Minilex - Lakipuhelin

Henkilön taloudellinen asema on osa yksityisyyttä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Liiketoiminnassa on usein tärkeää tietää, mikä on toisen osapuolen taloudellinen asema. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi luoton myöntäminen, velaksi myyminen tai työnhakijan valinta vastuulliseen tehtävään. Nykyisin on myös teknisesti mahdollista koota melko paljon tietoa ihmisten ja yritysten taloudesta. Keskeisimpiä näistä tiedoista ovat luottotiedot.

Luottotietorekisteriin talletetaan ihmisestä (luonnollisesta henkilöstä) ensinnäkin yksilöintitiedot: nimi, yhteystiedot ja henkilötunnus. Lisäksi merkitään, missä yrityksessä hän toimii tai on toiminut vastuuhenkilönä. Maksuhäiriötieto merkitään ensinnäkin, jos tuomioistuin on antanut lainvoimaisen tuomion maksun laiminlyönnistä. Myös velkoja voi ilmoittaa maksuhäiriöstä, jos kulutusluottosopimuksen maksu on viivästynyt 60 päivää ja velkoja on lähettänyt velalliselle kirjallisen maksukehotuksen 21 päivää sitten. Velallinen voi itsekin tunnustaa maksuhäiriön.

Lisäksi luottotietorekisteriin merkitään eräitä tietoja yksityishenkilön velkajärjestelystä tai konkurssista. Samoin merkitään se, jos ihminen on ulosotossa todettu varattomaksi. Jos velallinen maksuhäiriömerkinnän jälkeen suorittaa maksun, suoritus merkitään rekisteriin hänen pyynnöstään. Luottotietorekisteriin merkitään eräitä muitakin ihmisen maksuhäiriötä koskevia tietoja.

Yrityksestä luottotietorekisteriin merkitään ensinnäkin perustiedot: nimi, yhteystiedot, toimiala ja vastuuhenkilöt. Yrityksen maksuhäiriöistä merkitään ensinnäkin tiedot konkurssista, yrityssaneerauksesta, tuloksettomasta ulosotosta tai maksun laiminlyöntiä koskevasta tuomiosta.

Jos velkojalla on yritykseltä riidaton ja erääntynyt saatava ja jos hän on lähettänyt maksukehotuksen kymmenen päivää sitten, maksuhäiriö kirjataan luottotietorekisteriin. Myös yrityksen eräät maksulaiminlyönnit verottajalle ja vakuutusyhtiölle kirjataan. Luottotietorekisteriin merkitään eräitä muitakin tietoja yrityksestä.

Kaikki luottotiedot poistetaan rekisteristä, kun laissa säädetty määräaika on täyttynyt. Esimerkiksi tieto velkojan ilmoittamasta ihmisen maksuhäiriöstä poistetaan kahden vuoden kuluttua merkitsemisestä. Ulosottoa ja muita maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevat tiedot poistetaan pian menettelyn päätyttyä.

Kuten edellä käy ilmi, Suomessa luottotietorekisteri keskittyy maksuhäiriöihin: Se on niin sanottu negatiivinen rekisteri. On keskusteltu, pitäisikö sitä laajentaa niin, että siihen merkittäisiin myös tietoja hyvin suoritetuista maksuvelvoitteista. Se olisi mahdollista, mutta siihen ei ole vielä ainakaan toistaiseksi ryhdytty.

Ihmistä koskevia luottotietoja saa lain mukaan käyttää ensinnäkin luoton myöntämisessä. Tämä tarkoittaa myös velaksi myymistä. Lisäksi niitä saa käyttää muun muassa huoneenvuokrasopimuksen tekemisessä ja takauksen hyväksymisessä. Työnantaja voi saada ja käyttää työnhakijan luottotietoja vain, jos kyse on tietynlaisesta erityistä huolellisuutta vaativasta työstä, esimerkiksi vartioinnista tai merkittävien rahamäärien käsittelystä.

Luottotietotoiminnan sääntely on osa tietosuojaa. Sillä turvataan yksityisyyden suojaa sekä oikeutta tulla arvioiduksi oikeiden tietojen valossa. Siksi luottotietoja saa merkitä ja käyttää vain lain rajoissa. Siksi on myös säädetty rekisteröidyn ihmisen tiedonsaannista ja oikeuksista. Hänelle lähetetään tieto, kun hänen tietojaan ensimmäisen kerran merkitään luottotietorekisteriin. Lisäksi ihmisellä ja yrityksellä on oikeus tarkastaa tietonsa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa