Minilex - Lakipuhelin

Muutoksenhaku sovinnosta tuomioistuimessa - KKO:2012:35

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Sovinto
    Muutoksenhaku

Ratkaisussa KKO:2012:35 käsiteltiin tuomioistuimen sovinnon sitovuutta. Asiassa oli kantaja A:n ja vastaaja B:n välillä tuomioistuimessa valmisteluistunnossa vahvistettu sovinto. Sovinnon mukaan B:n tuli maksaa 2000 euroa ja palauttaa auton varaosia A:lle. B valitti sovinnon vahvistamisesta hovioikeuteen mutta hovioikeus hylkäsi valituksen.

Hovioikeuden mukaan tuli ratkaista saavutetun sopimuksen sitovuus ja pätevyys osapuolten välillä sekä voitiinko sovinto vahvistaa. Oikeudenkäymiskaaren 20 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan sovinto vahvistetaan asianosaisten pyynnöstä ja sovintoa ei saa vahvistaa, jos se on lain vastainen tai selvästi kohtuuton taikka jos se loukkaa sivullisen oikeutta. Lisäksi oikeudenkäymiskaaren 20 luvun 5 §:n mukaan tuomioistuimen ratkaisuun sovinnon vahvistamista koskevassa asiassa saa hakea muutosta noudattaen, mitä muutoksen hakemisesta asianomaisen tuomioistuimen tuomioon säädetään. Lain esitöiden mukaan tämä tarkoittaa sitä, että muutoksenhaku liittyy sovinnon vahvistamiseen ja sen edellytyksiin. Siten pätemättömyys voisi olla muutoksenhakuperuste. Hovioikeuden tulkinnan mukaan oikeudenkäynnissä vahvistettua sopimusta tulisi arvioida yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden ja säännösten nojalla sekä siten pääsääntönä on sopimuksen sitovuuden periaate. Asiassa B oli ollut paikalla henkilökohtaisesti avustajansa kanssa käräjäoikeudessa ja riidattomasti neuvotellut A:n kanssa asian sovinnollisesta ratkaisemisesta, minkä jälkeen sovinto oli vahvistettu. Siten hovioikeuden mukaan A:lla oli ollut oikeus luottaa B:n tahdonilmaisujen oikeellisuuteen. Myöskään B ei ollut ollut asiaa sovittaessa oikeustoimikelvoton. Siten hovioikeus katsoi tuomioistuimessa tehdyn sovinnon sitovan sen osapuolia ja hylkäsi B:n valituksen.  

KKO:n tuli asiassa todeta B:n valituksesta mikä on tuomioistuimen vahvistaman sovinnon sitovuus. KKO hyväksyi hovioikeuden perustelut ja lisäsi viittauksen ulosottokaareen. Ulosottokaaren 2 luvun 12 §:n mukaan sovinto, jonka tuomioistuin on vahvistanut, pannaan täytäntöön kuten lainvoimainen tuomio. Lisäksi oikeudenkäymiskaaren 20 luvun esitöiden mukaan vahvistetun sovinnon välitön täytäntöönpanokelpoisuus tarkoittaa, että nämä sovintoratkaisut on tarkoitettu lopullisiksi. Siten KKO ei muuttanut hovioikeuden päätöstä.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa