Minilex - Lakipuhelin

Edunvalvojien toiminnan valvonta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Edunvalvojien toimintaa valvoo maistraatti, sillä koko holhoustoimen tavoitteena on turvata päämiehen edun toteutuminen.

Keskeinen valvonnan väline on omaisuusluettelo. Edunvalvoja on velvollinen toimittamaan sen maistraatille kolmen kuukauden kuluessa tehtävänsä alkamisesta. Siinä luetellaan ne päämiehen varat ja velat, jotka ovat edunvalvojan hoidossa. Lisäksi mainitaan käyttövarat, jotka edunvalvoja on jättänyt päämiehen vallittavaksi. Jos päämies myöhemmin saa omaisuutta, omaisuusluetteloa tulee täydentää kuukauden kuluessa kustakin saannosta. Tämä ei kuitenkaan koske toistuvaa etuutta, esimerkiksi eläkettä, jos sen peruste on jo mainittu luettelossa.

Omaisuusluetteloa ei tarvitse tehdä, jos edunvalvojan tehtäviin ei lainkaan kuulu päämiehen omaisuuden hoito. Tämä on kuitenkin harvinaista. Alaikäisen lapsen edunvalvojan tulee tehdä omaisuusluettelo vain, jos omaisuutta on niin paljon, että se tulee merkitä holhousasioiden rekisteriin.

Omaisuusluetteloa täydentää omaisuuden hoitosuunnitelma, jonka maistraatti voi tarvittaessa määrätä laadittavaksi. Näin tehdään esimerkiksi tilanteessa, jossa hoidettavaa omaisuutta on paljon.

Niin ikään edunvalvoja on tilivelvollinen päämiehensä omaisuuden hoitamisesta. Hänen on toimitettava maistraatille vuosittain vuositili. Tilikausi on lähtökohtaisesti kalenterivuosi. Vuositili on annettava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, eli säännönmukaisesti huhtikuun ensimmäiseen päivään mennessä. Vuositili kertoo päämiehen varat ja velat tilikauden alussa ja lopussa, tilikauden tapahtumat sekä muut merkittävät toimet. Jos edunvalvojan tehtävä lakkaa, esimerkiksi päämiehen kuoleman johdosta, hänen tulee antaa maistraatille päätöstili viimeisen vuositilin jälkeiseltä ajalta. Vuositiliä ja päätöstiliä ei tarvitse antaa sellaisen alaikäisen edunvalvonnasta, jolla ei ole niin paljon omaisuutta, että sitä tulisi merkitä holhousasioiden rekisteriin.

Vuositilin ja päätöstilin ei aina tarvitse olla noin tarkkoja. Jos edunvalvoja on päämiehen läheinen, esimerkiksi puoliso, maistraatti voi päättää, että tili voi olla yleispiirteinen. Tällöin esimerkiksi tavallisia asumiskuluja ei tarvitse eritellä, mutta päämiehen omaisuuden muutokset täytyy silti mainita. Jos edunvalvojan hoidettavana on vain vähän omaisuutta, maistraatti voi päättää, että vuositiliä ei tarvitse toimittaa ainakaan joka vuosi. Tilivelvollisuus ei lainkaan koske sellaista edunvalvojaa, jonka ei tarvitse laatia omaisuusluetteloa.

Maistraatti valvoo edunvalvojien toimintaa näiden antamien asiakirjojen perusteella. Lain mukaan pakollisia ovat omaisuusluettelo, vuositili ja päätöstili. Maistraatti suorittaa tilintarkastuksen, jolla se varmistaa, että edunvalvoja on huolehtinut päämiehensä eduista parhaalla mahdollisella tavalla eikä ole hukannut päämiehen omaisuutta. Maistraatin tulee noudattaa hyvää tarkastustapaa. Maistraatti voi määrätä edunvalvojan täyttämään lainmukaiset velvoitteensa. Jos edunvalvoja ei täytä velvollisuuttaan, eli ei esimerkiksi laadi asianmukaista tiliä, maistraatti voi käyttää pakkokeinoja. Edunvalvojan velvollisuuksia voidaan kuitenkin lieventää eräissä tilanteissa, joissa se on tarkoituksenmukaista. Edunvalvoja on myös velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on tehtäväänsä hoitaessaan tahallisesti tai huolimattomuudellaan aiheuttanut päämiehelleen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa