Minilex - Lakipuhelin

Arkaluonteisia tietoja suojataan tiukemmin

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Arkaluonteiset tiedot kuuluvat nykylainsäädännössä erityisiin henkilötietoryhmiin. Näitä tietoja saa käsitellä vain tietyissä tilanteissa. Muulloin niiden käsittely on kiellettyä. Arkaluonteiset tiedot koskevat yksityisyyden sisintä, suojelluinta aluetta. Jos niitä voitaisiin käsitellä vapaasti, niitä voitaisiin käyttää loukkaamiseen ja halventamiseen - niinpä ne eivät saa päätyä kenen tahansa haltuun. Kuitenkin arkaluonteisia tietojamme on esimerkiksi työnantajilla, kouluilla, lääkäreillä ja monilla viranomaisilla. Nykylainsäädäntö ei siis tunne enää arkaluonteisten tietojen käsitettä, vaan siinä puhutaan erityisistä henkilötietoryhmistä. Mutta mitkä kaikki henkilötiedot kuuluvat erityisiin henkilötietoryhmiin? Entä missä tilanteissa niitä saa käsitellä?

Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvat tiedot, jotka koskevat

  • rotua tai etnistä alkuperää
  • poliittista, uskonnollista tai filosofista vakaumusta taikka ammattiliittoon kuulumista
  • geneettisiä tai biometrisiä tietoja henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten
  • terveydentilaa, sairautta, vammaisuutta tai hoitotoimenpiteitä tai
  • seksuaalista suuntautumista tai käyttäytymistä.

Laissa säädetään useita poikkeuksia käsittelykieltoon. Näin täytyykin olla, jotta yhteiskunnan eri palvelut voivat toimia kunnolla. Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja saa käsitellä esimerkiksi, jos kyseinen henkilö suostuu siihen. Suostumus tulee antaa nimenomaan tiettyä käsittelyä ja tarkoitusta varten. Poikkeuksena on tilanne, että lainsäädännössä kielletään tietojen käsittely, vaikka rekisteröity antaisikin suostumuksensa. Tällöin edes rekisteröidyn nimenomainen suostumus ei voi kumota käsittelykieltoa.

Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja saa käsitellä myös tieteellisessä ja tilastollisessa tutkimuksessa. Myös ammattiliittoon kuulumista koskevaa tietoa saa käsitellä, jos se on tarpeen rekisterinpitäjän erityisten oikeuksien ja velvoitteiden noudattamiseksi työoikeudessa.

Lisäksi terveydenhuollossa saa käsitellä hoidon kannalta välttämättömiä tietoja potilaan terveydentilasta ja aiemmista hoitotoimista. Samoin sosiaalihuollossa saa käsitellä palvelun tai etuuden myöntämisen kannalta välttämättömiä henkilötietoja. Näissä tilanteissa kuitenkin edellytetään, että tietoja käsittelee tai niiden käsittelystä vastaa alan ammattilainen tai muu henkilö, jota sitoo salassapitovelvollisuus.

Myöskin vakuutusyhtiö saa käsitellä eräitä tarpeellisia tietoja muun muassa vakuutetun terveydentilasta, sairaudesta, hoitotoimenpiteestä tai vammaisuudesta, jos nämä tiedot ovat tarpeen vakuutuslaitoksen vastuun selvittämiseksi. Lisäksi laissa säädetään useista muistakin tilanteista, joissa erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia henkilötietoja saa käsitellä.

Erikseen säädetään rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvästä henkilötietojen käsittelystä. Kattavaa rikosrekisteriä voidaan lainsäädännön mukaan pitää vain julkisen viranomaisen valvonnassa. Rikostuomioihin ja rikkomuksiin tai niihin liittyviin turvaamistoimiin liittyviä henkilötietoja saa käsitellä muutamassa eri tilanteessa. Käsittelyn on oltava lainmukaista. Ensinnäkin niitä voidaan käsitellä viranomaisen valvonnassa tai toiseksi silloin, kun käsittely on sallittu Euroopan unionin oikeudessa tai kansallisessa laissa. Tietosuojalain mukaan tällaisia tietoja voidaan käsitellä, jos käsittely on tarpeen oikeusvaateen selvittämiseksi, laatimiseksi, esittämiseksi, puolustamiseksi tai ratkaisemiseksi. Lisäksi tietoja voidaan käsitellä myös vakuutuslaitoksen vastuun selvittämiseksi, rekisterinpitäjän laissa säädetyn tehtävän toteuttamiseksi sekä tieteellistä tai historiallista tutkimusta tai tilastointia varten.

Käsiteltäessä erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tai rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyviä tietoja, tulee rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän toteuttaa asianmukaiset ja erityiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien suojaamiseksi. Tällaisia ovat esimerkiksi toimenpiteet, joilla pystytään jälkeenpäin varmistamaan, kuka henkilötietoja on tallentanut, muuttanut tai siirtänyt. Myös henkilötietoja käsittelevän henkilöstön osaamista on parannettava. Rekisteröidyn oikeuksia suojataan lisäksi esimerkiksi teknisillä toimenpiteillä, joilla varmistetaan tietojenkäsittelyn turvallisuus. Laki vaatii myös eräitä muita toimenpiteitä.

Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluva ja rikostuomioihin liittyvä henkilötieto tulee poistaa rekisteristä heti, kun laillista perustetta sen käsittelyyn ei enää ole. Esimerkiksi tutkimukseen käytetyt henkilötiedot poistetaan, kun tutkimus on valmis. Tosin tästäkin säännöstä on poikkeuksia. Esimerkiksi potilasasiakirjat tulee säilyttää melko kauan hoidon lakattuakin. Luonnollisesti erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien tietojen ja rikostuomioihin liittyvien tuomioiden käsittelyssä täytyy noudattaa myös kaikkia niitä periaatteita, joita noudatetaan myös muiden henkilötietojen käsittelyssä. Niinpä käsittelyn tulee olla asianmukaista ja läpinäkyvää. Lähtökohtaisesti tietoja käytetään vain siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty. Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia henkilötietoja täytyy käsitellä vielä huolellisemmin kuin muita.

Jos rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja lainvastaisesti, hän voi syyllistyä erilaisiin rikoksiin. Kyse voi olla esimerkiksi tietosuojarikoksesta ja/tai salassapitorikoksesta. Lisäksi lääkäri tai muu virkamies voi samalla syyllistyä virkavelvollisuuden rikkomiseen. Jos joku laittomasti levittää toisen arkaluonteisia tietoja, hän voi syyllistyä yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämiseen.

Meillä kaikilla on asioita, joista emme halua kaikkien tietävän. Kyse voi olla esimerkiksi sairaudesta, vakaumuksesta tai päihdehuollosta. Silloin kun jollain rekisterinpitäjällä on tällaisia erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tai rikostuomioihin liittyviä tietoja, sen tulee noudattaa edellä mainittuja sääntöjä. Jos kuitenkin epäilet, että tietoja ei ole käsitelty laillisesti, voit ryhtyä erilaisiin toimiin. Voit esimerkiksi ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään ja tarkastaa sinua koskevat tiedot. Voit myös ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun, joka antaa ohjausta ja neuvontaa henkilötietoasioissa. Lisäksi voit kääntyä asiaan perehtyneen lakimiehen puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]