Minilex - Lakipuhelin

Yksityisyydensuoja lastensuojelussa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lastensuojelun toteuttamiseksi joudutaan joskus puuttumaan asioihin, jotka muissa olosuhteissa kuuluisivat perhe-elämän ja yksityisyyden suojan piiriin. Sosiaaliviranomaisilla on esimerkiksi oikeus saada muilta viranomaisilta perhettä koskevia tietoja, vaikka ne muuten olisivat salassa pidettäviä. Samoin lapsen sijoitus kodin ulkopuolelle on vahvasti perhe-elämän suojaan puuttuva toimenpide.

Yksityiselämän suoja on perustuslaissa kaikille taattu oikeus, mutta joissain tilanteissa perusoikeuksiakin joudutaan rajoittamaan ja punnitsemaan toisia oikeuksia vasten. Perusoikeuksia voidaan kuitenkin rajoittaa vain tietyillä ehdoilla, ja yksi näistä ehdoista on se, että rajoituksista tulee säätää lailla. Tässä artikkelissa käydään pääpiirteittäin läpi lastensuojelun asiakkaan yksityisyydensuojaan liittyvää lainsäädäntöä.

Yksityisyydensuojan kannalta tärkeä laki on ensinnäkin laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (ns. sosiaalihuollon asiakaslaki), joka soveltuu myös lastensuojelussa. Laissa säädetään mm. asiakirjojen salassapidosta ja vaitiolovelvollisuudesta. Lisäksi laissa listataan tahoja, jotka ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä luovuttamaan sosiaalihuollon viranomaiselle tämän pyynnöstä asiakassuhteeseen olennaisesti vaikuttavia tietoja. Tietojen tulee lain mukaan olla välttämättömiä asiakkaan sosiaalihuollon tarpeen selvittämiseksi, sosiaalihuollon järjestämiseksi ja siihen liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseksi sekä viranomaiselle annettujen tietojen tarkistamista varten. Tietoja ovat velvollisia luovuttamaan mm. valtion ja kunnan viranomaiset, Kela, eläke- ja vakuutuslaitokset, koulutuksen järjestäjät ja terveydenhuollon ammattihenkilöt.  

Sosiaalihuollon asiakaslain mukaan asiakkaalle on kuitenkin annettava tieto siitä, mistä muualta ja mitä häntä koskevia tietoja voidaan suostumuksesta riippumatta hankkia. Asiakkaalle on myös varattava tilaisuus tutustua muualta hankittuihin tietoihin ja tilaisuus antaa asiassa tarpeellista selvitystä. Salassapitoa ja asiakkaan tiedonsaantioikeutta koskevaa sääntelyä on sosiaalihuollon asiakaslain lisäksi mm. tietosuoja-asetuksessa, tietosuojalaissa ja laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta.

Lisäksi lastensuojelulaissa säädetään sosiaalityöntekijän oikeudesta saada edellä sosiaalihuollon asiakaslaissa mainituilta tahoilta lausunnot, jos niitä tarvitaan huostaanoton valmistelussa, huostaanotosta päätettäessä tai sijaishuoltoa järjestettäessä. Lastensuojelulaissa myös säädetään mm. tietojen kirjaamisesta. Lisäksi laista löytyy yksityiskohtaiset säännökset huostaanoton, kiireellisen sijoituksen ja avohuollon tukitoimena tehtävän sijoituksen edellytyksistä. Näihin toimenpiteisiin ei lain mukaan saa ryhtyä, elleivät laissa säädetyt edellytykset täyty.

Yksityisyyden suojaa koskevaa sääntelyä löytyy siis monesta eri laista, ja lastensuojelun asiakkaan voi olla vaikeaa hahmottaa, mitkä hänen oikeutensa tarkalleen ottaen ovat. Jos haluat tietää aiheesta lisää, lakimiehemme auttavat mielellään.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]