Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesän osakkaan luopuminen perinnöstä

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Kuolinpesän osakkaita ovat perilliset ja  yleisjälkisäädöksen saajat, eli yleistestamentin saajat. Kuolinpesän osakkaalla on oikeus luopua perinnöstä. Luopuminen on mahdollista tehdä joko ennen perittävän kuolemaa tai perittävän kuoleman jälkeen.

Ennakkoluopuminen, eli perittävän eläessä tapahtuva perinnöstä luopuminen, on ainoa tapa jolla perillinen voi ennakolta määrätä toisen henkilön jäämistöstä. Perinnöstä luopuminen tulee tehdä kirjallisesti luopujan allekirjoittamalla asiakirjalla jotta se on pätevä. Asiakirjaa ei tarvitse todistaa oikeaksi. Käytännössä perinnöstä luopuminen tapahtuu yleisimmin siten, että perillinen hyväksyy perittävän tekemän testamentin perittävän eläessä.

Perinnöstä voi luopua kenen tahansa jälkeen. Esimerkiksi puoliso voi luopua oikeudestaan hallita jäämistöä jakamattomana puolisonsa jälkeen. Luopuminen on mahdollista, kunhan määrämuotoinen ilmoitus annetaan perittävälle. Jos lakiosaperillinen luopuu perinnöstä, on hänellä oikeus saada luopumisestaan kohtuullinen vastike. Vastikkeen antaminen riippuu kuitenkin perittävästä, eikä lakiosaperillisellä ole oikeutta vaatia luopumisvastiketta kanneteitse perittävän eläessä. Luopumisesta maksettavan vastikkeen tulisi vastata sitä arvomääräistä lakiosaa, johon rintaperillinen olisi oikeutettu, jos perittävä olisi kuollut luopumishetkellä.

Perittävän kuoltua kuolinpesän osakkaalla on oikeus luopua perinnöstä, jos osakas ei ole ryhtynyt jo sellaisiin toimiin, että hänen on katsottava ottaneen vastaan perinnön. Tässäkin tapauksessa luopumisen on tapahduttava kirjallisesti ja sisällettävä luopujan allekirjoitus. Luopumistahto on mahdollista ilmaista myös perukirjassa. Perittävän kuoleman jälkeinen luopumistahdonilmaisu on mahdollista antaa pätevästi esimerkiksi kaikille kuolinpesän osakkaille yhdessä, pesänselvittäjälle tai pesänjakajalle.

Perillinen, joka luopuu perinnöstä, ei ole luopumisen jälkeen enää kuolinpesän osakas. Näin ollen hän ei voi esimerkiksi osallistua kuolinpesä yhteishallintoon ja perinnönjakoon. Perinnönjakoon osallistuminen katsotaankin perintöön ryhtymiseksi, jolloin tehokas perinnöstä luopuminen estyy. Perinnöstä luopujan tilalle kuolinpesän osakkaiksi tulevat hänen mahdolliset sijaantuloperillisensä eli esimerkiksi lapset ja lapsenlapset. Luovutettu perintöosuus jaetaan lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaisesti sijaantuloperillisten kesken niin kuin perinnöstä luopuja ei olisikaan elossa.

Mikäli haluat tietää tarkemmin perinnöstä luopumisesta, kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen.  


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »