Minilex - Lakipuhelin

Sopimusrikkomuksen seuraukset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sopimuksesta ilmenee sopimusvelvoite eli se mihin henkilö sitoutuu sopimuksessa. Sopimusrikkomus on käsillä, jos sopimusvelvoite jää täyttämättä osittain tai kokonaan. Velkoja on henkilö, joka vaatii suorituksen täyttämistä ja velallinen on se, jonka tulisi suorittaa sopimuksessa sovittu velvoite. Jotta sopimusrikkomukseen voisi vedota, täytyy velkojan usein ensin reklamoida sopimusrikkomuksesta. Tämä merkitsee sitä, että virheen havainnut velkoja ilmoittaa kohtuullisessa ajassa sopimusta rikkoneelle velalliselle tämän sopimusrikkomuksesta. On olemassa useita sopimusrikkomuksen seuraamustyyppejä ja näiden lisäksi sopimuksen osapuolet voivat sopimusvapauden rajoissa sopia periaatteessa muistakin seuraamuksista.

Yksi sopimusrikkomuksen seuraamus on, että velkoja vaatii sopimuksen täyttämistä eli luontoissuoritusta tai suorituksen oikaisemista. Tämä merkitsee, että velkoja saa velallisen vastustelusta huolimatta vaatia sopimuksessa sovitun velvoitteen toteuttamista. Viime kädessä tämä voi tapahtua viranomaisteitse. Luontoissuoritusvaatimus tulee kyseeseen, kun velallinen ei ole suorittanut lainkaan sopimuksessa sovittua velvoitettaan. Suorituksen oikaisemisen vaatimus tulee taas kyseeseen, kun suoritus on tehty, mutta suoritus on tavalla tai toisella virheellinen taikka puutteellinen. Sopimuksen purkaminen voi tulla kyseeseen, jos sopimusrikkomus on olennainen. Kun sopimus puretaan, sopimuksen mukaiset velvollisuudet lakkaavat sitomasta sopimuksen osapuolia. Velkojalla voi silti olla oikeus vaatia korvausta sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta vahingosta. Ks. tarkemmin kuluttajansuojaosion artikkeli sopimuksen purkamisesta.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Vahingonkorvaus tulee usein kyseeseen sopimusrikkomuksen seuraamuksena. Yleisenä lähtökohtana on, että vahinko on aiheutunut tuottamuksellisesti eli huolimattomuudesta taikka se on aiheutunut tahallisesti. Vahingonkorvausvastuu voi syntyä, jos vahingonaiheuttaja ei kykene osoittamaan toimineensa kaikin puolin huolellisesti. Vahingonkorvauksen määrää arvioitaessa kiinnitetään muun muassa huomiota siihen, mihin taloudelliseen asemaan velkoja olisi päässyt, jos velallinen olisi täyttänyt sopimuksen mukaisen velvoitteen. Hinnanalennus on yksi erityinen muoto vahingonkorvauksesta. Hinnanalennus tarkoittaa, että virheellisesti toteutetusta sopimussuorituksesta maksetaan alennettua vastiketta. Vastikkeen määrä on alennettu samassa suhteessa kuin missä suhteessa toteutunut suoritus on jäänyt vajaaksi sopimuksenmukaisesta suorituksesta. Hinnanalennus voi tulla kyseeseen vain, jos suorituksessa on virhe. Suorituksen viivästyessä hinnanalennusta ei käytetä seuraamuksena. Mahdollinen sopimusrikkomuksen seuraamus voi olla myös sopimussakko. Sopimussakossa on kysymys sopimusehdosta, jonka nojalla sopimuksen rikkoneelle osapuolelle syntyy velvollisuus maksaa toiselle osapuolelle jokin rahasumma korvauksena sopimuksen rikkomisesta.

Sopimusrikkomuksen seuraamuksia on näin ollen useampia. Osa seuraamuksista on toisensa poissulkevia eikä niitä voida vaatia suoritettaviksi samanaikaisesti. Kullakin seuraamuksella on omat sisällölliset edellytyksensä ja tämän takia jokaisen seuraamustyypin soveltuvuus tulisi arvioida erikseen kussakin sopimusrikkomustilanteessa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa