Minilex - Lakipuhelin

Lastensuojelu ja sen tavoitteet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lastensuojelulla pyritään nimensä mukaisesti lasten ja lasten oikeuksien suojeluun. Ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista kuuluu luonnollisesti lapsen vanhemmille tai muille huoltajille. Lasten ja perheiden kanssa toimiville viranomaisille kuuluu vanhempien tukeminen ja auttaminen heidän kasvatustyössään. Tarvittaessa lapsi ja perhe ohjataan lastensuojelun piiriin. Elleivät erilaiset palvelut ja tukitoimet ole riittäviä lapsen kasvatuksen ja huolenpidon turvaamiseksi, viimekätisenä keinona lapsen suojelemiseksi on lapsen sijoittaminen kodin ulkopuolelle tai muut vastaavat toimenpiteet lapsen huollon ja hoidon järjestämiseksi.

Lastensuojelun painopisteenä on ehkäisevä toiminta, jota kunnan sosiaalihuollon lisäksi on tarjolla kunnan muiden palvelujen piirissä (esimerkiksi äitiys- ja lastenneuvolassa). Ehkäisevän lastensuojelun lisäksi esiintyy lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua, joita ovat lastensuojelutarpeen selvitys, avohuollon tukitoimet, lapsen kiireellinen sijoitus ja huostaanotto sekä niihin liittyvä sijaishuolto ja jälkihuolto.

Lastensuojelussa etusijalla on lapsen etu. Pyrkimyksenä on edistää lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia. Lapsen ja perheen ongelmia pyritään ehkäisemään etukäteen ja havaittuihin ongelmiin on pyrittävä puuttumaan riittävän varhain. Lastensuojelun tulee lisäksi tukea lapsen kasvatuksesta ja huolenpidosta vastaavia vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja huolenpidosta vastaavia henkilöitä. Lastensuojeluasiassa lapsen mielipiteet ja toivomukset tulee huomioida hänen ikänsä ja kehitystasonsa huomioon ottaen. Kun arvioidaan lastensuojelun tarvetta, tehdään lasta koskeva päätös tai toteutetaan lastensuojelu, lapsen mielipiteisiin ja toivomuksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa