Minilex - Lakipuhelin

Virhevastuu käytetyn auton kaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Se, kuuluuko vastuu käytetyssä autossa olevasta virheestä myyjälle vai ostajalle, riippuu muun muassa autosta ennen kauppojen tekemistä annetuista tiedoista, siitä, millaisessa käytössä auto on ostajalla ollut, ja siitä, onko myyjä yksityishenkilö vai elinkeinonharjoittaja. Virhevastuu voi verratenkin samankaltaisissa tilanteissa yksityiskohdista riippuen kuulua eri osapuolille.

Myyjä on lähtökohtaisesti vastuussa käytetyssä autossa ilmenneestä virheestä, mikäli auto ei vastaa myyjän siitä antamia tietoja tai jos myyjä ei ole kertonut tiedossaan olleista auton ominaisuuksia tai käyttöä koskevista olennaisista seikoista. Edellä mainitunlaisena seikkana voisi tulla kyseeseen esimerkiksi tilanne, jossa myyjä on ennen kaupantekoa vakuuttanut myöhemmin rikkinäisiksi osoittautuvien jarrujen olevan kunnossa. Myyjä vastaa autossa ilmenevästä virheestä myös, mikäli auto on olennaisesti huonommassa kunnossa kuin ostajalla on auton ominaisuudet, kuten vuosimalli, kilometrimäärä ja hinta huomioon ottaen yleensä samanlaisten autojen osalta aihetta olettaa. Vastuu on edellä mainitun kaltaisissa tilanteissa myyjällä, vaikka auto olisi myyty "sellaisena kuin se on".

Vastuu virheistä, joista myyjä on kertonut ennen kauppojen tekemistä, on auton ostajalla. Ostaja vastaa myös esimerkiksi liikenneonnettomuudesta, auton vääränlaisesta käsittelystä, huollon laiminlyönnistä taikka auton tavanomaisesta kulumisesta johtuvasta viasta, sillä ostajan on käytettävä ja huollettava autoa asianmukaisesti. Virheet katsotaan tavanomaisesta kulumisesta johtuviksi vioiksi sitä helpommin, mitä vanhempi auto on ja mitä kauemmin aikaa on kulunut auton ostamisesta. Ostaja ei voi vedota yksityishenkilönä olevaa myyjää kohtaan virheenä seikkaan, joka hänen olisi pitänyt havaita auton tavanomaisessa ennakkotarkastuksessa.

Mikäli auton myyjä on elinkeinonharjoittaja, kuten esimerkiksi autokauppa, ostajalla on kuluttajansuojalain mukainen suoja myyjää kohtaan. Elinkeinonharjoittaja on vastuussa autossa luovutushetkellä olevasta virheestä riippumatta siitä, milloin virhe ilmenee, ja siitä, oliko myyjä tietoinen virheestä. Kuluttajansuojalain mukaan ostajan on aina ilmoitettava virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa sen huomaamisesta tai siitä, kun virhe olisi pitänyt huomata. Myyjä tai muu takuunantaja on vastuussa antamastaan takuusta sovittujen takuuehtojen mukaisesti. Takuunantaja on velvollinen korjaamaan omalla kustannuksellaan muun kuin ostajasta johtuvan, takuuaikana ilmenneen virheen. Ellei autolla ole takuuta, kuluttajan on pystyttävä osoittamaan myyjän vastuulla olevan virheen olemassaolo, käytännössä siis se, että virhe on ollut autossa jo luovutushetkellä.

Elinkeinonharjoittajan ollessa myyjänä ostaja voi vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta taikka muiden kuin vähäisten virheiden osalta purkaa kaupan, jos virheen korjaaminen ei tule kysymykseen taikka jos myyjä ei suostu korjaamaan virhettä. Virhevastuun ollessa auton myyjällä asia voidaan viedä viime kädessä käräjäoikeuteen. Elinkeinonharjoittajia koskevat riidat voidaan vaihtoehtoisesti viedä myös Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa