Minilex - Lakipuhelin

Sopimusrikkomuksen seuraukset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sopimuksesta ilmenee sopimusvelvoite, eli se, mihin henkilö sitoutuu sopimuksessa. Sopimusrikkomus on käsillä, jos sopimusvelvoite jää täyttämättä osittain tai kokonaan. Velkoja on henkilö, joka vaatii suorituksen täyttämistä ja velallinen on se, jonka tulisi suorittaa sopimuksessa sovittu velvoite. Jotta sopimusrikkomukseen voisi vedota, täytyy velkojan usein ensin reklamoida sopimusrikkomuksesta. Tämä merkitsee sitä, että virheen havainnut velkoja ilmoittaa kohtuullisessa ajassa sopimusta rikkoneelle velalliselle tämän sopimusrikkomuksesta. On olemassa useita sopimusrikkomuksen seuraamustyyppejä ja näiden lisäksi sopimuksen osapuolet voivat sopimusvapauden rajoissa sopia periaatteessa muistakin seuraamuksista.

Yksi sopimusrikkomuksen seuraamus on, että velkoja vaatii sopimuksen täyttämistä, eli luontoissuoritusta tai suorituksen oikaisemista. Tämä merkitsee, että velkoja saa velallisen vastustelusta huolimatta vaatia, että sopimuksessa sovittu velvoite toteutetaan. Viime kädessä tämä voi tapahtua pakottaen viranomaisen avulla. Luontoissuoritusvaatimus tulee kyseeseen, kun velallinen ei ole tehnyt lainkaan sopimuksessa sovittua. Suorituksen oikaisemisen vaatimus tulee taas kyseeseen kun suoritus on tehty, mutta se on virheellinen tai puutteellinen. Sopimuksen purkaminen voi tulla kyseeseen, jos sopimusrikkomus on olennainen. Kun sopimus puretaan, sopimuksen mukaiset velvollisuudet lakkaavat sitomasta sopimuksen osapuolia. Velkojalla voi silti olla oikeus vaatia korvausta sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta vahingosta.

Vahingonkorvaus tulee usein kyseeseen sopimusrikkomuksen seuraamuksena. Yleisenä lähtökohtana on se, että vahinko on aiheutunut tuottamuksellisesti, eli huolimattomuudesta tai tahallisesti. Vahingonkorvausvastuu voi syntyä, jos vahingonaiheuttaja ei kykene osoittamaan toimineensa kaikin puolin huolellisesti. Vahingonkorvauksen määrää arvioitaessa kiinnitetään muun muassa huomiota siihen, mihin taloudelliseen asemaan velkoja olisi päässyt, jos velallinen olisi täyttänyt sopimuksen mukaisen velvoitteen. Hinnanalennus on yksi erityinen muoto vahingonkorvauksesta. Hinnanalennus tarkoittaa, että virheellisesti toteutetusta sopimussuorituksesta maksetaan alennettua vastiketta. Vastikkeen määrä on alennettu samassa suhteessa kuin missä suhteessa toteutunut suoritus on sopimuksenmukaiseen suoritukseen. Hinnanalennus voi tulla kyseeseen vain, jos suorituksessa on virhe, eikä esimerkiksi suorituksen viivästyessä. Mahdollinen sopimusrikkomuksen seuraamus on myös sopimussakko. Se on ehto, jonka nojalla sopimuksen rikkoneelle syntyy velvollisuus maksaa toiselle osapuolelle jokin rahasumma.

Sopimusrikkomuksen seuraamuksia on näin ollen useampia. Osa seuraamuksista on toisensa poissulkevia, joten niitä ei voi vaatia samanaikaisesti. Kullakin seuraamuksella on omat sisällölliset edellytyksensä ja tämän takia jokaisen seuraamustyypin soveltuvuus tulisi arvioida erikseen kussakin rikkomustilanteessa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa