Minilex - Lakipuhelin

Edunvalvojan luvanvaraiset toimet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Edunvalvontaan liittyy useita riskejä. Kun edunvalvoja saa määrätä päämiehen omaisuudesta, hän saattaa toisinaan tehdä harkitsemattomia, epärehellisiä tai jopa laittomiakin ratkaisuja. Siksi laissa säädetään, että edunvalvoja voi tehdä päämiehen puolesta tiettyjä tärkeitä toimia vain holhousviranomaisen luvalla.

Lupa tarvitaan, jos edunvalvoja luovuttaa päämiehen omistaman kiinteistön tai hankkii kiinteistön vastiketta vastaan. Luvanvaraista on myös luovuttaa maanvuokraoikeus tai muu käyttöoikeus rakennuksineen, jos oikeuden luovuttaminen on mahdollista ilman maanomistajan suostumusta. Lupa tarvitaan myös vastaavan oikeuden hankkimiseen päämiehelle. Kiinteistön tai muun edellä mainitun oikeuden luovuttaminen toisen käytettäväksi pidemmäksi ajaksi kuin viideksi vuodeksi edellyttää lupaa.

On luvanvaraista myydä tai myytäväksi hakkauttaa metsää sekä ottaa myytäväksi kiveä, soraa, hiekkaa, savea, turvetta tai multaa päämiehen maalta.

Asunto-osakkeen tai asumisoikeuden luovuttaminen ja hankkiminen vastiketta vastaan on luvanvaraista. Myös sellaisen oikeuden perusteella hallitun huoneiston vuokraaminen yli viideksi vuodeksi on luvanvaraista.

Lainan ottaminen päämiehen puolesta on luvanvaraista, paitsi jos on kyse valtion takaamasta opintolainasta. Myös on luvanvaraista sitoutua vastuuseen toisen velasta tai jonkun vekselistä. Panttioikeuden perustaminen on luvanvaraista.

Edunvalvoja tarvitsee luvan, jos aikoo ryhtyä harjoittamaan elinkeinoa päämiehen lukuun. Samoin on luvanvaraista perustaa avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö taikka liittyä sellaiseen.

Luvanvaraista on tehdä sopimus omaisuuden osituksesta tai erottelusta taikka perinnönjaosta, jos pesänjakajaa ei ole. Perinnöstä luopuminen tai perintöosuuden luovutus päämiehen puolesta on aina luvanvaraista.

Myös rahalainan antaminen tai sijoituksen tekeminen on luvanvaraista. Tästä on kuitenkin eräitä poikkeuksia. Rahan tallettaminen pankkiin on periaatteessa lainan antamista pankille, mutta siihen ei tarvita holhousviranomaisen lupaa. Pörssiosakkeisiin sijoittaminen ei liioin vaadi lupaa. Samoin kohdellaan sijoitusrahastoja ja eräitä muita sijoitusinstrumentteja.

Laissa luetellaan vielä eräitä muitakin tilanteita, joissa edunvalvoja tarvitsee holhousviranomaisen luvan päämiehen puolesta toimimiseen. Tarkempaa tietoa asiasta saa lakimieheltä.

Holhousviranomainen antaa luvan kyseiseen toimeen, jos se on päämiehen edun mukainen. Luvan myöntäminen edellyttää päämiehen kuulemista. Kuuleminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos päämies ei selvästikään ymmärtäisi asiaa henkisen tilansa vuoksi. Erillistä kuulemista ei tarvita myöskään, jos päämiehen mielipide käy ilmi hakemusasiakirjoista.

Holhousviranomaisen päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen edunvalvoja ja se, jonka oikeutta asia muuten koskee. Jos luvanvarainen oikeustoimi on tehty ilman lupaa, se ei sido. Holhousviranomainen voi tosin antaa luvan myös jälkikäteen, mutta ellei lupa järjesty kohtuullisessa ajassa, sopimuskumppani voi vetäytyä oikeustoimesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa