Minilex - Lakipuhelin

Ulosotto ei ulotu ulosottoperusteessa mainitsemattomaan tahoon - KKO:2009:76

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Ulosotto
    Ulosmittaus
    Ulosottovalitus

Norjalainen tuomioistuin oli velvoittanut "Halssila Timmerstugor" -nimisen tahon suorittamaan norjalaiselle A:lle saatavaa. A:n hakemuksesta käräjäoikeus, joka oli merkinnyt asiaan osalliseksi suomalaisen X Oy:n, julisti X Oy:tä kuulematta tuomion täytäntöönpanokelpoiseksi Suomessa ja toimitti sen täytäntöönpanoa varten ulosottomiehelle. Ulosottomies ulosmittasi tuomion perusteella omaisuutta X Oy:ltä, jonka aputoiminimeksi oli jo ennen norjalaisen tuomioistuimen ratkaisua rekisteröity "Halssila Timmerstugor". Kysymys oli siitä, voitiinko tuomion perusteella ulosmitata X Oy:n omaisuutta ja mitä merkitystä tuomion täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskeneella päätöksellä oli tätä kysymystä arvioitaessa.

Norjalainen tuomioistuin (Forliksrådet i Tinn) oli 11.4.2007 antamassaan tuomiossa velvoittanut Halssila Timmerstugor -nimisen velallisen rahamääräiseen suoritukseen A:lle. Tuomio oli annettu asiassa, jossa Halssila Timmerstugor ei ollut antanut forliksrådetille vastausta ja kantajan A:n asiassa esittämä vaatimus oli asetettu tuomion perusteeksi. Asiassa ei ollut selvitetty, oliko Halssila Timmerstugor Norjassa oikeushenkilö. Sen sijaan oli selvitetty, että X Oy:n aputoiminimeksi on kaupparekisteriin rekisteröity 17.6.2005 Halssila Timmerstugor. Asiassa ei ollut edes väitetty, että X Oy:tä olisi kuultu forliksrådetissa.

 A ja B olivat hakeneet Jyväskylän käräjäoikeudelta forliksrådetin tuomion tunnustamista ja täytäntöönpanoa. Käräjäoikeus, joka on merkinnyt päätökseensä asiaan osalliseksi X Oy:n, on 15.11.2007 antamassaan lainvoiman saaneessa päätöksessä X Oy:tä kuulematta julistanut sanotun tuomion täytäntöönpanokelpoiseksi Suomessa. Käräjäoikeus on lisäksi ilmoittanut, että päätös toimitetaan täytäntöönpanoa varten Jyväskylän kihlakunnan ulosottovirastoon. Keski-Suomen ulosottovirasto on 4.4.2008 ulosmitannut X Oy:ltä kolme ajoneuvoa ja kaksi tavarankuljetusperävaunua. Asiassa oli kysymys siitä, oliko forliksrådetin tuomion perusteella ollut mahdollista kohdistaa ulosmittaus X Oy:n omistamaan tai hallinnoimaan omaisuuteen.

Päätettäessä norjalaisen tuomion täytäntöönpanokelpoisuudesta tuomioistuin tutkii sen, täyttääkö tuomio täytäntöönpanokelpoiseksi julistamiselle asianomaisessa säädöksessä tai valtiosopimuksessa asetetut edellytykset. Tuomion aineellista sisältöä tai sen oikeellisuutta, kuten kohdentumista aineellisesti oikeaan osapuoleen, ei lähtökohtaisesti tässä yhteydessä voida tutkia. Julistaessaan forliksrådetin tuomion täytäntöönpanokelpoiseksi Suomessa Jyväskylän käräjäoikeus ei olekaan ratkaissut sitä, ketä vastaan tuomio on konkreettisesti pantavissa täytäntöön. Tämä seikka on ollut sidoksissa siihen, miten vastaajataho oli yksilöity norjalaisessa tuomiossa. Vaikka käräjäoikeus on merkinnyt päätökseensä asiaan osalliseksi X Oy:n, siitä ei sellaisenaan johdu, että forliksrådetin tuomio olisi pantavissa täytäntöön yhtiötä vastaan. Käräjäoikeuden ratkaistua kysymyksen tuomion täytäntöönpanokelpoisuudesta on ulosottomiehen tehtävänä ollut ratkaista konkreettisen ulosottotoimen yhteydessä muun ohella se, voidaanko forliksrådetin tuomion perusteella kohdistaa ulosmittaus X Oy:n omistamaan tai hallinnoimaan omaisuuteen.

Lähtökohtaisesti ulosottoa ei voida ulottaa kohdistumaan muihin kuin ulosottoperusteessa nimenomaisesti mainittuihin henkilöihin. Tämä johtuu siitä, että ulosottoperustetta ei voida sallia pantavan täytäntöön sellaista henkilöä vastaan, joka ei ole ollut asianosaisena siinä menettelyssä, jossa ulosottoperuste on annettu. Ulosottomiehen on viran puolesta varmistettava, että ulosottovelalliseksi nimetty on sama kuin ulosottoperusteessa velvoitettu henkilö. Täytäntöönpantavana olevassa forliksrådetin tuomiossa suoritusvelvolliseksi on nimetty Halssila Timmerstugor. Ulosottomenettelyssä ei ole voitu tutkia, olisiko X Oy voitu Halssila Timmerstugor -tahon sijasta velvoittaa suoritukseen A:lle. Yksistään se seikka, että Halssila Timmerstugor on ollut forliksrådetin tuomion antohetkellä Suomessa rekisteröity X Oy:n aputoiminimeksi, ei merkitse sitä, että forliksrådetin tuomio voidaan panna täytäntöön X Oy:tä vastaan.

Näillä perusteilla Korkein oikeus katsoi, että X Oy:öön kohdistuvalle ulosmittaukselle ei ollut ollut laillisia edellytyksiä.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa