Minilex - Lakipuhelin

Velallisen määräysvallan käyttö yrityssaneerauksessa


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Velallisella säilyy yrityssaneerausmenettelyn alkamisen jälkeenkin valta määrätä omaisuudestaan ja toiminnastaan, mikäli laissa ei toisin määrätä. Menettelyn alettua velallinen ei ilman selvittäjän suostumusta kuitenkaan saa tehdä tiettyjä toimia. Velallinen ei ilman selvittäjän lupaa saa esimerkiksi tehdä uutta velkaa (ellei kysymyksessä ole velallisen tavanomaiseen toimintaan liittyvä velka, joka ei määrältään tai ehdoiltaan ole epätavallinen), luovuttaa yritystä tai sen osaa, käyttö- tai rahoitusomaisuutta tai immateriaali- (esimerkiksi tekijänoikeus) tai muita toiminnan kannalta tarpeellisia oikeuksia. Edellä mainittujen rajoitusten lisäksi saneerausvelallinen ei ilman lupaa saa myöntää käyttö- tai muuta oikeutta aikaisemmin mainittuun omaisuuteen ellei kysymyksessä ole velallisen tavanomaiseen toimintaan liittyvä toimi.

Velallinen ei saa myöskään ilman selvittäjän lupaa luovuttaa vaihto-omaisuutta muuten kuin tavanomaisin ehdoin osana tavanomaista toimintaa, irtisanoa toiminnan tai sen jatkamisedellytysten kannalta tarpeellisia sopimuksia, asettaa vakuuttaa tai antaa muuta vastuusitoumusta toisen velasta (ellei kysymyksessä ole velallisen tavanomaiseen toimintaan liittyvä toimi, joka ei ole merkitykseltään tai riskiltään epätavallinen), ryhtyä muuhun toimeen, joka velallisen toiminnan laajuus ja laatu huomioiden on epätavallinen ja laaja. Ilman selvittäjän lupaa omaisuuden luovuttaminen konkurssiin ei ole mahdollista.

Vastoin edellä mainittuja kieltoja tehty oikeustoimi on tehoton, paitsi jos toinen osapuoli ei tiennyt eikä hänen olisi pitänytkään tietää, ettei velallisella ollut oikeutta tehdä kyseistä oikeustointa.

Velallinen saa alkaneesta saneerauksesta huolimatta käyttää puhevaltaa vireillä olevassa oikeudenkäynnissä tai muussa oikeudenkäyntiin rinnastettavassa menettelyssä, jossa hän on asianosaisena, jollei selvittäjä päätä ryhtyä käyttämään velallisen puhevaltaa. Sama koskee menettelyn alettua vireille tulevaa oikeudenkäyntiä tai muuta menettelyä.

Selvittäjällä on oikeus velallisen lukuun tehdä vaatimus taikka panna vireille oikeudenkäynti tai muu siihen rinnastettava menettely ja käyttää asiassa puhevaltaa velallisen puolesta. Tiedoksiannon voi velallisen puolesta vastaanottaa myös selvittäjä.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa