Minilex - Lakipuhelin

Edunvalvojalle suoritettava palkkio sekä korvaus kuluista

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sääntönä on, että toisen puolesta edustajan eli haasteellisessa edunvalvojan tehtävässä toimineen ei tule tyytyä pelkkään kiitokseen, vaan hän on oikeutettu palkkioon suorittamastaan tehtävästä. Edunvalvojalla on oikeus saada päämiehensä varoista korvaus niin tarpeellisista kuluistaan kuin tehtävän laatuun ja laajuuteen nähden kohtuullinen palkkio. Palkkion tulee myös olla kohtuullisessa suhteessa päämiehen varoihin.

Palkkio-oikeutta koskee kuitenkin yksi merkittävä rajoitus: alaikäisen edunvalvojana toimivalla vanhemmalla taikka huoltajalla ei ole oikeutta palkkioon. Näiden tahojen edunvalvontatehtävä liittyy ennemmin lapsen huolenpitoon. Huoltajalla tai vanhemmalla on kuitenkin oikeus korvaukseen tarpeellisista kuluistaan.

Jotta edunvalvojalle aiheutuneet kulut tulisivat korvattaviksi, niiden on oltava tarpeellisia. Tarpeellisuutta taas arvioidaan edunvalvojan tehtävän vaatimuksien mukaan. Liian suuria kuluja aiheuttava edunvalvoja joutuu siten kärsimään liikakulut vahinkonaan. Palkkion kohtuullisuutta puolestaan arvioidaan edunvalvojan tehtävän laatu ja laajuus sekä päämiehen varat huomioon ottaen. Voidaan siis kärjistäen katsoa, että vaativasta, työläästä ja vastuullisesta sekä suuren varallisuuden hoitamisesta saatava palkkio olisi suurempi kuin kevyemmästä tehtävästä ja vähäisen varallisuuden hoitamisesta.

Kohtuullisuus suhteessa päämiehen varallisuuteen arvioidaan hänen vuositulojensa perusteella. Jos päämiehen vuositulot ovat liian vähäiset, eli jos ne eivät ylitä toimeentulotuen perusosaa vastaavaa vuotuista tasoa, edunvalvojalla ei ole oikeutta palkkioon. Mahdollisuus palkkioon kuitenkin on olemassa, jos päämiehen nettovarallisuutta määrä, joka ylittää enemmän kuin kolminkertaisesti toimeentulon perusosaa vastaavan vuotuisen tason. Edunvalvojalla on näin ollen oikeus palkkioon kahdessa tapauksessa.

Kohtuullisen palkkion suuruuden määrittämistä varten valtioneuvosto on antanut palkkioasetuksen (valtioneuvoston asetus edunvalvojan palkkion suuruudesta 696/2012), joka on tullut voimaan 1.1.2013. Vuosipalkkio koostuu perusmaksusta ja lisämaksusta. Normaali perusmaksu on 440 euroa. Jos päämiehen edellä mainittu vuositulo on 14 000 euroa tai sitä vähemmän ja hänen varallisuutensa on pienempi kuin myös edellä mainitun mukainen varallisuusraja, perusmaksu on kuitenkin 280 euroa. Lisäksi edunvalvoja on oikeutettu 200 euron suuruiseen lisämaksuun niistä toimenpiteistä, jotka edellyttävät holhousviranomaisen lupaa tai ovat vaativuudeltaan vastaavanlaisia. Päämiehen avustamisesta tai edustamisesta osituksessa tai sitä vastaavassa omaisuuden erottelussa ja perinnönjaossa edunvalvoja on oikeutettu lisämaksuun siitä riippumatta, tarvitaanko siihen holhousviranomaisen lupa vai ei. Jos päämiehelle tulevan varallisuuden määrä ylittää 20 000 euroa lisämaksu on 300 euroa, ja 600 euroa, jos päämiehen osuus ylittää 100 000 euroa. Asetuksen mukaiset luvut ovat saattaneet muuttua. Ajantasaiset luvut tulee tarkistaa lakimieheltä.

Edunvalvojalla on tietyin edellytyksin oikeus myös erityiskorvaukseen. Edunvalvoja on oikeutettu erityiskorvaukseen tehtävästä, joka vaatii erityistä ammattitaitoa tai huomattavaa työmäärää. Erityiskorvauksen edellytyksenä on, että tehtävä on päämiehelle tarpeellinen ja että sen hoitaminen edunvalvojan toimin on ollut päämiehen edun mukaista. Erityiskorvauksen on luonnollisesti oltava kohtuullinen. Korvauksen saamiseksi edunvalvojan on esitettävä hyväksyttävä lasku.

Edunvalvojalla on oikeus kulukorvaukseen ja palkkioon vasta tehtävän suorittamisen jälkeen. Toistaiseksi voimassa olevissa edunvalvonnoissa kulukorvaus- ja vuosipalkkio-oikeuden saamisen edellytykset syntyvät vuoden lopussa, mutta korvaukset erääntyvät vasta vuositilityksestä alkaen.

Lakimiehemme kertovat lisää edunvalvojan palkkiosta ja sen määräytymisperusteistä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa