Minilex - Lakipuhelin

Rekisterinpitäjää koskee tiedottamisvelvollisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Läpinäkyvyys henkilötietojen käsittelyssä edellyttää ennen kaikkea rekisteröidyn mahdollisuutta tietää käsittelystä. Siksi rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä. Rekisterinpitäjän kannalta tämä tarkoittaa tiedottamis- eli informointivelvollisuutta rekisteröityä kohtaan.

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle tämän henkilötietojen käsittelystä. Tämä tehdään tietoja kerättäessä, tai viimeistään silloin, kun niitä luovutetaan ensimmäisen kerran. Silloin kun tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, on informointi tehtävä tässä samassa yhteydessä. Silloin, kun tiedot saadaan jostain muualta, on informointi hoidettava viimeistään kuukauden kuluttua tietojen saamisesta. Jos tietoja käytetään rekisteröidyn kanssa viestintään, informointi hoidetaan silloin, kun ollaan ensimmäistä kertaa yhteydessä rekisteröityyn. Tavoitteena on pitää rekisteröity tietoisena siitä, missä, milloin ja miten tämän tietoja käsitellään. Nykyisen ajattelutavan mukaan henkilö omistaa tietonsa ja on siksi oikeutettu tietämään niiden käsittelystä.

Rekisterinpitäjän on tiedotettava muun muassa henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta sekä rekisteröidyn oikeuksista. Lisäksi tulee kertoa, mihin tietoja luovutetaan. Rekisterinpitäjän tulee kertoa myös tietojen käsittelyperuste sekä tieto käsittelyajoista. Jos tietoja siirretään Euroopan unionin ulkopuolelle, tulee tästä antaa tieto. Niin ikään on kerrottava tietojen alkuperä, jos tietoja ei ole saatu rekisteröidyltä itseltään.

Myös informaation selkeyteen tulee kiinnittää huomiota. Tiedottamisen on oltava ymmärrettävää sekä kielen että johdonmukaisuuden kannalta. Ymmärrettävyyttä on arvioitava todennäköisen kohderyhmän näkökulmasta. Tiedot on tarjottava rekisteröidylle tiiviisti, ymmärrettävässä ja selkeässä muodossa.

Tiedotusvelvollisuutta on kuitenkin eräissä tapauksissa rajoitettu. Velvollisuutta ei ole, jos

– rekisteröity on jo saanut nämä tiedot;

– valtion turvallisuus, puolustus tai yleinen järjestys välttämättä vaatii;

– rikosten selvittäminen tai ehkäiseminen välttämättä vaatii;

– verotus tai julkisen talouden valvonta välttämättä vaatii;

– tiedot on saatu muualta kuin rekisteröidyltä ja informointi osoittautuisi mahdottomaksi tai olisi kohtuuttoman vaikeaa

  • eritysesti, jos käsittely tapahtuisi yleisen edun mukaista arkistointia, tieteellistä ja historiallista tutkimusta tai tilastollista tarkoitusta varten, tai kun informointi estäisi saavuttamasta käsittelyn tarkoitusta tai vaikeuttaisi sitä (rekisteröidyn oikeudet on suojattava ja käsittelyinformaatio tarjottava kaikkien saataville)
  • tietojen hankinnasta ja luovuttamisesta säädettäisiin nimenomaisesti lainsäädännössä, jossa vahvistettaisiin asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn etujen suojelemiseksi
  • informoitavat tiedot olisivat vaitiolovelvollisuuden alaisia
  • informointi aiheuttaisi olennaista vahinkoa tai haittaa rekisteröidylle, eikä tietoja käytettäisi rekisteröityjä koskevaan päätöksentekoon (rekisteröidyn oikeudet on suojattava ja käsittelyinformaatio tarjottava kaikkien saataville).

Muualla lainsäädännössä säädetään tarkemmin esimerkiksi luottotiedoista ilmoittamisesta.

Tiedotusvelvollisuus on käytännössä tärkeä osa rekisterinpidon avoimuutta. Muutamia vuosia sitten herätti huomiota EPRI eli epäiltyjen tietojärjestelmä, joka paljastui laajaksi ja ongelmalliseksi. Luonnollisesti informointivelvollisuutta täytyy jonkin verran rajoittaa esimerkiksi rikosten selvittämiseksi, mutta rajoitukset eivät saa olla liiallisia. Salaisia mustia listoja ei saa olla muuten kuin välttämättömistä syistä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa