Jakamattomassa kuolinpesämme on 3 osakasta. Yhden osakkaan ulosottovelat ovat niin suuret, että uo-mies ilmoitti hakevansa kuolinpesän kiinteistön oik.päätöksellä realisoitavaksi. Uo antoi kuitenkin meille mahdollisuuden myydä itse kiinteistöä ja sen olemme nyt tehneet. Jos ulosotossa oleva osakas hakee tässä vaiheessa itseään velkasaneraukseen, voiko siitä seurata, että uo suojellakseen velkojia jotenkin nopeuttaisi myyntiä tai jopa ottaisi sen myytäväksi itselleen. Onko mitään merkitystä sillä, että myytävä kiinteistö on nyt velallisen kuolinpesän jäsenen vakituisena asuntona. Vaikka itse valitsemamme välittäjä saisikin kiinteistön myytyä tulee eteen tilanne, että velallisella osakkaalla ei ole sen jälkeen asuntoa koska hänellä ei ole mitään tuloja jolla pystyisi asumiskulut maksamaan.

1 vastaus


Minilex

Minilex Oy

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

 Ulosmittauksessa noudatetaan pääsääntöisesti seuraavaa järjestystä:
1) raha, palkka, eläke tai muu toistuvaistulo;
2) muu irtain omaisuus;
3) kiinteä omaisuus;
4) omaisuus, jota velallinen tarvitsee vakituiseksi asunnokseen tai välttämätöntä toimeentuloaan varten, sekä velallisen liike- tai elinkeinotoiminnan jatkamiseksi välttämättömät tuotantovälineet. Ulosmittaus voidaan siis toisin sanoen kohdistaa myös vakituisena asuntona käytettyyn omaisuuteen, mutta vasta viimesijaisesti, ellei mitään muuta ulosmitattavaa omaisuutta tai tuloa ole.

Jos sen sijaan kerrassaan mitään ulosmitattavaa omaisuutta eikä tuloa ole, annetaan varattomuudesta estetodistus velkojalle. Varattomuuseste merkitään myös luottotietorekisteriin. Tällöin ulosottoasian vireilläolo päättyy estetodistuksen antamispäivään. Velkojan halutessa voidaan kuitenkin velka merkitä passiivirekisteriin, joka on voimassa kaksi vuotta estetodistuksesta. Tällöin velkoja saa maksun saatavalleen, mikäli velalliselle ilmaantuu rekisteröintiajan sisällä ulosmitattavaa omaisuutta tai tuloa, kuten veronpalautuksia. Tapauksessanne kuitenkin varallisuutta on, joten ulosmittausasia ei tapauksessanne pääty estetodistukseen.

Kertomasi perusteella kuolinpesää ei vielä ole jaettu. Täten sen kuolinpesän osakkaan omaisuuden, joka on menevä velkojalle, saa ulosottomies myydä vasta, kun perinnönjako on lainvoimainen tai muuten lopullinen. Ennen perinnönjakoa ei ulosottomies saa vielä viedä velkojalle menevää osuutta kuolinpesästä.

Kuolinpesälle annetaan kirjallinen maksukielto, jossa pesän osakkaita ja hallintoa kielletään luovuttamasta velalliselle perinnönjaossa tulevaa omaisuutta kellekkään muulle, paitsi ulosottomiehelle.

Jos pesäosuus on ulosmitattu, eikä perinnönjako ole tullut lainvoimaiseksi tai muuten lopulliseksi, kertyneet varat saadaan tilittää vakuutta vastaan. Toisin sanoen, velkojan ei tarvitse välttämättä odotella perinnönjaon lainvoimaiseksi tuloa oman maksun saadakseen, kunhan hän vain asettaa vakuuden.

Velkasaneerauksella tarkoitat kysymysasettelun perusteella ilmeisesti yksityishenkilön velkajärjestelyä. Velkajärjestelyn alettua on voimassa ulosmittauskielto, kuten uumoilitkin. Tällöin velallisen omaisuutta, kuten osuutta kuolinpesästä, ei pääsääntöisesti saa ulosmitata. Kiellon vastainen ulosmittaus on tehoton. Jos ulosmittaus on jo toimitettu, täytäntöönpano keskeytetään. Ulosottomiehen on säilytettävä haltuun ottamansa omaisuus. Velkajärjestelyn piiriin kuuluvat kaikki velat, jotka ovat syntyneet ennen velkajärjestelyn alkamista.

Jos siis käynnistätte velkajärjestelyn, ulosottomiehen pitää hidastaa tahtiaan. Jos ulosmitatun omaisuuden myynnistä on kuulutettu ennen velkajärjestelyn alkamista, omaisuus eli asunto voidaan myydä, mutta ulosottomiehen on säilytettävä ulosmittauksesta kertyneet tai kertyvät rahavarat, kunnes maksuohjelma vahvistetaan tai toisin määrätään. Myös tuomioistuin voi määrätä ulosmittauksen täytäntöönpanon keskeytettäväksi, kun ulosmittauksen kohteena on muun muassa velallisen vakituinen asunto. Mahdollisesti jo keretystä asunnon myynnistä saatuja rahoja ei siis pääsääntöisesti jaeta, ennen kuin velkajärjestelyn lopputuloksena saatava maksuohjelma on keretty laatia ja vahvistaa.

Muistutan vielä, että varakkaampi osakas voi aina maksaa velan toisen puolesta, saaden takautumisoikeuden. Muistutan myös mahdollisuudesta hakea asumista varten erinäisiä rahallisia tukia, joten teidän ei tarvitse taivas alle jäädä. Vaikeasta tilanteesta huolimattanne, asiat aina järjestyvät.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »