Minilex - Lakipuhelin

Henkilötietojen käsittelyä on monenlaista

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Henkilötietojen käsittelyä on monenlaista. Tarkasteltaessa henkilötietojen käsittelyä, on hyvä selventää, mitä henkilötiedoilla yleisesti ottaen tarkoitetaan. Henkilötietoja ovat tiedot, joiden avulla henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti. Välillisesti tunnistaminen tapahtuu yhdistämällä yksittäinen henkilöä koskeva tieto johonkin toiseen tietoon. Henkilö voidaan tunnistaa ensinnäkin tunnistetietojen perusteella. Tunnistetietoja ovat esimerkiksi henkilön nimi, henkilötunnus, sijaintitiedot ja verkkotunnistetiedot. Toiseksi henkilö voidaan tunnistaa hänelle tunnusomaisten tekijöiden perusteella. Tällaiset tekijät voivat olla fyysisiä, geneettisiä, fysiologisia, psyykkisiä, taloudellisia, sosiaalisia tai kulttuurisia tekijöitä. Tunnusomaisia tekijöitä ovat esimerkiksi potilastiedot, isovanhempien perinnöllisiä sairauksia koskevat tiedot ja lemmikin eläinlääkäritiedot.

Käsittely puolestaan tarkoittaa erilaisia toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin. Toiminnot voivat olla joko automaattista tai manuaalista tietojenkäsittelyä. Toimenpiteet voivat olla esimerkiksi henkilötietojen keräämistä, tallettamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne saataville sekä tietojen yhteensovittamista, yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista.

Artikkelin aikana keskitytään esittelemään muun muassa henkilötietojen käsittelyssä noudatettaviksi tulevia periaatteita ja henkilötietojen käsittelyn erilaisia tarkoituksia.  

Henkilötietojen käsittelyssä noudatettavat periaatteet

Henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava aina tietosuojaperiaatteita. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus osoittaa, että tietosuojaperiaatteet toteutuvat henkilötietojen käsittelyssä. Ensinnäkin henkilötietoja on käsiteltävä asianmukaisesti, lakia noudattaen ja läpinäkyvästi. Henkilötietoja voidaan käsitellä laillisesti vain silloin, kun käsittelylle on laissa säädetty käsittelyperuste.

Toiseksi henkilötietoja saa kerätä ja käsitellä vain tiettyä, nimenomaista ja lain mukaista tarkoitusta varten. Käsittelyn tarkoitus täytyy yksilöidä, dokumentoida ja kertoa rekisteröidylle. Kolmanneksi henkilötietoja saadaan kerätä käsittelyä varten vain tarpeellinen määrä. Tarpeellisen määrän arvioimiseksi täytyy tunnistaa jokin syy, miksi kyseisiä henkilötietoja tarvitaan. Tämän tunnistetun käyttötarkoituksen avulla voidaan määritellä, mitkä henkilötiedot ovat tarpeellisia.

Neljänneksi henkilötiedot on pidettävä ajantasaisina. Epätarkat ja virheelliset tiedot täytyy oikaista tai poistaa viipymättä. Viidenneksi henkilötietoja täytyy säilyttää sellaisessa muodossa, josta rekisteröity voidaan tunnistaa vain niin kauan kuin tunnistaminen on tarpeen käsittelyn tarkoituksen toteutumiselle. Kuudenneksi henkilötietoja on käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus arvioida tietojenkäsittelyn riskejä, henkilötietojen teknistä suojaa ja organisaation ohjeistuksen riittävyyttä.

Millaisia erilaisia tarkoituksia henkilötietojen käsittelyllä voi olla?

Henkilötietolain soveltamisalan ei ole katsottu ulottuvan luonnollisen henkilön yksinomaan omiin henkilökohtaisiin tarpeisiinsa tai niihin verrattavissa oleviin tavanomaisiin yksityisiin tarkoituksiinsa suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn.

Jotta henkilötietoja voidaan käsitellä, on sille oltava aina laissa säädetty käsittelyperuste. Tietosuoja-asetuksessa henkilötietojen käsittelylle on kuusi vaihtoehtoista perustetta. Henkilötietoja voidaan näin käsitellä rekisteröidyn suostumuksella tai hänen tekemänsä sopimuksen perusteella. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi sekä elintärkeiden etujen suojaamiseksi. Niin ikään henkilötietoja voidaan käsitellä, kun rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttäminen tai yleinen etu edellyttää sitä. Käsittely on sallittua myös silloin, kun se tehdään rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen turvaamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyyn on luotu artikkelin aikana suppea katsaus. Epäselviksi jääneiden kysymysten osalta saattaa olla suositeltavaa olla yhteydessä asiantuntevaan lakimieheen. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa