Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajankauppa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttajankauppa on sopimus, jossa myyjänä on elinkeinonharjoittaja ja ostajana kuluttaja. Kuluttajankauppaa säännellään kuluttajansuojalaissa, jonka säännökset koituvat kuluttajan eduksi. Kuluttajankaupassa ei siten voida sopia kuluttajan kannalta ankarampia ehtoja kuin mitä kuluttajansuojalaista seuraisi.

Kuluttajankauppaa koskevat säännökset ovat monelta osin yhdenmukaiset kauppalain säännösten kanssa. Kauppaa tehtäessä tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun myyjän ja ostajan välillä. Tavarassa on virhe, mikäli se poikkeaa sovitusta. Tavara on virheellinen myös niissä tilanteissa, joissa se ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä tai joku muu aikaisemmassa myyntiportaassa on antanut tavaran ominaisuuksista tai käytöstä tavaraa markkinoitaessa taikka muutoin ennen kaupantekoa. Virhe on kuitenkin olemassa vain, jos näiden virheellisten tietojen voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan, ts. kuluttajan päätöksentekoon. Kuluttajaostaja ei kuitenkaan saa vedota tavaran virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Kohtuullinen aika tulee tapauskohtaisesti harkittavaksi, mutta ilmoitus virheestä voidaan kuluttajankaupassa tehdä aina kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ostaja havaitsi virheen.

Jos kuluttaja havaitsee ostamassaan tavarassa virheen ja ilmoittaa siitä myyjälle, hänellä on oikeus pidättyä maksamasta kauppahintaa. Ostaja voi myös vaatia myyjää korjaamaan tavarassa olevan virheen tai toimittamaan virheettömän tavaran virheellisen tilalle. Myyjä ei kuitenkaan ole velvollinen oikaisemaan virhettä, jos siitä aiheutuisi hänelle kohtuuttomia kustannuksia taikka kohtuutonta haittaa. Virheen korjaaminen tai uuden tavaran toimittaminen ovat ensisijaisia keinoja, joita ostaja voi vaatia. Jos virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen ei onnistu tai jos myyjä ei suorita tällaista oikaisua kohtuullisessa ajassa siitä, kun ostaja on ilmoittanut virheestä, ostaja saa vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta tai purkaa kaupan. Kaupan purkua ei kuitenkaan voi vaatia silloin, kun virhe on vähäinen. Jos ostaja on kärsinyt vahinkoa tavaran virheellisyyden vuoksi, on hänellä oikeus saada korvausta hänelle aiheutuneista vahingoista.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Jos myyjä viivästyy kauppatavaran toimittamisesta, on ostajalla oikeus pidättyä maksamasta kauppahintaa sekä oikeus vaatia myyjältä sopimuksen täyttämistä. Kuluttajaostaja voi myös purkaa kaupan myyjän viivästyksen vuoksi, jos sopimusrikkomus on olennainen. Jos viivästyksestä on aiheutunut kuluttajalle vahinkoa, on hänellä oikeus korvaukseen näiden vahinkojen perusteella. Oikeus saada korvausta tulee ajankohtaiseksi vain, jos myyjä ei osoita, että viivästys johtuu hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon kaupantekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää eikä voittaa. Tällainen este voi seurata esimerkiksi ääritilanteessa sääolosuhteista.

Kysyttehän rohkeasti lisää aiheesta Minilexin asiantuntijoilta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa