Minilex - Lakipuhelin

Myyjän vastuu käytetyn auton kaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Käytetyssä autossa on sen iän ja sillä ajettujen kilometrien myötä todennäköisemmin erilaisia vikoja kuin uudessa. Ostajan on sen takia hyvä varautua mahdollisiin korjauskustannuksiin sellaisten vikojen osalta, jotka johtuvat auton käytöstä ja luonnollisesta kulumisesta. Myyjä on kuitenkin lähtökohtaisesti vastuussa käytetyn auton kaupassa olevasta virheestä. Kaupassa on virhe, jos auto ei joltain osin vastaa myyjän antamia tietoja, myyjä on laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa olennaisesta auton käyttöön tai ominaisuuteen liittyvästä seikasta tai auto osoittautuu muutoin huonompikuntoiseksi kuin ostaja on voinut olettaa. Myyjä ei vastaa autossa ilmenevästä virheestä, jos siitä on kerrottu ennen kauppojen tekemistä. Myyjä ei myöskään ole vastuussa esimerkiksi liikenneonnettomuudesta, auton vääränlaisesta käsittelystä, huollon laiminlyönnistä taikka auton tavanomaisesta kulumisesta johtuvasta viasta. Ostaja ei voi vedota virheenä seikkaan, joka hänen olisi pitänyt havaita auton ennakkotarkastuksessa. 

Jos kaupassa ilmenee virhe, ostajan on tehtävä siitä valitus myyjälle. Parhaassa tapauksessa osapuolet pystyvät sopimaan virheen korjaamisesta keskenään. Käytännössä korjauskuluja jaetaan usein osapuolten kesken tai myyjä voi esimerkiksi myöntää korjauskustannuksia vastaavan hinnanalennuksen. Kiistatilanteessa kuluttajaostaja voi saada apua kuluttajaneuvonnasta ja viedä asian Kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Käytetyn auton kaupan virheeseen liittyvä riita voidaan ratkaista myös käräjäoikeudessa. Myyjän vastuuta koskevat kuluttajansuojalain säännökset suojaavat ostajaa silloin, kun käytetyn auton myy elinkeinonharjoittaja, kuten autoliike. Yksityishenkilöiden välisessä autokaupassa sovelletaan kuluttajansuojalain sijaan kauppalakia, jolloin ostajan asema ei ole yhtä suojattu. 

Mikäli auton myyjä on elinkeinonharjoittaja, kuten esimerkiksi autokauppa, ostajalla on kuluttajansuojalain mukainen suoja myyjää kohtaan. Elinkeinonharjoittaja on vastuussa autossa luovutushetkellä olevasta virheestä riippumatta siitä, milloin virhe ilmenee. Kuluttajansuojalain mukaan ostajan on aina ilmoitettava virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa sen huomaamisesta tai siitä, kun virhe olisi pitänyt huomata. Myyjä tai muu takuunantaja on vastuussa antamastaan takuusta sovittujen takuuehtojen mukaisesti. Takuunantaja on velvollinen korjaamaan omalla kustannuksellaan muun kuin ostajasta johtuvan, takuuaikana ilmenneen virheen. Ellei autolla ole takuuta, kuluttajan on pystyttävä osoittamaan myyjän vastuulla olevan virheen olemassaolo. Myyjä ei ole kuitenkaan velvollinen korvaamaan auton käytöstä tai luonnollisesta kulumisesta johtuvien vikojen korjauskustannuksia. Myyjä ei ole vastuussa myöskään sellaisista auton vioista, joista on kerrottu ostajalle jo ennen kaupantekoa tai jotka johtuvat tapaturmasta tai siitä, ettei autoa ole käsitelty oikealla tavalla taikka huollettu asianmukaisesti. 

Käytetyn auton myyneen elinkeinonharjoittajan virhevastuu on ensisijainen, minkä takia ostajan olisi suositeltavaa selvittää asia suoraan myyjän kanssa. Ostaja voi halutessaan vaatia virheen hyvitystä myös aiemmalta myyntiportaalta, kuten maahantuojalta tai valmistajalta. Nämä tahot eivät kuitenkaan vastaa virheistä, jotka ovat syntyneet vasta sen jälkeen, kun ne ovat luovuttaneet auton seuraavalle portaalle. Tällaisia virheitä ovat esimerkiksi myyjän antamat virheelliset tiedot. Käytetyn auton ostaja voi vaatia virheen korvaamista maahantuojalta ainoastaan silloin, jos maahantuoja on samalla takuunantaja. 

Autolle myönnetty takuu ja sen voimassaoloaika eivät vaikuta myyjän vastuuseen käytetyn auton virheestä. Takuu on aina vapaaehtoinen lisäetu, kun taas myyjän virhevastuu on lakisääteinen. Myyjän virhevastuuajan pituuteen vaikuttaa auton oletettava kestoikä. Kestoikä puolestaan määritellään ajokilometrien, käyttöolosuhteiden ja sen perusteella, miten autoa huolletaan ja hoidetaan.

Nopein ja kivuttomin tapa korjata virhe on sopia siitä ostajan ja myyjän välillä, esimerkiksi hinnanalennuksena tai auton korjaamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamisena. Mikäli myyjä ei suostu vapaaehtoisesti korvaamaan virhettä siitä ilmoittamisen jälkeen, asia voidaan viedä viime kädessä käräjäoikeuteen. Elinkeinonharjoittajan ollessa myyjänä ostaja voi myös vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta taikka muiden kuin vähäisten virheiden osalta purkaa kaupan, jos virheen korjaaminen ei kysymykseen taikka jollei myyjä suostu korjaamaan virhettä. Elinkeinonharjoittajia koskevat riidat voidaan vaihtoehtoisesti viedä myös Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Virhe käytetyn auton kaupassa

Yleisesti kaupan virheellä tarkoitetaan, että kaupan kohteena oleva tavara ei joltain osin vastaa sovittua. Käytetyn auton kaupassa virheen määritelmä perustuu pitkälti myyjän velvollisuuteen antaa tavarasta paikkaansa pitävää tietoa. 

Käytetyn auton kaupassa on virhe, jos:

  1. Auto poikkeaa jollakin tavalla siitä, mitä myyjä on kertonut. Myyjän vastuu ulottuu myös sellaisiin virheisiin, joista se ei ole tiennyt. 
  2. Myyjä on laiminlyönyt velvollisuutensa kertoa auton ominaisuuksiin tai käyttöön liittyvistä olennaisista seikoista.
  3. Auto on huonompikuntoinen kuin kuluttajalla on ollut aihetta olettaa auton ikä, ajokilometrit, kauppahinta ja myyjän antamat tiedot huomioon ottaen. 

Ostajan on virheen havaittuaan tehtävä siitä kohtuullisessa ajassa valitus myyjälle. Virheestä kannattaa ilmoittaa aina mahdollisimman pian, kohtuullisena aikana pidetään noin kahta kuukautta sen havaitsemisesta. Tarvittaessa kuluttajaostaja voi olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Yksinkertaisimmin virheen korjaaminen tapahtuu siten, että ostaja ja myyjä sopivat siitä keskenään. Virhe voidaan korjata esimerkiksi niin, että myyjä myöntää ostajalle virheen korjauskustannuksia vastaavan hinnanalennuksen. Aina osapuolet eivät kuitenkaan löydä yhteistä ratkaisua, jolloin asia muuttuu riitaiseksi. Tällöin kuluttajaostajan on mahdollista viedä asia Kuluttajariitalautakunnan tai käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Kuluttajariitalautakunta antaa kuitenkin vain ratkaisusuosituksia, jotka eivät ole yhtä lailla sitovia kuin tuomioistuimen antamat tuomiot. Yksityishenkilöiden välisten kauppojen kiistat voidaan ratkaista ainoastaan käräjäoikeudessa. 

Elinkeinonharjoittajamyyjän vastuu

Elinkeinonharjoittajamyyjän ja kuluttajaostajan väliseen käytetyn auton kauppaan sovelletaan kuluttajansuojalakia. Vaikka käytettyjen tavaroiden kaupassa ostajan on aina varauduttava tavaran mahdollisiin vikoihin, myyjän vastuu niin sanotussa kuluttajankaupassa on melko laaja. Näin on myös käytettyjen autojen kohdalla, joiden virhevastuu määritellään aina tapauskohtaisesti. 

Myyjä ei ole kuitenkaan vastuussa käytetyn auton vioista,

  • joista on kerrottu ostajalle jo ennen kaupantekoa
  • jotka johtuvat tapaturmasta, kuten liikenneonnettomuudesta
  • jotka johtuvat auton vääränlaisesta käsittelystä
  • jotka johtuvat auton asianmukaisen huollon laiminlyömisestä
  • jotka johtuvat auton tavanomaisesta käytöstä
  • jotka johtuvat auton tai sen osan luonnollisesta kulumisesta 

Elinkeinonharjoittajamyyjän vastuun laajuutta on arvioitu Kuluttajariitalautakunnassa paljon. Erityissääntelyä käytetyn tavaran kaupasta ei ole, joten ratkaisuissa on päädytty käyttämään ”sellaisena kuin se on” -ehtoa tietynlaisena lähtökohtana. Kauppasopimukseen voidaan sisällyttää tällainen yleinen varauma, joka rajaa myyjän virhevastuun ulkopuolelle tavaran tavanomaisesta käytöstä ja kulumisesta johtuvat viat. Käytetyn tavaran kaupassa voidaan siis tietyllä tavalla aina katsoa sovellettavan tätä ehtoa huolimatta siitä, onko ehdosta erillistä mainintaa kauppakirjassa. Tavara myydään sellaisena kuin se on, mutta myyjällä on virhevastuun nojalla velvollisuus antaa tavaran käytöstä ja ominaisuuksista paikkaansa pitävää tietoa ostajalle. 

Myyjä on lähtökohtaisesti vastuussa käytetyssä autossa ilmenneestä virheestä, vaikka auto olisi myyty "sellaisena kuin se on" -ehtoa käyttämällä, mikäli auto ei vastaa myyjän siitä antamia tietoja tai jos myyjä ei ole kertonut tiedossaan olleista auton ominaisuuksia tai käyttöä koskevista olennaisista seikoista. Edellä mainitun kaltaisena seikkana voisi tulla kyseeseen esimerkiksi tilanne, jossa myyjä on ennen kaupantekoa vakuuttanut myöhemmin rikkinäisiksi osoittautuvien jarrujen olevan kunnossa. Myyjä vastaa autossa ilmenevästä virheestä myös, mikäli auto on olennaisesti huonommassa kunnossa kuin ostajalla on auton ominaisuudet, kuten vuosimalli, kilometrimäärä ja hinta huomioon ottaen yleensä samanlaisten autojen osalta aihetta olettaa. 

Elinkeinonharjoittajamyyjä on vastuussa käytetyssä autossa jo luovutushetkellä olleista sekä auton tietoihin nähden odottamattomista vioista. Jos virhe ilmenee kuuden kuukauden sisällä auton luovutuksesta, sen katsotaan olleen olemassa jo luovutushetkellä. Odottamaton vika voi olla esimerkiksi jonkin osan hajoaminen huomattavasti ennen sen tavanomaisen kestoiän päättymistä. Tällainen vika ei johdu myöskään kuluttajan virheellisestä toiminnasta tai huollon laiminlyömisestä. 

Myyjä ei vastaa autossa ilmenevästä virheestä, jos siitä on kerrottu ennen kauppojen tekemistä. Myyjä ei myöskään ole vastuussa esimerkiksi liikenneonnettomuudesta, auton vääränlaisesta käsittelystä, huollon laiminlyönnistä taikka auton tavanomaisesta kulumisesta johtuvasta viasta. Ostaja ei voi vedota virheenä seikkaan, joka hänen olisi pitänyt havaita auton ennakkotarkastuksessa. Myyjän virhevastuuaika määritellään auton tai sen osien oletettavan kestoiän mukaan. Kestoikään vaikuttavat ajokilometrien ohella auton käyttöolosuhteet ja se, miten autoa huolletaan ja hoidetaan. Kestoikää ei voida määrittää ennalta, vaan arviointi on aina tapauskohtaista. 

Yksityishenkilöiden välinen kauppa

Käytettyjä autoja myyvät autoliikkeiden lisäksi yksityiset henkilöt. Kahden yksityishenkilön väliseen käytetyn auton kauppaan sovelletaan kauppalakia. Kaupan virheen määrittelyn suhteen kauppalaki vastaa pitkälti kuluttajansuojalakia. Ostajalla on kuitenkin kuluttajaa enemmän velvollisuuksia. Virheellisen käytetyn auton yksityishenkilöltä ostanut henkilö ei voi kiistatilanteessa hyödyntää kuluttajaneuvonnan apua tai viedä asiaa Kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ostajan on tehtävä havaitsemaistaan virheestä ensin valitus myyjälle. Jos osapuolet eivät pääse yhteiseen ratkaisuun virheen korjaamisen suhteen, asia voidaan viedä käräjäoikeuteen. 

Käytettyjä autoja myydään paljon verkossa. Myös erilaisten yritysten ylläpitämiltä kauppapaikoilta ostettujen käytettyjen autojen kauppaa pidetään yksityishenkilöiden välisenä. Tällaisiksi kauppapaikoiksi luetaan muun muassa itsepalvelukirpputorit, myynti-ilmoitustilaa tarjoavat verkkokirpputorit ja verkkohuutokaupat. Kauppapaikan tarjoavalla yrityksellä ei näiden kauppojen osalta ole virhevastuuta. Käytetyn auton ostaminen esimerkiksi tori.fi-sivustolta katsotaan yksityishenkilöiden väliseksi kaupaksi. 

Yksityishenkilön omistamaa autoa voi myyntitilisopimuksen tai muun välityssopimuksen perusteella myydä myös autoliike, joka hoitaa kaupanteon ja muun yhteydenpidon ostajan kanssa. Autoliike toimii tällöin välittäjänä ja vastaa kaupan mahdollisista virheistä yksityishenkilömyyjän sijaan. Ostajalla on siis kuluttajan asema ja sen mukainen suoja. 

Takuu

Takuu on erotettava myyjän lakisääteisestä virhevastuusta. Takuu on vapaaehtoinen ja ylimääräinen etu, jonka myyjä, maahantuoja tai valmistaja voi autolle myöntää. Takuunantaja on vastuussa auton toiminnasta ja sen ominaisuuksista takuusitoumuksessa määrätyn ajan. Käytetyille autoille ei aina myönnetä takuuta. Myyjä on vastuussa auton mahdollisten virheiden osalta, vaikka takuuta ei olisi ikinä myönnetty tai se ei olisi enää voimassa. Myyjän virhevastuu ei pääty takuuajan umpeutumiseen. 

Takuunantajan on korvattava takuuaikana ilmenneiden virheiden kustannukset, ellei tämä onnistu osoittamaan virheen johtuneen ostajan toiminnasta. Esimerkiksi auton vääränlainen käyttäminen, huollon laiminlyöminen tai jokin ulkoinen tapaturma ovat tällaisia ostajasta johtuvia syitä. Jos takuuta ei ole tai takuuaika on kulunut umpeen, ostajan on puolestaan pystyttävä osoittamaan, että kyseessä on myyjän vastuulle kuuluva virhe. 

Vinkkejä käytetyn auton ostajalle

Käytetyn auton ostajan on kaupanteon yhteydessä hyvä perehtyä huolella auton papereihin, kuten huoltokirjaan. Auton huolto-ohjelmaan tutustuminen ja sen noudattaminen varmistavat, ettei ostajan voida katsoa myötävaikuttaneen mahdollisiin myöhemmin ilmaantuviin auton vikoihin. 

Ostajan on tärkeää myös varmistaa, onko käytetyn auton jakohihna vaihdettu vai ei. Hihnan hajoamisesta aiheutuvat korjauskulut voivat olla merkittävät. Jos hihna katkeaa ennen valmistajan laatiman huolto-ohjelman mukaista vaihtoväliä, kyseessä on myyjän vastuulle kuuluva virhe. Ostaja voi kuitenkin joutua kustantamaan hihnan korjauskustannukset itse, jos hän ei huolla autoa ohjelman mukaisesti ja vika olisi voitu havaita tarkastuksen yhteydessä. 

Ostajan kannattaa pyytää myyjää tekemään merkintä kaikista sovituista asioista kauppakirjaan. Tällöin mahdollisissa virhetilanteissa on selvää, mistä vioista ostaja on ollut tietoinen jo kaupantekohetkellä.

Epäselvissä tilanteissa on hyvä kääntyä asiantuntijan puoleen. Kuluttaja voi aina pyytää neuvoa kuluttajaneuvonnasta, jos käytetyn auton kaupassa ilmenee ongelmia. 

Kysymyksiä ja vastauksia

Vastaako myyjä käytetyn auton luonnollisesta kulumisesta johtuvista vioista?

Ei. Käytetyn auton ostajan on syytä varautua korjaamaan tällaiset viat itse. 

Vastaako myyjä sellaisesta käytetyn auton virheestä, josta ei ole itse tiennyt?

Kyllä. Käytetyn auton myyjän virhevastuu ulottuu myös sellaisiin virheeksi katsottaviin seikkoihin, joista myyjä ei itsekään ole tiennyt.

Ostin käytetyn auton verkkokirpputorilla julkaistun myynti-ilmoituksen perusteella. Auto on osoittautunut vialliseksi. Onko verkkokirpputori velvollinen korvaamaan minulle vian korjaamisesta aiheutuvat kustannukset?

Ei ole. Ainoastaan auton myyjä on vastuussa siinä ilmenevistä virheistä. Tässä tapauksessa myyjä on yksityishenkilö, joka on julkaissut myynti-ilmoituksen sivustolla. Kauppa on siis tapahtunut kahden yksityishenkilön välillä eikä yrityksen ylläpitämä kauppapaikka, kuten verkkokirpputori ole vastuussa kaupan virheestä. Ostaja voi valittaa virheestä suoraan myyjälle ja viedä asian käräjäoikeuteen, mikäli virheen korjaamisesta ei pystytä sopimaan kahdenkeskeisesti.

Autoliikkeestä ostamassani käytetyssä autossa on vika, mutta kaupanteon yhteydessä ei sovittu takuusta. Voinko silti saada vian korjaamisesta aiheutuneista kustannuksista korvauksia myyjältä?

Kyllä. Myyjän virhevastuu ei ole sidonnainen mahdolliseen takuuseen. Myyjä on vastuussa käytetyssä autossa ilmenevistä vioista, jotka eivät johdu auton tavanomaisesta käytöstä tai luonnollisesta kulumisesta. Jos kyseessä on myyjän vastuulle kuuluva vika, tulee ostajan tehdä valitus myyjälle. Jos yhteistä ratkaisua korjauskustannusten jakautumisesta osapuolten välillä ei synny, kuluttajan on mahdollista saada apua kuluttajaneuvonnasta. Riitainen asia voidaan saattaa Kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi tai viedä tarvittaessa käräjäoikeuteen. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa