Minilex - Lakipuhelin

Laillisuusperiaate ja liikenneturvallisuuden vaarantaminen - KKO:2015:22

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Liikenneturvallisuuden vaarantaminen
    laillisuusperiaate
    Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate
    Ylimääräinen muutoksenhaku
    Tuomion purkaminen rikosasiassa

Ratkaisussa KKO:2015:22 käsiteltiin liikennerikosta. Tapauksessa A oli tuomittu käräjäoikeudessa liikenneturvallisuuden vaarantamisesta rangaistukseen ja yhteisvastuullisesti Helsingin kaupungin kanssa vahingonkorvaukseen rikoslain ja metrojunankuljettajan toimintaohjeen osan III nojalla. A oli toiminut metronkuljettajana lähtien asemalta liikkeelle katsomatta, ettei laiturilla tai junassa oleville matkustajille aiheudu liikkeellelähdöstä vaaraa ja siten aiheuttanut vaaraa toisen turvallisuudelle. Hovioikeus ei ollut muuttanut tuomiota A:n valituksen johdosta.

KKO:n tuli ratkaista asiassa, oliko tuomio perustunut ilmeisen väärään lain soveltamiseen, koska asiassa oli sovellettu metrojunankuljettajan toimintaohjetta. Oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 8 §:n 4 kohdan mukaan lainvoiman saanut tuomio voidaan syytetyn eduksi purkaa, jos tuomio perustuu ilmeisesti väärään lain soveltamiseen. KKO voi purkaa tuomion, jos se on edellä mainitun lainkohdan vastainen.

Rikoslain 23 luvun 1 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan liikenneturvallisuuden vaarantamisesta tuomitaan myös se, joka liikenneturvallisuuden vaarantamista koskevassa pykälässä tarkoitetulla tavalla kuljettaessaan junaa tai toimiessaan muussa junaturvallisuuteen olennaisesti vaikuttavassa tehtävässä rikkoo junaturvallisuutta koskevia määräyksiä. Lain esitöiden mukaan tämä koskee myös metroa ja junaturvallisuutta koskeviin määräyksiin luetellaan kaupunginvaltuuston hyväksymä ja lääninhallituksen vahvistama metroliikennesääntö. Siten ei ilmene, että metrojunankuljettajan toimintaohje olisi laissa tarkoitettu junaturvallisuutta koskeva määräys. Lisäksi edellä mainitussa toimintaohjeesta ei ilmennyt tapauksessa, että sen noudattamatta jättäminen olisi rangaistavaa. Rikoslain 3 luvun 1 §:n mukaan rikokseen syylliseksi saa katsoa vain sellaisen teon perusteella, joka tekohetkellä on laissa nimenomaan säädetty rangaistavaksi. KKO:n mukaan toimintaohjeen soveltaminen käräjäoikeuden tuomiossa ei siten täytä rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen edellytyksiä. KKO päätyi purkamaan asiassa tuomion, koska se rikkoi laillisuusperiaatetta eikä siten A:ta voida tuomita rangaistukseen sellaisen teon perusteella, joka ei ole säädetty rangaistavaksi.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa