Minilex - Lakipuhelin

Velan lopullinen vanhentuminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velat eivät ole voimassa ikuisesti vaan ne vanhenevat tietyn ajan kuluessa. Yleisesti ottaen velat vanhenevat kolmessa vuodessa niiden erääntymisestä, mikäli velan vanhentumista ei ole katkaistu. Jos velasta on annettu lainvoimainen tuomio tai muu ulosottoperuste on vanhentumisaika 5 vuotta, edellyttäen tällöinkin ettei vanhentumista katkaista. Tietyissä tapauksissa vanhentumisaika on 10 vuotta. Jotta velat eivät kuitenkaan jäisi voimaan loputtoman pitkäksi ajaksi sen avulla, että velan vanhentuminen aina ennen määräajan loppuun kulumista katkaistaisiin, sisältyy lainsäädäntöömme säännöksiä velan lopullisesta vanhentumisesta.

Velan lopullinen vanhentumisaika lasketaan kahdella eri perusteella. Se voidaan laskea joko velan erääntymisestä tai täytäntöönpanoperusteen eli käytännössä useimmiten ulosottoperusteen antamisesta. Velan katsotaan vanhentuneen, mikäli jompikumpi näistä vanhentumisajoista on kulunut umpeen. Se, että velan erääntymisen mukaan määräytyvä vanhentumisaika ei ole kulunut loppuun ei siis estä velan lopullista vanhentumista täytäntöönpanoperusteen vanhentumisen vuoksi.

Mikäli velallisena on yksityishenkilö vanhentuu velka lopullisesti viimeistään silloin, kun on kulunut 20 vuotta velan erääntymisestä. Jos kuitenkin myös velkoja on yksityishenkilö, on vanhentumisaika hieman pidempi, 25 vuotta velan erääntymisestä. Tämä tarkoittaa siis sitä, että vaikka velan vanhentuminen olisi katkaisu, vanhenee velka kuitenkin viimeistään joko 20 tai 25 vuoden kuluttua velan erääntymisestä. On syytä muistaa, että tämä vanhentumisaika koskee ainoastaan rahavelkaa, joka perustuu luonnollisen henkilön eli yksityishenkilön tekemään sopimukseen. Nämä vanhentumissäännökset tulivat voimaa kun laki velan vanhentumisesta 1.1.2015 muuttui. Kyseistä lakia sovelletaan osittain taannehtivasti siten, että lain voimaan tulessa vanhentumisaikaa katsotaan kuluneen enintään 15 vuotta. Käytännössä siis ennen 1.1.2015 erääntyneet velat, jotka eivät ole vielä vanhentuneet vanhenevat lopullisesti joko 1.1.2020 tai jos velkojana on yksityishenkilö 1.1.2025.

Lopulliset vanhentumisajat ovat hieman erilaisia silloin, kun velkoja on saanut velkaa koskevan täytäntöönpanoperusteen. Jos velkoja on esimerkiksi hakenut velkaa koskevaa ulosottoperustetta ja sen myös saanut, vanhenee velka 15 vuodessa ulosottoperusteen antamisesta. Velka vanhenee kuitenkin 20 vuodessa, jos ulosottoperusteen mukainen velkoja on yksityishenkilö. Jos ulosottoperuste koskee velkaa, joka on syntynyt rikoksen perusteella ja velallinen on tuomittu tästä rikoksesta vankeuteen tai yhdyskuntapalvelukseen vanhenee velka niin ikään 20 vuodessa, vaikka velkojana ei olisi yksityishenkilö. Lisäksi on muistettava, että tuomioistuin voi antaa päätöksen ulosottoperusteen täytäntöönpanokelpoisuuden pidentämisestä 10 vuodella, mikäli velallinen on olennaisesti vaikeuttanut velkomista. Olennaista vaikeuttamista voi olla esimerkiksi se, että velallinen on kätkenyt omaisuuttaan tai antanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja taloudellisesta asemastaan. Jotta tuomioistuin voisi pidentää ulosottoperusteen täytäntöönpanoaikaa on velkojan nostettava asiasta kanne kahden vuoden kuluessa alkuperäisen ulosottoperusteen täytäntöönpanokelpoisuuden määräajan päättymisestä.

Oman joukkonsa vanhentumisen osalta muodostavat tietyt viranomaismaksut. Esimerkiksi kuntien sairaalamaksut ja päivähoitomaksut vanhenevat lopullisesti 5 vuodessa velan maksuunpanosta tai määräämisestä. Niiden vanhentumista ei siis voi katkaista. Tällaiset maksut ovat myös suoraan ulosottokelpoisia, joten niiden perimiseksi ulosoton kautta ei ole tarpeen hakea erillistä täytäntöönpanoperustetta tuomioistuimelta.

Yhtäkaikki vanhentunutta velkaa ei saa enää periä, eikä velallinen ole toistaalta velvollinen maksamaan vanhettunutta velkaansa. Velan vanhentuminen ei kuitenkaan lähtökohtaisesti estä suorituksen saamista velan vakuudeksi annetusta pantista. Lisäksi jo käynnistetty ulosmittaus pysyy voimassa, vaikka velka olisi vanhentunut. Omia tilanteitaan velkojen vanhentumisen kannalta ovat myös tilanteet, joissa velallinen on ajautunut konkurssiin tai muuhun maksukyvyttömyysmenettelyyn. Lisätiedon saamiseksi tällaisia tilanteita koskien onkin syytä kääntyä asiantuntevien lakimiesten puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa