Minilex - Lakipuhelin

Rakennusurakan myöhästyminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisiä sopimuksia, jotka koskevat rakennusurakkaa säännellään kuluttajansuojalaissa. Urakkasopimuksena pidetään sopimusta, jossa elinkeinonharjoittajan suoritusvelvollisuuden sisältönä on rakennuksen tai sen yhteyteen kuuluvan kiinteän rakennelman rakentaminen tai korjausrakentaminen, tällaiseen hankkeeseen liittyvä, taloudelliselta merkitykseltään huomattava osaurakka tai taloudelliselta merkitykseltään huomattava asuinhuoneiston peruskorjaus tai –parannus.

Urakko on luovutettu, kun se on suoritettu loppuun ja mahdollisesti sovittu vastaanottokatselmus on toimitettu. Jotta voidaan arvioida, milloin rakennusurakan katsotaan myöhästyneen on tarkasteltava sitä, milloin rakennusurakka olisi pitänyt luovuttaa sen tilaajalle. Mikäli sopimuksen osapuolet eivät ole sopineet, milloin urakka on luovutettava, tulee luovutuksen tapahtua kohtuullisessa ajassa sopimuksenteosta. Mikäli toimeksisaajalla eli urakoijalla on oikeus määrätä suorituksen täsmällinen ajankohta, on toimeksisaajan kohtuullisessa ajassa etukäteen ilmoitettava tilaajalle valitsemansa ajankohta. Urakkasopimukseen on aina syytä kirjata, milloin työn tulee olla valmis. Mikäli valmistumisajasta ei ole sovittu kirjallisesti, voi riitatilanteessa olla hyvin haastavaa näyttää, että työ on viivästynyt. Sopimukseen on myös hyvä ottaa ehto viivästyksen perusteella maksettavasta sopimussakosta.

Mikäli rakennusurakan luovutus viivästyy on tilaajalla oikeus pidättyä maksusta. Maksusta pidättytyminen tulee kyseeseen, jos urakka ei toimeksisaajan viivästyksen vuoksi ole sopimuksen edellyttämässä vaiheessa sinä ajankohtana, jona hinta tai osa siitä sopimuksen mukaan erääntyy maksettavaksi. Maksusta pidättyminen voi koskea myös vain osaa hinnasta. Tietyissä tilanteissa maksusta pidättytyminen myös ennakollisesti on mahdollista.

Lisäksi tilaajalla on oikeus vaatia tilauksen täyttämistä. Tilaajalla on siis oikeus vaatia, että toimeksisaaja hoitaa urakan sopimuksen mukaisesti.

Jos viivästys aiheuttaa tilaajalle olennaista haittaa, on tilaajalla oikeus purkaa urakkasopimus. Tilaajan purkaessa sopimuksen on hänellä oikeus saada toimeksisaajalta rakennusta koskevat piirustukset ja muut erityiset ohjeet tai tiedot, jotka ovat tarpeen jäljellä olevien töiden suorittamiseksi. Myös sopimuksen purkaminen ennakollisesti voi tietyissä tapauksissa olla mahdollista.

Lisäksi tilaajalla on oikeus vahingonkorvaukseen, mikäli hän kärsii vahinkoa viivästyksen vuoksi. Tilaajan on tällöin kyettävä näyttämään, että vahinkoa on todella aiheutunut. On myös huomioitava, että toimeksisaaja voi välttää korvausvelvollisuuden, mikäli hän voi osoittaa, viivästys on johtunut hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon kaupantekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella ole voinut välttää eikä voittaa. Tällainen este voi olla esim. yleislakko. Vahingonkorvausten osalta on vielä erikseen säädetty, että vahingon ollessa välillinen eli vain välillisesti viivästyksestä johtuva (esim. viivästyssakko, jonka tilaaja joutuu maksamaan sen vuoksi, ettei ole voinut luovuttaa aikaisempaa taloaan uudelle omistajalle), on toimeksisaaja velvollinen maksamaan vahingonkorvausta vain, jos viivästys tai vahinko johtuu huolimattomuudesta hänen puolellaan. Viivästys on voinut johtua myös henkilöstä, jota toimeksisaaja on käyttänyt apunaan sopimuksen tai sen osan täyttämisessä, toimeksisaajan tavarantoimittajasta tai muusta aiemmasta myyntiportaasta. Tällöin toimeksisaaja vapautuu korvausvelvollisuudesta vain, jos viivästys on johtunut myös edellä mainittujen tahojen osalta heidän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä.

Tilaajalla on myös oikeus vakiokorvaukseen. Vakiokorvauksen saaminen ei edellytä, että viivästyksestä olisi aiheutunut vahinkoa, vaan tilaaja on oikeutettu korvaukseen, vaikkei hän esitä vahinkoa aiheutuneen.

Tarkempia tietoja tilaajan oikeuksista rakennusurakan viivästyessä sekä apua ongelmatilanteissa saat lakimiespuhelimesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa