Minilex - Lakipuhelin

Yksityisyyden suoja internetissä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yksityisyyden suoja saa kansallisesti perustansa Suomen perustuslaista, jossa sen katsotaan kuuluvan yksityiselämän suojaksi nimetyn perusoikeuden alaan. Yksityiselämän suojan käsitettä on pidetty moniulotteisena, mikä ilmenee jo sitä koskevasta perustuslain säännöksestä, jossa sen tulkitaan toimivan sekä yleiskäsitteenä viitaten kaikkiin säännöksen alaisiin seikkoihin että yksityiskohtaisemmin rinnastuen kunniaan ja kotirauhaan. Yksityiselämän suojaa koskevassa säännöksessä mainitaan myös henkilötietojen suoja, joka liittyy puolestaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön, jossa käytetään sekä yksityiselämän että yksityisyyden suojan käsitteitä, puhuttaessa periaatteessa lähes samoistakin asioista. Yksityisyyden suojan Internetissä voitaisiin näin ollen katsoa saavan pohjansa perustuslain tasolta, mutta liittyvän kiinteästi siihen, miten henkilötietoja käsitellään. Artikkelissa käsiteltävän aiheen osalta Internet voidaan tulkita laajaksi yleiseksi tietoverkoksi, jossa tapahtuu eri tavoin myös henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietojen käsittelyä säännellään lailla ja jokaisen yksityisyyden suoja on kyettävä turvaamaan myös Internetin välityksellä tehtävässä henkilötietojen keräämisessä tai muussa käsittelyssä. Internetin katsotaan olevan nykyään merkittävässä määrin myös kauppapaikka ja henkilötietojen keräämisenä ja käsittelynä voidaankin pitää jo sitä, että asiakas ostaa Internetin välityksellä itselleen jonkin tuotteen ja antaa yritykselle nimi- ja osoitetietonsa tuotteen toimittamista varten. Internetin voidaan katsoa sisältävän valtavan määrän tietoa, jolloin myös yksityisyyden suojaaminen näyttäytyy väistämättä haastavana.  

Yksityisyyden ja henkilötietojen suojaa koskevat kysymykset nähdään tärkeinä myös Euroopan unionin tasolla. Jäsenvaltioiden henkilötietojen suojaa koskeva sääntely onkin harmonisoitu tietosuojauudistuksella, jonka myötä alettiin soveltamaan yleistä tietosuoja-asetusta sekä rikosasioiden tietosuojadirektiiviä, joka pantiin täytäntöön rikosasioiden tietosuojalailla. Yleisen tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on suojella ihmisten perusoikeuksia ja -vapauksia, erityisesti heidän oikeuttaan henkilötietojen suojaan. Asetuksen soveltamisala kattaa tarkennettuna henkilötietojen automaattisen käsittelyn, mutta myös muunlaisen käsittelyn, jos kyse on henkilötiedoista, jotka joko muodostavat tai joiden on tarkoitus muodostaa henkilörekisteri tai osa sellaista. Yksityisyyden suojaa säännellään myös työelämän osalta. Artikkelin aikana perehdytään tarkemmin henkilötietojen käsittelyyn liittyviin edellytyksiin ja muihin aiheen kannalta olennaisiin seikkoihin.

Miten Internetistä kerättyjä henkilötietoja tulee käsitellä?

Huomionarvoista myös Internetissä olevien tietojen osalta on se, että silloin, kun eri ihmisiä koskevia ja erilaisista lähteistä hankittuja tietoja kerätään yhteen, voidaan kokonaisuutta käsitellä henkilörekisterinä. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilörekisterin ja henkilötietojen käsittelylle tarvitaan tällöin lainmukainen peruste. Henkilörekisteri voidaan määritellä yleisesti ottaen henkilötietoja sisältäväksi tietojoukoksi, josta tiedot ovat saatavilla tietyin perustein. Sillä ei ole vaikutusta, onko tietojoukko keskitetty, hajautettu tai vaikkapa maantieteellisin perustein jaettu.

Jos kyse on henkilörekisteristä, koskevat rekisterinpitäjää tietyt velvollisuudet. Rekisterinpitäjän on muun muassa varmistuttava siitä, että Internetistä kerätyt tiedot ovat virheettömiä, jolloin eri lähteiden luotettavuuden arvioinnissa on annettu painoarvoa tapauskohtaiselle tarkastelulle. Virheettömyyttä arvioitaessa tulee huomioida sekä henkilötietojen käsittelyn tarkoitus että se, mikä merkitys henkilötietojen käsittelyllä on rekisteröidyn yksityisyyden suojan kannalta. Rekisterinpitäjän on käsiteltävä tietoja niin, että käsittelytapaa voidaan pitää laillisena, asianmukaisena ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvänä. Toiminta ei saa rajoittaa perusteettomasti rekisteröidyn henkilön yksityiselämänsä suojaa tai muita yksityisyyden suojaa turvaavia perusoikeuksia. Internetistä kerättävän tiedon osalta on mahdollista, että lähteet eroavat luotettavuudeltaan toisistaan hyvinkin paljon. Eräänlaisina ääripäinä voitaisiin luotettavuuden suhteen pitää esimerkiksi yleisesti erittäin luotettavana pidettävää lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriä ja toisaalta sosiaalista mediaa tai henkilökohtaisia blogeja, joiden osalta tiedon virheettömyydestä on hankittava varmistus. Henkilötietojen käsittelyn tulee olla rekisterinpitäjän toiminnan kannalta asiallisesti perusteltua ja se on myös suunniteltava niin, että esimerkiksi käsittelyn tarkoitus määritellään. Lisäksi henkilötietojen käsittelyn tulee vastata määriteltyä tarkoitusta ja henkilötietojen olla tarpeellisia kyseisen tarkoituksen kannalta.

Henkilötietojen käsittelylle on oltava tietosuoja-asetuksessa mainittu peruste. Henkilötietojen käsittely on lainmukaista vain, kun jokin asetuksessa mainituista edellytyksistä täyttyy. Kyseiset edellytykset sisältävät muun muassa rekisteröidyltä saadun suostumuksen, sopimuksen täytäntöönpanemisen, elintärkeän edun suojaamisen ja joitakin muita edellytyksiä.

Henkilötietojen suojaaminen Internetissä

Internetin osalta voidaan huomioida mahdollisuus henkilötietojen suojaamiseen tietoturvateknologian keinoin. Internetin luoman verkkoympäristön katsotaan saaneen aikaan kuitenkin myös sen, että henkilötietoja luovutetaan yrityksille vapaaehtoisesti vaihtokauppana erilaisista tarjouksista tai eduista. Tietosuojan voidaan katsoa toteutuvan Internetissä vaihtelevasti riippuen myös siitä, kenen kanssa Internetin välityksellä toimitaan. Esimerkiksi yksityisten yritysten ja viranomaisten palveluiden henkilötietoihin kohdistuva käsittely saattaa olla tasoltaan toisistaan poikkeavaa. Yksityisyyden suojan Internetissä osalta voitaisiin yleisesti ottaen pitää tärkeänä, että aiheeseen liittyvä lainsäädäntö ohjaa toimijoita oikealla tavalla ja rekisterinpitäjät myös noudattavat heille osoitettua sääntelyä.

Yksityisyyden suojaan liittyy jo itsessään useita oikeudellisesti haastavia kysymyksiä, joiden tarkasteluun Internet toimintaympäristönä tuo uusia ulottuvuuksia. Epäselvien kysymysten osalta on suositeltavaa olla yhteydessä asiantuntevaan lakimieheen.

Vinkit

- Yksityisyyden suoja on jokaiselle kuuluva merkittävä oikeus, jonka toteutumisen turvaaminen huomioidaan lain tasolla.

- Yksityisyyden suojan on toteuduttava myös silloin, kun rekisterinpitäjät keräävät tai käsittelevät henkilötietoja Internetin välityksellä.

Varoitukset

- Yksityisyyden suojan toteuttaminen Internetissä saattaa osoittautua erityisen hankalaksi, jos palvelun käyttöehdot tai esimerkiksi yksityisyysasetukset muuttuvat tai järjestelmää koskevassa suojauksessa ilmenee muutoin ongelmia.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa