Minilex - Lakipuhelin

Velkajärjestelyn raukeaminen yrityssaneerauksessa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Saneerausmenettelyssä vahvistetun velkajärjestelyn raukeaminen poikkeaa koko maksuohjelman raukeamisesta. Velkajärjestelyssä ja sen raukeamisessa on kyse saneerausvelallisen ja yksittäisen velkojan välisestä oikeussuhteesta. Siten yksittäisen velkajärjestelyn raukeamisella ei ole merkitystä velallisen ja velkojan kaksiasianosaissuhteen ulkopuolella.

Tuomioistuin voi velkojan vaatimuksesta määrätä saneerausohjelman mukaisen, kyseistä velkojaa koskevan velkajärjestelyn raukeamaan, mikäli velallinen on olennaisella tavalla laiminlyönyt ohjelman mukaisen velvollisuutensa velkojalle eikä ole täyttänyt sitä velkojan asettaman kohtuullisen lisäajankaan kuluessa.

Mikäli lainsäädännössä määriteltyä varojenjakokieltoa on rikottu, saneerausohjelman mukainen velkajärjestely voidaan määrätä raukeamaan niiden velkojien osalta, joiden oikeutta suoritukseen saataviensa pääomasta on ohjelmassa rajoitettu. Vaatimuksen tästä voi esittää valvoja taikka velkoja oman saatavansa osalta. Tuomioistuin voi jättää vaatimuksen hyväksymättä, mikäli kiellon vastaisesti jaetut varat on palautettu tai niiden arvo on korvattu ja velkajärjestelyn raukeaminen olisi tämä huomioon ottaen kohtuutonta.

Tuomioistuimella on myös valta määrätä saneerausohjelman mukainen velkajärjestely raukeamaan, jos raukeamiselle on ohjelmassa määrätty muu kuin edellä tarkoitettu peruste. Vaatimuksen tästä voi esittää valvoja taikka velkoja oman saatavansa osalta. Velkojalla, jonka osalta velkajärjestely raukeaa, on samanlainen oikeus suoritukseen kuin jos saneerausohjelmaa ei olisi vahvistettu. Velallisen ei kuitenkaan ole suoritettava velalle viivästyskorkoa velkajärjestelyn voimassaoloajalta, jollei tuomioistuin erityisestä syystä määrää toisin.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »