Minilex - Lakipuhelin

Perinnöstä luopuminen ulosoton välttämiseksi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velallinen voi yhtä lailla kuin kaikki muutkin luopua perinnöstään ennakolta eli ennen perittävän kuolemaa. Ennakkoluopuminen katsotaan sitovaksi myös ulosottovelkojia kohtaan. Tämän johdosta velallisen oikeutta perintöön ei voida ulosmitata, jos hän voi osoittaa luopuneensa perinnöstä lainsäädännön vaatimalla tavalla. Perinnöstä luopuminen tulee tehdä kirjallisella ilmoituksella perittävälle tai hyväksymällä testamentti.

Velallinen voi luopua perinnöstä myös perittävän kuoleman jälkeen. Luopuminen perinnöstä perittävän kuoleman jälkeen tarkoittaa sitä, että perillinen vetäytyy kuolinpesästä. Luopuminen on mahdollista vain, jos perillinen ei ole ryhtynyt toimiin, joiden perusteella hänen voidaan katsoa ottaneen perinnön vastaan. Velallisen onkin syytä olla tarkkana sen suhteen, minkälaisiin toimiin hän kuolinpesässä ryhtyy. Jos velallinen on päättänyt luopua perinnöstään, on hänen hyvä tehdä siitä ilmoitus mahdollisimman nopeasti ja pidättäytyä kaikista kuolinpesää koskevista toimista. Velallinen voi luopua myös hänelle testamentin perusteella tulevasta perinnöstä.

Perintöosuuden ulosmittaamisen välttämiseksi on säädetty kaksi niin sanottua tehokasta luopumistapaa, joita noudattamalla voidaan ulosmittaus välttää. Uosmittaus voidaan välttää jos velallinen on antanut kirjallisen ilmoituksen kuolinpesälle luopumisestaan. Kuolinpesälle ilmoittamisella tarkoitetaan sitä, että ilmoitus on tehtävä sille osakkaalle, jonka hallussa pesä on tai pesänhoitajalle. Pesän ollessa kaikkien osakkaiden yhteishallinnassa on riittävää, kun ilmoitus tehdään yhdelle osakkaalle. Hyvin tavallista on, että pesän osakas luopuu perinnöstä hyväksymällä testamentin, jonka mukaan hänelle ei ole perittävän jäämistöstä tulossa lainkaan perintöä. Tällöin on varmistettava, että kuolinpesä saa myös tiedon testamentin hyväksymisestä, sillä ilmoitus siitä tehdään testamentin saajalle.

Vaihtoehtoisesti velallinen voi jättää luopumisilmoituksen kotipaikkakuntansa maistraattiin talletusta varten. Tämä keino on hyödyllinen silloin kun velallinen ei ole varma siitä kenelle luopumisilmoitus tulisi osoittaa tai hän ei tavoita oikeita henkilöitä. Luopumisilmoitus voidaan tallettaa maistraattiin vasta perittävän kuoleman jälkeen. Ilmoitus voi olla vapaamuotoinen, mutta sen tulee olla kirjallinen, allekirjoitettu ja sisältää riittävät tiedot perittävästä. Velallisen mahdollisuus luopua perinnöstä ulosoton välttämiseksi lakkaa silloin kun ulosottopäätös on tehty. Tämän vuoksi velallisen on syytä toimia nopeasti luopumistoimessaan.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa