Minilex - Lakipuhelin

Edunvalvonnan aloittaminen

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Täysi- ikäisen henkilön edunvalvontaa edeltää havainto siitä, että hän on edunvalvonnan tarpeessa. Henkilö on edunvalvonnan tarpeessa silloin, kun hän on kykenemätön valvomaan etuaan taikka huolehtimaan itseään tai varallisuuttaan koskevista asioista sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi. Edunvalvonta edellyttää myös, että henkilö itse suostuu siihen, tai että hänen vastustuksensa on aiheeton. Lisäksi edunvalvonta edellyttää, että henkilön asiat vaativat hoitamista, eivätkä tule asianmukaisesti hoidetuksi muulla tavoin. Edunvalvonta on siis viimesijainen keino: siihen turvaudutaan vasta, kun asiat eivät kunnolla hoidu yksityisin toimin, esimerkiksi edunvalvontavaltuutuksen avulla.

Henkilö voi hakeutua edunvalvonnan piiriin itse, jos hän havaitsee, että on sen tarpeessa. Tällöin viranomaisena toimii maistraatti. Maistraatti voi ratkaista asian, jos henkilö kykenee ymmärtämään asian merkityksen ja pyytää tiettyä henkilöä edunvalvojakseen. Jos nämä edellytykset eivät täyty, asiassa tarvitaan myös tuomioistuinta. Käytännössä tuomioistuimet ratkaisevat asioita enemmän kuin maistraatit – edunvalvonnan tarve huomataan usein vasta, kun henkilön ymmärrys on jo olennaisesti heikentynyt.

Yleensä aloite edunvalvonnan aloittamisesta tulee henkilön läheiseltä tai muutoin hänen asioistaan tietävältä taholta. Esimerkiksi henkilön lapsi tai puoliso voi tehdä hakemuksen edunvalvojan määräämisestä käräjäoikeudelle.

Kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä vaitiolovelvollisuuden estämättä. Ilmoitus tehdään maistraatille. Näissä tilanteissa päätöksen edunvalvonnan aloittamisesta tekee tuomioistuin maistraatin hakemuksesta (ks. Ilmoitus edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä).

Edunvalvonta edellyttää, että henkilö ei enää kykene huolehtimaan asioistaan ja että niitä ei muulla tavoin hoideta asianmukaisesti. Aloite edunvalvonnasta voi tulla henkilöltä itseltään, hänen läheiseltään tai keneltä tahansa ulkopuoliselta. Jos henkilö hakeutuu oma-aloitteisesti edunvalvontaan, asia voidaan hoitaa melko kevyesti, ilman tuomioistuinprosessia. Henkisten kykyjen heikkenemiseen kannattaa yleensäkin varautua hyvissä ajoin.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »