Minilex - Lakipuhelin

Saneerausmenettelyn vireillepanoon oikeutetut


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Yrityssaneerauslaissa säädetään saneerausmenettelyn vireillepanoon oikeutetuista tahoista. Hakemuksen saneerausmenettelyn aloittamiseksi voi tehdä ensinnäkin velallinen itse. Velallisen lisäksi hakemuksen voi tehdä velkoja tai useampi velkoja yhdessä. Kaikilla saneerausvelkojilla ei kuitenkaan ole vireillepano-oikeutta. Hakemusta saneerausmenettelystä ei näet voi tehdä sellainen velkoja, jonka saatava on riitainen perusteeltaan tai olennaiselta osin määrältään taikka muusta syystä epäselvä. Tällöin on olemassa vaara, että velkoja käyttäisi vireillepano-oikeutta muussa tarkoituksessa kuin velallisen kannalta tarpeellisen saneerauksen aikaansaamiseksi.

Edellä mainittujen lisäksi vireillepano-oikeus on myös ns. todennäköisellä velkojalla. Todennäköisenä velkojana pidetään sitä, jolla hakemuksen ajankohtana ei vielä ole vireillepanoon oikeuttavaa velkojan asemaa mutta jolle velallisen maksukyvyttömyys todennäköisesti tulisi aiheuttamaan saamisoikeuteen perustuvia taloudellisia menetyksiä. Esimerkkinä todennäköisestä velkojasta voidaan mainita takaaja, jonka maksuvelvollisuus velkojaa kohtaan ja takautumisoikeus velallista kohtaan tulee ajankohtaiseksi vasta velallisen laiminlyödessä oman maksuvelvollisuutensa. Tämän vuoksi takaajalla saattaa olla painava intressi saneerausmenettelyn vireille saamiseen velallisen maksukyvyttömyyden ja takaussitoumukseen perustuvan vastuun laukeamisen välttämiseksi.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa