Minilex - Lakipuhelin

Maistraatin luvan hakematta jättäminen tilanteissa, jossa lupa tarvitaan

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Laissa on listattu sellaisia oikeustoimia (kuten asunto-osakkeen kauppa vajaavaltaisen puolesta taikka perinnöstä luopuminen) jotka edellyttävät holhousviranomaisen eli Digi- ja väestötietoviraston myöntämää lupaa. Luvan myöntämistä harkitessaan se arvioi, onko oikeustoimi päämiehen eli vajaavaltaisen ja edunvalvottavana olevan edun mukaista.

Luvanvarainen oikeustoimi, johon ei ole haettu taikka saatu Digi- ja väestötietoviraston lupaa, on pätemätön. Toisaalta holhousviranomaisen lupa vaikuttaa vain siihen, että sitooko tehty oikeustoimi päämiestä. Lisäksi sitovuutta arvioitaessa voidaan luvasta huolimatta joutua tarkastelemaan sitä, onko edunvalvoja toiminut muutoin huolimattomasti oikeustointa tehdessään.

Holhousviranomaisen luvatta tehty oikeustoimi ei siis sido päämiestä. Tällöin pätemättömyyteen on oikeutettu vetoamaan luonnollisesti päämies sekä edunvalvoja. Oikeustoimet ovat usein kaksipuolisia oikeustoimia (esimerkiksi myyjän ja ostajan välinen toimi). Vajaavaltaisen sopijapuolella ei kuitenkaan luvan puuttumisesta huolimatta ole oikeutta vedota pätemättömyyteen, vaan hän on sidottu oikeustoimeen, mutta vain sen ajan, joka kohtuudella kestää luvan saamiseen Digi- ja väestötietovirastolta. Edunvalvojalla sitä vastoin on oikeus vetäytyä oikeustoimesta siihen asti kunnes lupa on myönnetty.

Kuitenkaan ei olisi kohtuullista, että vajaavaltaisen oikeustoimikumppani olisi loputtomiin sidottu tehtyyn oikeustoimeen. Tämän vuoksi hänelle on säädetty oikeus vetäytyä sopimuksesta. Ensinnäkin siitä ajasta, jossa lupaa on haettava, voidaan sopia. Esimerkiksi on mahdollista sopia, että lupaa haetaan kuukauden kuluessa sovitusta päivästä, jonka jälkeen sopijakumppani saa vetäytyä oikeustoimesta jos lupaa ei ole saatu tai haettu. Aiheeton viivyttely siten antaa toiselle osapuolelle mahdollisuuden vetäytyä sopimuksesta ja saattaa aiheuttaa jopa vahingonkorvausvelvollisuuden. Toiseksi, jos tällaisesta määräajasta ei ole sovittu, sopijakumppani on sidottu oikeustoimeen, kuten edellä on mainittu, sen ajan joka kohtuudella kestää luvan saamiseen.

Jos lupaa holhousviranomaiselta oikeustoimen tekemiseen ei ole haettu etukäteen eli ennen oikeustoimen tekemistä, voidaan lupaa hakea oikeustoimen tekemisen jälkeenkin. Luvan puuttumisesta johtuva pätemättömyys on siis korjattavissa. Hyväksymisellä ei ole kuitenkaan vaikutusta tilanteessa, jossa sopijakumppani on ehtinyt vetäytyä sopimuksesta. Myös alaikäinen vajaavaltainen voi hyväksyä alaikäisenä tekemänsä oikeustoimen silloin, kun hän on tullut täysi-ikäiseksi. Hyväksyminen voidaan antaa vapaamuotoisesti. Näin ollen edunvalvojan ja holhousviranomaisen toimivalta hyväksyä alaikäisen tekemät oikeustoimet siirtyy päämiehelle hänen tultuaan täysi-ikäiseksi (ellei päämies ole muusta syystä edunvalvonnan alaisena, esimerkiksi puuttuvan ymmärryksen vuoksi).

Lakimiehemme avustavat lupahakemusten laatimisessa ja muissa edunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa