Minilex - Lakipuhelin

Yksityisyyden suoja Suomessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yksityisyyden suojasta säädetään Suomessa useassa laissa, muun muassa Suomen perustuslaissa perusoikeutena, julkisuuslaissa eli laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta, laissa yksityisyyden suojasta työelämässä, henkilötietolaissa ja tietoyhteiskuntakaaressa. EU:n tasolla yksityisyyttä suojataan direktiivein, kuten henkilötietodirektiivillä ja sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivillä, ja niitä toteutetaan suomalaisella lainsäädännöllä.

Suomen perustuslaki turvaa jokaiselle perusoikeutena oikeuden yksityiselämään, kunniaan ja kotirauhaan. Kirjeet, puhelut ja muut luottamukselliset viestit ovat salaisia eikä tätä salaisuutta saa loukata. Lainsäädännöllä voidaan rajoittaa yksityisyyden suojaa muun muassa kotirauhaan ulottuvilla toimenpiteillä, jotta voidaan turvata perusoikeuksia tai selvittää rikoksia. Myös viestin salaisuutta voidaan lailla rajoittaa, kun se on välttämätöntä kotirauhaa tai yhteiskunnan tai yksilön turvallisuutta vaarantavien rikosten tutkimisessa sekä oikeudenkäyntien, turvallisuustarkastuksien ja vapaudenmenetyksen aikana.

Julkisuuslaki säätää yksityisyyden suojasta muun muassa viranomaisen asiakirjan tai tiedon salassa pidettävyydestä eli salassapitovelvoitteesta sekä viranomaisen vaitiolovelvollisuudesta niistä sisältävistä tiedoista. Tällaisen tiedon hyväksikäyttö on myös kielletty. Yksilöä koskevia tietoja suojataan julkisuudelta, ja salassapitosäännökset onkin säädetty juuri tämän toteuttamista varten. Henkilön perhe-elämä, terveydentila, harrastukset, elintavat ja sosiaalipalvelujen käyttäminen, kaikki näihin liittyvät asiat, joista viranomaisilla on tietoja, on säädetty salaisiksi.

Työelämässä työntekijän yksityisyyden suojaa toteutetaan lailla yksityisyyden suojasta työelämässä. Laki sisältää säännöksiä työntekijän henkilötietojen käsittelystä, työntekijän testaamisesta huumausaineiden käytön varalta ja tarkastuksista, joita työntekijälle voidaan tehdä työpaikalla tai työhön liittyen. Työpaikan kameravalvonnasta on säännelty sekä myös siitä, millä edellytyksillä työntekijän sähköpostiviestejä voidaan avata tai hakea.

Henkilötietolaki osaltaan toteuttaa myös yksityiselämän suojaa ja yksityisyyden suojaa perusoikeutena. Laki koskee sekä viranomaisten sekä yksityisten toimintaa. Henkilötiedot ovat tietoja henkilöstä ja tämän elinolosuhteista tai ominaisuuksista, joiden perusteella hänet tai hänen perheensä tai muut hänen kanssaan yhteistaloudessa elävät voidaan tunnistaa. Henkilötietoja tulee käsitellä tämän lain mukaan, ja lakia sovelletaan automaattisissa henkilötietojärjestelmissä ja erilaisissa henkilötietorekistereissä. Laissa on säännelty henkilötietojen sisältöä, henkilötietojen luovutettavuutta, tietojen säilytysaikaa ja rekisteröidyn henkilön oikeusturvaa. Henkilötietolaki kieltää arkaluonteisten tietojen käsittelyn, joita ovat muun muassa henkilön rotuun, seksuaaliseen suuntautumiseen ja terveydentilaan liittyvät tiedot. Henkilötietolaki saattoi voimaan EU:n henkilötietodirektiivin. Median tiedonsaantitarpeet ja sananvapaus on otettu huomioon henkilötietolaissa niin, että tiedostusvälineille on annettu laajemmat oikeudet saada henkilötietoja journalistisiin tarkoituksiin esimerkiksi sähköisesti, mutta velvollisuutta henkilötietojen suojaamiseen on silti noudatettava. Muualla laissa on erityisesti säännelty potilastietojen käsittelyä ja potilasrekistereitä. Näistä säätää nimenomaan potilaslaki eli laki potilaan oikeuksista. Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa sekä laki oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä koskevat henkilötietojen käsittelyä näissä yhteyksissä.

Tietoyhteiskuntakaarella korvattiin entinen sähköisen viestinnän tietosuojalaki. Tietoyhteiskuntaakaari sisältää säännöksiä sähköisen viestinnän luottamuksellisuudesta ja siihen liittyvästä yksityisyyden suojasta. Sähköisten viestien käsittelyllä ei saa rajoittaa yksityisyyden suojaa enempää kuin on välttämätöntä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa