Minilex - Lakipuhelin

Muutoksenhaku ja tutkimatta jättäminen - KKO:2015:75

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Muutoksenhaku
    Valitusosoitus
    Oikeudenkäyntimenettely
    Tutkimatta jättäminen

Ratkaisussa KKO:2015:75 käsiteltiin käräjäoikeuden antamaa valitusosoitusta. Asiassa A oli ilmoittanut tyytymättömyyttään määräajassa häviämäänsä käräjäoikeuden tuomioon. A:n valitus oli kuitenkin saapunut myöhässä käräjäoikeuteen ja se oli jätetty tutkimatta myöhästyneenä. A valitti päätöksestä hovioikeuteen, koska hänelle ei oltu ilmoitettu valituksen tarkkaa määräpäivää, mutta hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden päätöstä.

Asiassa A:lle oli annettu tiedoksi tuomio niin sanotun lukukappaleen muodossa, jossa oli ollut mukana muutoksenhakuohjeet. Näissä muutoksenhakuohjeissa oli lukenut, että määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää käräjäoikeuden ratkaisun julistamis- tai antamispäivästä. Koska A ei ollut tilannut juttunsa toimituskirjaa ilmoitettuaan tyytymättömyyttä tuomioon, käräjäoikeus ei ollut toimittanut A:lle sitä eikä sitä koskevaa valitusosoitusta. KKO:n tuli ratkaista, toimiko käräjäoikeus virheellisesti ollessaan antamatta valitusosoitusta A:lle ja jos toiminta oli virheellistä, millainen vaikutus sillä oli A:n muutoksenhakuoikeuden käyttämiselle.

KKO:n painotti, että tuomioistuimen muutoksenhakuohjauksella on asianosaisen oikeusturvan kannalta paljon merkitystä. Ohjausta tulee antaa oikeudenkäymiskaaren mukaan, kun käräjäoikeuden ratkaisu julistetaan tai annetaan samalla antaen muutoksenhakuohjeet asianosaiselle ja kun asianosainen on päättänyt hakea muutosta, antaen hänelle valitusosoitus. KKO:n mukaan oikeudenkäymiskaaren sanamuoto toimituskirjan ja valitusosoituksen antamisesta ei tarkoita, että sitä voisi tulkita käräjäoikeuden velvollisuutta antaa asianosaiselle valitusosoituksen vain siinä tapauksessa, että hänelle annetaan toimituskirja. Siten ei ole asianosaisen oikeuden muutoksenhakuun eikä asianosaisten yhdenvertaisuuden mukaista, että asianosaiselle, joka ilmoittaa tyytymättömyyttään tuomioon lain mukaisesti, ei anneta toimituskirjaa, koska hän ei ole tätä erikseen pyytänyt. Siten A:n olisi tullut saada toimituskirja ja kunnolliset muutoksenhakuohjeet.

Menettelyvirheen vaikutusta tuomioon ei ole säännelty erikseen, joten sääntely on oikeuskäytännön varassa. KKO:1991:140 ratkaisun mukaan, valitusosoituksen antamatta jättäminen lain mukaisesti ei aiheuttanut sitä, että valitus voitiin myöhässä tutkia, koska asianosaisella oli ollut lainopillisen koulutuksen saanut asiamies. KKO:n mukaan valitusosoituksen antamiseen kohdistuvaa menettelyvirheen vaikutusta tuomioon pohditaan sen perusteella, vaikuttiko se olennaisesti valituksen myöhästymiseen. Tapauksessa oli KKO:n mukaan A:n mahdollisuuksiin valittaa käräjäoikeuden tuomiosta ja siten myös sen myöhästymiseen oli vaikuttanut olennaisesti käräjäoikeuden virheellinen toiminta.

KKO katsoi, että käräjäoikeus oli menetellyt virheellisesti koska se ei ollut antanut A:lle valitusosoitusta, kun A oli tehnyt ilmoituksen tyytymättömyydestään tuomioon. Siten A:n muutoksenhaku oli jäänyt puutteelliseksi alkaen hänen tekemästään tyytymättömyyden ilmoituksesta ja hänellä on oikeus saada lain mukainen valitusosoitus, jota noudattamalla hän pystyy hakemaan muutosta annettuun tuomioon.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa