaisen pidättämiseen oikeutetun virkamiehen edellä tarkoitettuna määräaikana tekemästä pyynnöstä pidentää tätä aikaa.

Tuomioistuimen päätös matkustuskieltoa koskevassa asiassa ei ole valituskelpoinen, mutta matkustuskieltoon määrätty ja pidättämiseen oikeutettu virkamies saavat kannella päätöksestä. Kantelulle ei ole määräaikaa ja se on käsiteltävä kiireellisenä.

Rikoksesta todennäköisin syin epäilty saadaan siis laissa säädetyissä tilanteissa määrätä matkustuskieltoon. Se toimii lievempänä pakkokeinona kuin vangitseminen. Matkustuskiellon rikkominen voi kuitenkin johtaa pidättämiseen ja vangitsemiseen. Jos tuomioistuin on jo käsittelemässä rikoksesta epäillyn vangitsemisvaatimusta, voi tuomioistuin omasta aloitteestaan tai vangittavaksi vaaditun aloitteesta selvittää mahdollisuudet matkustuskiellon määräämiseen vangitsemisen sijasta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa