Minilex - Lakipuhelin

Alivuokralaisen häätö

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Alivuokrasuhteesta on kysymys silloin, kun vuokralainen luovuttaa osan vuokraamastaan huoneistosta tai muu kuin vuokralainen luovuttaa osan hallitsemastaan huoneistosta toisen käytettäväksi vastiketta vastaan. Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos vuokralainen ei suorita vuokraa säädetyssä tai sovitussa ajassa, jos vuokraoikeus siirretään taikka huoneisto tai sen osa muutoin luovutetaan toisen käytettäväksi vastoin lain säännöksiä, jos huoneistoa käytetään muuhun tarkoitukseen tai muulla tavalla kuin vuokrasopimusta tehtäessä on edellytetty, jos vuokralainen viettää tai sallii vietettävän huoneistossa häiritsevää elämää, jos vuokralainen hoitaa huoneistoa huonosti, taikka jos vuokralainen huoneistossa rikkoo, mitä terveyden tai järjestyksen säilyttämiseksi on säädetty tai määrätty. Oikeutta vuokrasopimuksen purkamiseen ei kuitenkaan ole, jos purkamisperusteen aiheuttaneella menettelyllä on vain vähäinen merkitys. Vuokranantajan on vedottava vuokrasopimuksen purkamisperusteeseen kohtuullisessa ajassa siitä, kun se on tullut vuokranantajan tietoon. Vuokranantaja ei menetä purkamisoikeuttaan niin kauan, kuin purkamisperusteen mukainen menettely jatkuu. Vuokrasopimuksen ehto, jonka mukaan vuokranantaja voi purkaa vuokrasopimuksen muilla kuin edellä mainittujen perusteiden nojalla, on mitätön. Myös toistuva taloyhtiön järjestyssääntöjen vastainen menettely voi johtaa esimerkiksi asunnon hallintaan ottamiseen tai muihin sovittuihin seuraamuksiin.

 

 

Vuokranantaja ei saa purkaa vuokrasopimusta muilla kuin vuokran suorittamisen laiminlyönnin, vuokraoikeuden siirtämisen taikka huoneiston tai sen osan lain säännösten vastaisen luovuttamisen perusteella, ellei vuokranantaja ole antanut vuokralaiselle kirjallista varoitusta. Jos vuokralainen varoituksen johdosta viivytyksettä täyttää velvollisuutensa tai muutoin oikaisee menettelynsä, vuokranantajalla ei ole oikeutta vuokrasopimuksen purkamiseen. Varoitusta ei kuitenkaan tarvita, jos purkamisperusteen aiheuttanut vuokralaisen menettely on toistunut ja vuokralaiselle on jo aikaisemmin menettelyn johdosta annettu varoitus taikka jos vuokralainen on menetellyt erittäin moitittavalla tavalla. 

Vuokranantajan, joka haluaa käyttää oikeutta purkaa vuokrasopimus, on annettava vuokralaiselle todistettavasti tiedoksi kirjallinen purkamisilmoitus. Purkamisilmoituksessa on mainittava purkamisperuste ja vuokrasuhteen päättymisen ajankohta, mikäli vuokrasuhde halutaan päättyväksi myöhemmin kuin välittömästi purkamisilmoituksen tiedoksiannosta. Alivuokralaisen on muutettava viimeistään alivuokrasuhteen päättymisen jälkeisenä arkipäivänä. Jos alivuokralainen käyttää asuntoa perheensä asuntona taikka hän on iäkäs tai vaikeasti sairas ja vuokralaiselle aiheutuu huomattavia vaikeuksia saada toinen asunto muuttopäivään mennessä, muuttopäivää voidaan siirtää enintään kuudella kuukaudella. Muuttopäivää ei saa siirtää, jos siitä aiheutuu vuokranantajalle tai muulle huomattavaa haittaa tai vahinkoa. Muuttopäivän siirtämistä koskeva kanne on pantava vireille tuomioistuimessa viimeistään 14 päivää ennen muuttopäivää. Vuokranantajalla on oikeus saada vuokralaiselta korvaus vahingosta, joka vuokranantajalle aiheutuu vuokrasopimuksen purkamisesta. 

Mikäli alivuokrasuhteelle asetetut purkuperusteet eivät täyty, vuokranantajan on noudatettava säädettyjä irtisanomisaikoja. Alivuokranantajan irtisanoessa alivuokrasopimuksen irtisanomisaika on kolme kuukautta, jos alivuokrasuhde on välittömästi ennen irtisanomista kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään yhden vuoden, ja muussa tapauksessa yksi kuukausi. Jos alivuokrasopimuksessa on sovittu vuokrasuhteen päättyvän tiettynä ajankohtana ilman irtisanomista, tätä on noudatettava. Ehto, jolla alivuokranantajan irtisanomisaikaa lyhennetään, on mitätön. Vuokrasopimuksen irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu, jollei toisin sovita taikka laista muuta johdu.

Alivuokralaisen häätöä ei saa suorittaa itse, vaan sitä haetaan käräjäoikeudelta, mikäli alivuokralainen ei luovuta huoneistoa vuokranantajalle sovittuna ajankohtana. Kun häätöasia tulee käräjäoikeuden antaman häätötuomion johdosta vireille ulosottoon, ulosottomies lähettää häädettävälle muuttokehotuksen, jossa häädettävää kehotetaan poistumaan huoneistosta muuttopäivään mennessä. Jos häädettävä ei ole poistunut huoneistosta viimeistään muuttopäivänä, häädettävät ja siellä oleva omaisuus poistetaan tiloista tämän omalla kustannuksella.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa