Minilex - Lakipuhelin

Velkajärjestely ja velan vanheneminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tuomioistuin voi tietyin edellytyksin määrätä yksityishenkilön velkajärjestelystä hänen taloudellisen tilanteensa korjaamiseksi. Tällöin tuomioistuin vahvistaa velallisen maksukykyä vastaavan maksuohjelman, joka muuttaa velan vanhenemista. Kun velkajärjestelyn maksuohjelma on vahvistettu, siihen sisällytettyjen velkojen ehdot määräytyvät maksuohjelman mukaisesti. Velallisen maksuvelvollisuus on se, mikä velkajärjestelyssä on määrätty.

Velkajärjestelyssä vaihtoehtoja ovat esimerkiksi velan maksuaikataulun muuttaminen, jäljellä olevan luottoajan luottokustannusten alentaminen, maksamattoman velan määrän alentaminen tai velan maksuvelvollisuuden poisto kokonaan. Mahdollista on myös se, että velkajärjestelyyn sisällytetään uuden velan otto jolla maksetaan vanha velka kokonaan tai osittain pois.

Kun velkajärjestely on vahvistettu velallinen ei saa maksaa siihen sisällytettyä velkaa. Tähän on kuitenkin joitakin poikkeuksia, erityisesti elinkeinonharjoittajia koskien. Velalliseen ei myöskään saa kohdistaa toimenpiteitä velan perimiseksi, eikä velkaa saa ulosmitata. Velkajärjestely keskeyttää myös viivästyskoron kertymisen. Sellainen velallisen tekemä sitoumus tai sopimus, jonka perusteella hänen olisi maksettava velkajärjestelyn piiriin kuuluvan velan suoritus on mitätön, ellei se sisälly velkajärjestelyyn.

Velallisen laiminlyödessä maksuohjelmassa määrätyn suorituksen voi velkoja vaatia maksuohjelman perusteella velan suorittamista kun velallisen suoritus on enemmän kuin kolme kuukautta myöhässä. Maksuohjelma voi raueta velallisen hakemuksesta tai velkojan hakemuksesta jos velallinen laiminlyö ohjelman ilman hyväksyttävää syytä, esiin tulee seikkoja jotka olisivat estäneet järjestelyn jos ne olisivat olleet tiedossa siitä päätettäessä tai velallisen laiminlyödessä myötävaikuttamisvelvollisuutensa. Vaihtoehto ohjelman raukeamiselle on se, että tuomioistuin vahvistaa velkojalle maksettavaksi lisäsuorituksen, joka velallisen on maksettava viivästyskorkoineen. Maksuohjelman rauetessa velkoja voi vaatia saatavaansa velan alkuperäisten ehtojen mukaan, mutta maksuohjelman keston ajalta velallisen ei ole maksettava velalle viivästyskorkoa.

Velkajärjestelyn kestäessä velkojalla on siis oikeus saada maksu vain velkajärjestelyssä määrättyjen ehtojen mukaisesti ja yleensä velan vanhentumisen tai kanneajan katsotaan katkenneen kun velkajärjestelyssä säädetty maksuaika on päättynyt. Yleisen periaatteen mukaan velan vanhentuminen katkeaa myös velkojan ilmoittaessa velallista koskevassa maksukyvyttömyysmenettelyssä saatavastaan. Tuomioistuimen päättäessä maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamisesta velan vanheneminen keskeytyy menettelyn ajaksi.

Velkajärjestelyn ehtoihin ja muihin siihen liittyviin seikkoihin liittyy paljon yksityiskohtaista sääntelyä, minkä vuoksi kannattaa olla yhteydessä ammattilaiseen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa