Minilex - Lakipuhelin

Sanktiojärjestelmällä suojataan yksityisyyttä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yksityisyyttä ja henkilötietoja suojataan viime kädessä rikosoikeuden sanktioilla. Rikkomalla tietosuojalainsäädäntöä saattaa syyllistyä erinäisiin rikoksiin tai rikkomuksiin.

Tyypillinen tietosuoja-alan rikos on tietosuojarikos. Siihen voi syyllistyä yleisessä tietosuoja-asetuksessa tarkoitettu rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä, joka tietosuojalainsäädännön vastaisesti

  • hankkii henkilötietoja niiden käyttötarkoituksen kanssa yhteensopimattomalla tavalla
  • siirtää henkilötietoja
  • luovuttaa niitä tai
  • toimii vastoin henkilötietojen käsittelyn turvallisuusvaatimuksia.

Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan ihmistä tai organisaatiota, joka määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen ja tavat. Rekisterinpitäjiä voivat olla esimerkiksi sairaala, joka käsittelee potilastietoja, yhdistys, joka kerää jäsenistään tietoja tai vaikkapa verkkokauppa. Henkilötietojen käsittelijä on puolestaan ihminen tai organisaatio, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun. Henkilötietojen käsittelijöitä voivat olla esimerkiksi markkinointitoimisto tai jokin palveluntarjoaja, joka pääsee rekisterinpitäjän henkilötietoihin.

Toiminnan on tapahduttava vastoin tietosuojalainsäädäntöä ollakseen rangaistavaa. Tietosuojaa säännellään muun muassa yleisessä tietosuoja-asetuksessa, tietosuojalaissa sekä henkilötietojen käsittelystä rikosasiassa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetussa laissa. Rangaistava teko voi tapahtua myös vastoin muuta henkilötietojen käsittelyä koskevaa lakia, jossa säännellään henkilötietojen käyttötarkoitussidonnaisuutta, luovuttamista, siirtämistä tai turvallisuutta.

Lisäksi tietosuojarikos edellyttää, että teko loukkaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai aiheuttaa hänelle muuta vahinkoa tai olennaista haittaa. Se voi olla rangaistava paitsi tahallisena, myös törkeän huolimattomana. Rangaistus on sakko tai enintään vuoden vankeus.

Tässä yhteydessä kannattaa muistaa, että tietosuoja-asetusta tai muuta tietosuojalainsäädäntöä ei tarvitse noudattaa, kun käsittelee henkilötietoja tavanomaisiin yksityisiin tarkoituksiin. Ketään ei siis voida rangaista siitä, miten hän käsittelee esimerkiksi tuttaviensa puhelinnumeroita.

Tietosuojalainsäädäntöä rikkomalla voi syyllistyä muihinkin rikoksiin. Henkilötietoja käsitteleviä virkamiehiä ja työntekijöitä koskee salassapitovelvollisuus. Jos työntekijä sen vastaisesti paljastaa toiselle tiedon taikka käyttää tietoa omaksi tai toisen hyväksi, hänet tuomitaan salassapitorikoksesta. Jos virkamies toimii näin, hänet tuomitaan virkasalaisuuden rikkomisesta.

Näiden rikosten tutkintaan liittyy erityispiirre. Syyttäjän on nimittäin kuultava tietosuojavaltuutettua harkitessaan syytettä henkilötietorekisteriin kohdistuvasta teosta. Tuomioistuimen taas on annettava tietosuojavaltuutetulle tilaisuus tulla kuulluksi. Näin on säädetty siksi, että tietosuojavaltuutetun erityistuntemus saadaan paremmin hyödynnettyä.

Rikosoikeudelliset sanktiot viimeistään osoittavat, että rekisterinpitäjien tulee ottaa tietosuojalainsäädännön säännökset vakavasti.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa