Minilex - Lakipuhelin

Ulosotto ja oikeudenkäyntikulut - KKO:2012:7


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

  • Ulosottokaari
    Ulosottovalitus
    Oikeudenkäyntikulut
    Valtion korvausvastuu

Ratkaisussa KKO:2012:7 käsiteltiin ulosmittauksen kumoamista. Asiassa sivullinen kommandiittiyhtiö oli valittanut käräjäoikeuteen toimitetusta ulosmittauksesta mutta käräjäoikeus hylkäsi valituksen. Kommandiittiyhtiö valitti ratkaisusta hovioikeuteen. Hovioikeus kumosi käräjäoikeuden päätöksen sekä ulosmittauksen ja velvoitti valtion maksamaan oikeudenkäyntikuluja. Valtiolle myönnettiin asiassa valituslupa Korkeimpaan oikeuteen.

 KKO:n tuli tutkia, voitiinko valtio velvoittaa maksamaan asiassa oikeudenkäyntikulut.

Ulosottokaaren 11 luvun 20 §:n 1 momentin mukaan ulosottovalitusasiassa asianosaiset vastaavat itse oikeudenkäyntikuluistaan. Lisäksi tuomioistuin voi erityisestä syystä velvoittaa sen, jolle tuomioistuimen päätös on vastainen, osittain tai kokonaan korvaamaan vastapuolelleen muutoksen hakemisesta aiheutuneet kulut noudattaen soveltuvin osin oikeudenkäymiskaaren 21 luvun säännöksiä. Ulosottokaaren 11 luvun 20 §:n 2 momentin mukaan, jos sivullisen valitus hyväksytään, valtio voidaan sivullisen vaatimuksesta määrätä osittain tai kokonaan korvaamaan tämän kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jos kulujen jäämistä sivullisen vahingoksi voidaan olosuhteet huomioon ottaen pitää kohtuuttomana. Siten pääsääntönä KKO:n mukaan on, että sivullinen vastaa omista kuluistaan. Lisäksi KKO:n mukaan valtion korvausvastuu edellyttää, että kantaja voittaa asian ja että asiassa olisi kohtuutonta jättää voittaneen sivullisen vastattavaksi oikeudenkäyntikulut. Lisäksi lain esitöissä mainitaan, että tapauksessa, jossa sivullinen on joutunut puolustautumaan selvästi virheellistä päätöstä vastaan, on aihetta velvoittaa valtio vastaamaan oikeudenkäyntikuluista.

KKO arvioi asiassa, että oikeudenkäyntikulujen korvattavuuden edellytys täyttyi ainakin siltä osin kuin hovioikeudessa oli kumottu ulosmittauspäätös ja hyväksytty sivullisen valitus. Kuitenkin KKO:n mukaan asiassa jäi tulkinnanvaraiseksi oikeudenkäyntiaineiston perusteella ulosottopäätöksen selvä lain vastaisuus, koska asiassa oli kyse keinotekoisesta järjestelystä ulosotossa, joka oli asiassa tulkinnanvarainen. Siten KKO:n mukaan oikeudenkäyntikulujen jääminen kommandiittiyhtiön vahingoksi ei ollut kohtuutonta. KKO päätti muuttaa hovioikeuden päätöstä siten, että valtion korvausvelvollisuus poistettiin.

Aiheeseen liittyvät tapaukset

 

Selaa lakitietoa

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »