Minilex - Lakipuhelin

Perinnöstä luopuminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perittävän ollessa vielä elossa ei hänen jäämistöstään tai sen jakamisesta voida sopimuksella sopia. Tällainen sopimus on lain mukaan pätemätön. Perillinen voi kuitenkin lain mukaan pätevästi luopua perinnöstä.

Perillinen voi luopua perinnöstä jo perittävän eläessä, jolloin kyseessä on niin sanottu ennakkoluopuminen. Luopumisen pätevyyden edellytyksenä on se, että perillinen hyväksyy perittävän eläessään tekemän testamentin tai muulla tavalla kirjallisesti ilmoittaa perittävälle luopuvansa perinnöstä. Sekä hyväksyminen että muu ilmoitus on siis tehtävä kirjallisesti ja asiakirja on myös allekirjoitettava, jotta luopuminen tulee päteväksi. Ennakkoluopuminen on siis sidottu määrämuotoon. Luopumistahdonilmaisu on osoitettava perittävälle, mutta perittävän hyväksyntä ei ole luopumisen sitovuuden ehto. Lisäksi on hyvä huomata, että perinnöstä voi luopua ennakolta kenen tahansa perittävän jälkeen.

Myös puoliso voi luopua ennakolta perintöoikeudestaan puolisonsa kuoleman jälkeen sekä oikeudestaan pitää jäämistö jakamattomana hallinnassaan.

Lakiosaan oikeutettu perillinen saa lakiosaansa vastaavan korvauksen huolimatta siitä, että hän luopuu perinnöstään. Tätä oikeutta saada lakiosaansa hänellä ei kuitenkaan ole silloin, kun hän on jo saanut lakiosasta aiemmin kohtuullista vastiketta tai kun hänen puolisonsa tai jälkeläisensä ovat saaneet lakiosaa vastaavan omaisuuden. Jos on epäselvää, onko perillinen saanut lakiosastaan kohtuullisen määrän vastiketta, asiasta kannattaa keskustella lakimiehen kanssa. Muun kuin rintaperillisen antama luopumisilmoitus on tehokas, vaikka hän ei olisi saanut luopumisestaan mitään korvausta.

Perillinen ja testamentinsaaja voivat luopua oikeudestaan myös perittävän kuoltua. Tätä kutsutaan jälkiluopumiseksi. Jälkiluopuminen on mahdollista, mikäli perillinen tai testamentinsaaja eivät ole jo ryhtyneet sellaisiin toimiin, että heidän voidaan katsoa ottaneen perinnön vastaan. Perintöön ryhtyminen ja perinnön vastaanottaminen tarkoittavat sitä, että perillinen on esimerkiksi määrännyt jotenkin perintöomaisuudesta. Toisin sanoen, jos perittävä on toiminut niin, että hänen voidaan katsoa ilmaisseen tahtonsa ottaa perintö vastaan, hän ei voi enää luopua perinnöstä.  Vaikka perillinen luopuisikin perinnöstä hän saa kuitenkin osallistua kuolinpesän lakimääräisten velvoitteiden hoitoon ilman, että hänen katsottaisiin ottaneen näillä toimilla perintöä vastaan. Perinnöstä luopumiselle ei ole asetettu laissa tiettyä aikarajaa. Jälkiluopumisenkin on tapahduttava kirjallisesti.

Perillinen voi luopua perinnöstään velkojiaan sitovasti. Näin ollen velallisen oikeutta perintöön ei voida ottaa kuuluvaksi konkurssipesään, jos velallinen on perittävän kuoleman jälkeen, mutta ennen konkurssin alkamista, luopunut perinnöstä. Pesäosuutta ei voida myöskään ulosmitata perillisen velasta, jos perillinen on tehnyt luopumisilmoituksen ennen ulosmittausta tai perittävän vielä eläessä luopunut oikeudestaan perintöön.

Kun perillinen luopuu perinnöstä, hänen tilalleen perinnönsaajiksi tulevat hänen sijaantuloperillisensä. Esimerkiksi A:n luopuessa perinnöstä isänsä B:n (=C:n isoisän) jälkeen, C (=A:n poika) tulee A:n tilalle perimään B:n eli kuolleen isoisänsä. Tämä tarkoittaa sitä, että luopujan perintöosuus jaetaan lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaisesti luopujan sijaantuloperillisten kesken aivan kuin perinnöstä luopuja olisi jo kuollut.

Perillinen tai yleisjälkisäädöksen saaja voivat perittävän kuoleman jälkeen luovuttaa jollekin oman pesäosuutensa. Tällöin luopuminen tapahtuu jonkin toisen henkilön hyväksi. Laissa ei ole kriteerejä sille, kenelle pesäosuus on mahdollista luovuttaa, joten luovutuksen saaja voi olla periaatteessa kuka tahansa. Luovutus on tehtävä kirjallisesti, asiakirjasta tulee ilmetä luovutuksen kohde ja sen osapuolet. Perintöosuuden luovuttaminen on luonteeltaan eri asia kuin perinnöstä luopuminen.

Jos perinnöstä luopuminen on tapahtunut pätevästi eli tehokkaasti, luopujalle ei määrätä perintöveroa. Jos perinnöstä luopuminen on tehoton, luopuja joutuu maksamaan perintöveroa. Tehottomasta luopumisesta ja sen aiheuttamasta perintöverovelvollisuudesta saat lisää tietoa soittamalla lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa