Minilex - Lakipuhelin

Onko perinnöttömäksi tekeminen mahdollista?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perittävä henkilö voi eläessään tehdä perillisensä perinnöttömäksi, mutta vain laissa säädetyillä perusteilla. Tämä tarkoittaa, että perittävä ei voi tehdä perillistä perinnöttömäksi täysin aiheetta tai asiattomin perustein. Laissa säädettyjen perinnöttömäksi tekemisen edellytysten vallitessa perillisen oikeus lakiosaankaan ei estä perinnöttömäksi tekemistä.  Jos perinnöttömäksi tekemisen edellytykset eivät täyty, perillinen voi vedota lakimääräiseen vähimmäissuojaansa. Perinnöttömäksi tekeminen koskee siis edellä mainittujen seikkojen valossa perillisen rintaperillistä ja leskeä. Rintaperillisellähän on pääsäännön mukaan oikeus lakiosaan. Perittävän leskellä ei ole oikeutta lakiosaan, mutta häntä voi suojata lain mukainen oikeus pitää jäämistöä jakamattomana hallinnassaan.

Perusteena perinnöttömäksi tekemiseen voi olla lain mukaan se, että perillinen on tahallisesti ja rikollisella teolla loukannut syvästi itse perittävää tai hänen perimispolvessa olevaa sukulaistaan, ottolastaan tai tämän jälkeläistä. Laissa ei siis mainita sitä, että teon tulisi kohdistua suoraan edellä mainittuihin henkilöihin. Rikos voi käytännössä olla millainen tahansa, kunhan se loukkaa tavalla tai toisella mainittuja henkilötahoja. Rikos ei kuitenkaan voi olla aivan vähäinen. Pelkkä testamentissa esitetty väite, että perillinen on syyllistynyt rikokseen, ei oikeuta toteennäyttämättömänä perinnöttömäksi tekemiseen. Rikollisen teon tulee siis olla toteennäytetty ja asian tuomioistuimessa ratkaistu. Lisäksi on hyvä huomata, että alle 15-vuotiaan tai syyntakeettoman tekemä teko ei kelpaa perinnöttömäksi tekemisen perusteeksi. Perinnöttömäksi tekemisen kannalta ei ole merkitystä, koska rikollinen teko on tehty. Teko on voitu tehdä esimerkiksi vuosia ennen perittävän kuolemaa.

Toinen laissa mainittu peruste perinnöttömäksi tekemiselle on se, että perillinen jatkuvasti viettää kunniatonta tai epäsiveellistä elämää. Säännös on varsin tulkinnanvarainen. Oleellista on kuitenkin se, että kyseinen elämäntapa on jatkuvaa toimintaa. Lyhyt ajanjakso tai epäsäännöllisesti toistuva kunniaton tai epäsiveellinen elämäntapa ei näin ollen oikeuta perinnöttömäksi tekemiseen. Ratkaisevaa on myös tällaisen käyttäytymisen muodostama kokonaiskuva.

Jos perittävä haluaa tehdä perillisen perinnöttömäksi, hänen tulee määrätä asiasta testamentissa ja mainita samalla testamentissaan peruste perinnöttömäksi tekemiselle. Kun perillinen on tehty testamentilla perinnöttömäksi, menee hänen osuutensa sille, jolle se olisi kuulunut siinä tapauksessa, että perillinen (tässä yhteydessä siis perinnöttömäksi tehty henkilö) olisi kuollut ennen perittävää eli perinnöttömäksi tehdyn sijaantuloperilliselle.

Perinnöttömäksi tekeminen on mahdollista riitauttaa joko ennen perinnönjakoa tai sen jälkeen. Jos vapaamuotoinen riitauttaminen ei onnistu tai menesty, perinnöttömäksi tehdyn tulee nostaa tuomioistuimessa kanne, jossa hän kiistää perinnöttömäksi tekemisen perusteen.

Tarkennettakoon vielä, että jos perittävältä ei jää rintaperillistä eikä leskeä, hän voi normaalisti testamentin tekemällä jättää muut perillisensä kokonaan ulos jäämistöstä. Tällaisissa tilanteissa ei siis ole kyse varsinaisesta perinnöttömäksi tekemisestä.

Perinnöttömäksi tekeminen ja laissa annetut osittain varsin väljätkin ehdot perinnöttömäksi tekemiseksi saattavat aiheuttaa kiistoja ja ristiriitoja niin perittävän ja perillisen välillä kuin myös perinnöttömäksi tehdyn ja muiden perillistenkin välillä. Lakimies voi auttaa perinnöttömäksi tekemiseen liittyvissä asioissa ja kysymyksissä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa