Minilex - Lakipuhelin

Käytetyn auton kaupan purkaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kaupan purkaminen tulee käytetyn auton osalta kyseeseen lähinnä viimeisenä vaihtoehtona myyjän tai ostajan sopimusrikkomuksen johdosta. Auton ostajan oikeus kaupan purkamiseen liittyy pääsääntöisesti autossa oleviin virheisiin, ja myyjän oikeus ostajan maksuviivästykseen. Sopimusrikkomukselta edellytetään olennaisuutta, eli mitä vanhemmasta, käytetymmästä ja halvemmasta autosta on kysymys, sitä harvemmin kaupan purkaminen tulee seuraamuksena kysymykseen. 

Autossa on lähtökohtaisesti virhe, mikäli se ei vastaa myyjän siitä antamia tietoja, jos myyjä ei ole kertonut tiedossaan olleista auton ominaisuuksia tai käyttöä koskevista olennaisista seikoista, taikka mikäli auto on olennaisesti huonommassa kunnossa kuin ostajalla on auton ominaisuudet, kuten vuosimalli, kilometrimäärä ja hinta huomioon ottaen yleensä samanlaisten autojen osalta aihetta olettaa. Autossa on edellä mainitun kaltaisissa tilanteissa virhe, vaikka se olisi myyty "sellaisena kuin se on". Auton virheenä ei voida vedota seikkaan, josta myyjä on kertonut ennen kauppojen tekemistä, tai seikkaan, joka johtuu esimerkiksi liikenneonnettomuudesta, auton vääränlaisesta käsittelystä, huollon laiminlyönnistä taikka auton tavanomaisesta kulumisesta johtuvasta viasta. Virheet katsotaan tavanomaisesta kulumisesta johtuviksi vioiksi sitä helpommin, mitä vanhempi auto on ja mitä kauemmin aikaa on kulunut auton ostamisesta. 

Mikäli auton myyjä on elinkeinonharjoittaja, kuten esimerkiksi autokauppa, ostajalla on kuluttajansuojalain mukainen suoja myyjää kohtaan. Elinkeinonharjoittaja on vastuussa autossa luovutushetkellä olevasta virheestä riippumatta siitä, milloin virhe ilmenee, ja siitä, oliko myyjä tietoinen virheestä. Kuluttajansuojalain mukaan ostajan on aina ilmoitettava virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa sen huomaamisesta tai siitä, kun virhe olisi pitänyt huomata. Ellei autolla ole takuuta, kuluttajan on pystyttävä osoittamaan myyjän vastuulla olevan virheen olemassaolo, käytännössä siis se, että virhe on ollut autossa jo luovutushetkellä. Elinkeinonharjoittajan, kuten autoliikkeen ollessa myyjänä ostaja voi vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta taikka muiden kuin vähäisten virheiden osalta purkaa kaupan, jos virheen korjaaminen ei tule kysymykseen taikka jos myyjä ei suostu korjaamaan virhettä pyynnöstä huolimatta. Kaupan purku tulee näin ollen yleensä kysymykseen vasta viimeisenä vaihtoehtona, ja myyjälle on annettava tilaisuus korjata auto ennen kaupan purkamista.

Yksityishenkilöiden välisessä kaupassa ostajan on tarkastettava auto hyvän tavan mukaisesti niin pian kuin olosuhteet sen sallivat. Virheenä ei voida vedota seikkaan, joka ostajan olisi pitänyt havaita auton ennakkotarkastuksessa. Ostajan on ilmoitettava autossa olevasta virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Jos ostaja ei tee tällaista ilmoitusta, hän menettää oikeutensa vedota ilmoituksen kohteena olevaan virheeseen. Jollei virheen korjaaminen myyjän toimesta tule kysymykseen taikka jollei sitä suoriteta kohtuullisessa ajassa ilmoituksen tekemisestä, ostaja saa vaatia hinnanalennusta tai purkaa kaupan kuluttajakaupan tavoin. Kauppa voidaan purkaa, jos sopimusrikkomuksella on ostajalle olennainen merkitys ja myyjä käsitti tämän tai hänen olisi pitänyt se käsittää. Vähäiset virheet eivät näin ollen oikeuta kaupan purkamiseen.

Ostajalla on pääsääntöisesti oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii kaupan purkamisen vuoksi. Ostajalla on aina oikeus korvaukseen, jos virhe tai vahinko johtuu huolimattomuudesta myyjän puolella tai jos tavara kaupantekohetkellä poikkesi siitä, mihin myyjä on erityisesti sitoutunut.

Auton myyjä saa purkaa kaupan ostajan maksuviivästyksen vuoksi, jos viivästys merkitsee olennaista sopimusrikkomusta. Jos myyjä on asettanut kauppahinnan maksamiselle määrätyn lisäajan, joka ei ole kohtuuttoman lyhyt, eikä ostaja suorita maksua lisäajan kuluessa, myyjä purkaa kaupan lisäajan kuluttua umpeen. Myyjä saa purkaa kaupan lisäajan kuluessa vain, jos ostaja ilmoittaa, ettei hän tule suorittamaan maksua lisäajan kuluessa. Jos ostaja on saanut auton hallintaansa, myyjä saa lähtökohtaisesti purkaa kaupan vain, jos hän on pidättänyt itselleen oikeuden siihen tai jos ostaja torjuu tavaran. Myyjä saa purkaa kaupan myös, jos ostaja ei myötävaikuta kauppaan esimerkiksi noutamalla tai vastaanottamalla auton, kun tällaisella sopimusrikkomuksella on myyjälle olennainen merkitys ja ostaja käsitti tämän tai hänen olisi pitänyt se käsittää. 

Myyjällä on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii ostajan maksuviivästyksen vuoksi, jollei ostaja osoita, että viivästys johtuu lain säännöksestä, yleisen liikenteen tai maksuliikenteen keskeytyksestä taikka muusta samankaltaisesta esteestä, jota ostajan ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon kaupantekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää eikä voittaa. Jos ostaja ei voi täyttää sopimusta ajoissa, hänen on ilmoitettava myyjälle esteestä ja sen vaikutuksesta sopimuksen täyttämismahdollisuuksiin. Jos myyjä ei saa tällaista ilmoitusta kohtuullisessa ajassa siitä, kun este on tullut tai sen olisi pitänyt tulla ostajan tietoon, myyjällä on oikeus korvaukseen siitä vahingosta, joka olisi voitu välttää, jos hän olisi saanut ilmoituksen ajoissa. Myyjä ei saa purkaa kauppaa ostajan maksuviivästyksen vuoksi tai sen vuoksi, ettei ostaja ole noutanut tai vastaanottanut autoa, ellei hän ilmoita ostajalle purkamisesta ennen kuin tämä on täyttänyt velvollisuutensa.

Myös myyjällä on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii sen vuoksi, ettei ostaja myötävaikuta kauppaan, tai sen vuoksi, ettei ostaja ajoissa nouda tai vastaanota tavaraa, kun sopimuksesta tai olosuhteista ilmenee, että sen pois toimittamisella on myyjälle erityistä merkitystä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa