Minilex - Lakipuhelin

Perinnön vanheneminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perinnön tai testamentin saajan tulee saattaa oikeutensa voimaan viimeistään kymmenen vuoden kuluessa perittävän kuolemasta, tai, jos testamenttiin perustuva oikeus alkaa myöhemmin, tästä ajankohdasta lukien. Oikeuden voimaan saattamisella tarkoitetaan käytännössä perinnön vastaanottamista. Jos näin ei tehdä lain mukaisessa määräajassa, oikeus perintöön vanhenee ja se menetetään.

Kymmenen vuoden määräaika ei kuitenkaan ole ehdoton. Oikeus voi määrätä sen sellaisen henkilön hakemuksesta, jolla on perillisen tai testamentin saajan ohella tai lähinnä hänen jälkeensä oikeus jäämistöön, että tämän on saatettava oikeutensa voimaan tietyn, enintään vuoden pituisen määräajan kuluessa siitä, kun hänelle on annettu tieto määräyksestä. Määräaika voi siis lyhentyä, mikäli sitä haetaan tuomioistuimelta.

Jos perillinen tahtoo saattaa perintöoikeutensa voimaan, hänen tulee ottaa perintö vastaan tai ilmoittaa vaatimuksensa sille, joka on ottanut perinnön vastaan. Perillinen voi tehdä ilmoituksensa vastaanottamisesta myös sille, joka hoitaa pesää, jos perintöä ei olla vielä ehditty jakaa. Vaatimus voidaan esittää myös oikeudelle tai tuomarille. Jos perilliselle on määrätty uskottu mies valvomaan perillisen oikeutta perintöön, perillinen voi tehdä ilmoituksen perinnön vastaanottamisesta myös uskotulle miehelle, jonka tulee antaa siitä tieto viivytyksettä oikeudelle tai tuomarille. Ilmoituksen saaneen oikeuden tai tuomarin tulee lähettää siitä tieto niille kuolinpesän osakkaille, joiden nimi ja osoite on mainittu perukirjassa tai jotka ovat muuten tunnettuja. Samat määräykset koskevat soveltuvin osin myös testamentin saajaa.

Perinnön vastaanottamiseksi katsotaan yleensä perillisen toimet, joilla hän on yksin tai muiden kanssa ottanut kuolinpesän haltuunsa, osallistunut perunkirjoitukseen tai perinnönjakoon, tai ryhtynyt muuten jäämistöä koskeviin toimiin. Yleensä jo pienetkin kuolinpesää koskevat toimet on katsottu perintöön ryhtymiseksi. Jos perillinen ei ole ilmoittanut ottavansa perinnön vastaan määräajassa taikka ryhtynyt kuolinpesää koskeviin toimiin, perintö menee sille, joka olisi oikeutettu perintöön siinä tapauksessa, että perillinen olisi kuollut ennen perittävää. Esimerkiksi perinnönjättäjän lapsenlapsi voi tulla oikeutetuksi perintöön, mikäli lapsenlapsen vanhempi on menettänyt siihen oikeutensa.

Perinnön vanhentumisen voi estää siis tekemällä ilmoituksen sen vastaanottamisesta, tai ryhtymällä pesää koskeviin toimiin, useimmiten kymmenen vuoden määräajassa. Vanhentunut perintö menee näiden toimien laiminlyöneen henkilön sijaantuloperilliselle. Lakimieheltä voi kysyä lisää neuvoja perintöasioihin liittyen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa