Minilex - Lakipuhelin

Velan vanhenemisen katkaisu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velan vanhentuminen tarkoittaa sitä, että velallinen ei ole velvollinen enää maksamaan velkaansa eikä velkojalla toisaalta ole oikeutta periä velkaa. Pääsääntöisesti velka vanhenee kolmen vuoden kuluessa kauppakohteen luovutuksesta tai velan erääntymisestä. Kuitenkin esimerkiksi julkisoikeudellisia saatavia ja ulosottoperustetta koskee viiden vuoden vanhentumisaika. Hakemalla velan maksutuomiota velkoja saakin pidennettyä velan vanhentumisaikaa. Luonnollisten henkilöiden sopimukseen perustuva velka vanhenee kuitenkin lopullisesti 20 vuoden kuluessa velan erääntymisestä. Velkojan ollessa luonnollinen henkilö, vanhentumisaika on 25 vuotta. Lopullista vanhentumisaikaa ei voida katkaista.

Velan vanhentumisaika keskeytyy, kun joko velkoja tai velallinen määrätyillä tavoin muistuttaa toista osapuolta velasta tai esittää velkaa koskevan vaatimuksen. Katkaisemisen jälkeen alkaa kulua uusi samanpituinen vanhentumisaika, joka on yhtä lailla katkaistavissa. Katkaisutoimi katkaisee varsinaisen velkapääoman lisäksi myös velkaan liittyvien korkojen ja muiden liitännäissuoritusten vanhentumisen. Yhteisvelkasuhteessa velan vanhentuminen katkeaa vain suhteessa siihen velalliseen, jonka nimissä katkaisutoimi tehdään tai johon katkaisutoimi kohdistetaan.

Katkaisutoimet jaetaan vapaamuotoisiin ja oikeudellisiin. Vapaamuotoisina katkaisutoimina pidetään sitä, että osapuolet sopivat maksujen järjestelystä, vakuudesta tai muusta velan ehtojen muutoksesta tai siitä, että vanhentuminen on katkaistu. Vapaamuotoisina katkaisutoimina pidetään myös sitä, että velallinen suorittaa velkaa tai muutoin tunnustaa velan velkojalle sekä sitä, että velkoja vaatii velalliselta suoritusta tai muutoin muistuttaa velasta. Vapaamuotoiselle katkaisutoimelle ei ole muotovaatimusta, joten se voidaan tehdä myös suullisesti. Kuitenkin vapaamuotoinen katkaisutoimi edellyttää riittävää velan yksilöintiä. Katkaisutoimen tulee myös kohdistua velalliseen tai velkojaan, sivulliselle tehty muistutus, suoritus, tunnustaminen tai muu toimi ei katkaise velan vanhentumista.

Oikeudellisina katkaisutoimina pidetään sitä, että velkoja panee vireille saatavaa koskevan kanteen tuomioistuimessa, kuluttajariitalautakunnassa tai muussa toimielimessä. Lisäksi oikeudellisena katkaisutoimena pidetään sitä, että velkoja ilmoittaa saatavan velallista koskevan julkisen haasteen johdosta, velallisen konkurssissa tai muussa maksukyvyttömyysmenettelyssä, velkoja panee vireille ulosottoasian tai saatava otetaan käsiteltäväksi tuomioistuinsovittelussa. Oikeudellinen katkaisutoimi keskeyttää velan vanhentumisen prosessin vireilletulohetkenä. Tällöin myös velan vanhentuminen katsotaan katkenneeksi sinä päivänä, jona lainvoimaiseksi tullut tuomio on annettu tai asian käsittely on muutoin päättynyt. Vanhentumisaikaa ei katsota katkenneeksi, jos velkoja peruuttaa hakemuksensa tai asian käsittely katkeaa muusta syystä ilman, että velkojan toimesta velalliselle on toimitettu asiasta tiedoksianto tai muu lain edellyttämä ilmoitus.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]