Minilex - Lakipuhelin

Kiinniottaminen ja pidättäminen pakkokeinolaissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pakkokeinolaissa on säännökset kiinniottamisesta ja pidättämisestä.

Kiinniotto-oikeus on ensinnäkin poliisimiehellä. Tämä tarkoittaa, että poliisimies saa rikoksen selvittämistä varten ottaa kiinni verekseltä tai pakenemasta tavatun rikoksesta epäillyn. Mikäli rikoksesta epäilty on määrätty pidätettäväksi tai vangittavaksi, saa poliisimies ottaa myös tällaisen epäillyn kiinni. Tuomioistuimen pääkäsittelyn tai päätösharkinnan aikana saa poliisimies ottaa kiinni vastaajan, jonka vangitsemista on vaadittu tuomitsemisen yhteydessä, jos kiinniottaminen on tarpeen hänen poistumisensa estämiseksi. Poliisimies saa ottaa epäillyn kiinni myös ilman pidättämismääräystä, mikäli pidättämiselle on olemassa edellytykset ja pidättäminen muuten saattaisi vaarantua.

Poliisimiehen kiinniotto-oikeuden lisäksi voidaan puhua niin sanotusta yleisesti kiinniotto-oikeudesta, joka koskee jokaista. Jokainen saa siis ottaa kiinni verekseltä tai pakenemasta tavatun rikoksesta epäillyn. Kyseessä tulee kuitenkin olla rikos, josta saattaa seurata vankeutta. Jokainen saa käyttää kiinniotto-oikeuttaan myös silloin, kun kyseessä on lievä pahoinpitely, näpistys, lievä kavallus, lievä luvaton käyttö, lievä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, lievä vahingonteko tai lievä petos. Jokaisella on oikeus ottaa kiinni myös sellainen henkilö, joka viranomaisen antaman etsintäkuulutuksen mukaan on pidätettävä tai vangittava. Kiinniotettu on luovutettava poliisille viipymättä. Voimakeinojen käyttäminen yleistä kiinniotto-oikeutta käytettäessä on mahdollista, mikäli kiinniotettava tekee vastarintaa tai pakenee. Voimakeinojen on kuitenkin oltava kiinniottamisen toimittamiseksi välttämättömiä ja sellaisia, joita voidaan pitää kokonaisuutena arvostellen puolustettavina. Kun arvioidaan puolustettavuutta, on otettava huomioon rikoksen laatu, kiinniotettavan käyttäytyminen ja tilanne muutenkin.

Pakkokeinolaki sisältää määräykset myös pidättämisestä. Pidättäminen on mahdollista, kun pidättämisen edellytykset ovat käsillä. Rikoksesta todennäköisin syin epäilty saadaan pidättää, jos rikoksesta ei ole säädetty lievempää rangaistusta kuin kaksi vuotta vankeutta. Niissä tapauksissa, joissa rikoksesta on säädetty lievempi rangaistus kuin kaksi vuotta, voidaan epäilty pidättää, mikäli rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on vähintään vuosi vankeutta. Tällaisessa tapauksessa edellytetään lisäksi, että on syytä epäillä, että epäilty lähtee pakoon tai muuten karttaa esitutkintaa, oikeudenkäyntiä tai rangaistuksen täytäntöönpanoa, tai että hän vaikeuttaa asian selvittämistä turmelemalla, muuttamalla, hävittämällä tai kätkemällä todistusaineistoa tai vaikuttamalla todistajaan, asiantuntijaan tai rikoskumppaniinsa, taikka että hän jatkaa rikollista toimintaa.

Rikoksesta todennäköisin syin epäilty saadaan pidättää myös silloin, jos hän on tuntematon ja kieltäytyy ilmoittamasta nimeään tai osoitettaan taikka antaa siitä ilmeisesti virheellisen tiedon. Jos epäillyllä ei ole Suomessa vakinaista asuntoa ja on todennäköistä, että poistumalla maasta hän pyrkii karttamaan esitutkintaa, oikeudenkäyntiä tai rangaistuksen täytäntöönpanoa, voidaan hänet pidättää. Mikäli epäilyyn ei ole todennäköisiä syitä, voidaan henkilö kuitenkin pidättää, jos häntä kuitenkin on syytä epäillä rikoksesta ja pidättämiseen on muuten edellä luetellut edellytykset. Lisäksi pidättäminen edellyttää, että se on odotettavissa olevan lisäselvityksen vuoksi erittäin tärkeää. On huomattava, että alle 15-vuotiaana tehdystä rikoksesta epäiltyä ei saa pidättää. Pidätetylle on viipymättä ilmoitettava pidättämisen syy, kun päätös pidättämisestä on tehty tai kun hänet on pidättämismääräyksen perusteella otettu kiinni.

Pakkokeinolaki sisältää määräyksen niin kutsutusta kohtuuttoman pidättämisen kiellosta. Se tarkoittaa, että ketään ei saa pidättää, jos pidättäminen olisi kohtuutonta. Pidättäminen voi olla kohtuutonta asian laadun taikka rikoksesta epäillyn iän tai muiden henkilökohtaisten olosuhteiden vuoksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa