Minilex - Lakipuhelin

Rikoslaki ja syrjintä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Syrjinnästä säädellään Suomen lainsäädännössä useammissa laeissa, kuten yhdenvertaisuuslaissa, laissa miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta ja työsopimuslaissa. Tarkimmin syrjinnästä ja syrjintäkiellon rikkomisesta aiheutuvista seurauksista säädetään rikoslaissa. Laissa on käsitelty syrjintää yleisellä tasolla sekä erikseen käydään läpi myös työsyrjintä ja kiskonnantapainen työsyrjintä.

Rikoslaissa on määritelty ”elinkeinotoiminnassa, ammatin harjoittamisessa, yleisönpalvelussa, virkatoiminnassa tai muussa julkisessa tehtävässä taikka julkista tilaisuutta tai yleistä kokousta järjestettäessä” tapahtuva syrjintä. Tällaisessa tilanteessa syrjintää ovat 1) palvelusta kieltäytyminen yleisesti noudatettavilla ehdoilla, 2) kieltäytyminen päästämästä jotakuta tilaisuuteen tai kokoukseen tai hänen poistamisensa sieltä taikka 3) jonkun asettaminen ilmeisen eriarvoiseen tai muita olennaisesti huonompaan asemaan. Syrjintä on siten melko tarkasti määritelty tilanteen ja tilanteessa tapahtuvan toiminnan kannalta. Jotta edellä mainittu toiminta luettaisiin syrjinnäksi, tulee tällaisen toiminnan tapahtua ilman hyväksyttävää syytä.  Hyväksyttävän syyn olemassaolo siis poistaa syrjintäperusteen olemassaolon, toki näyttötaakka tästä on syrjintäolettaman vuoksi syrjinnän luonteisesti toimineella.  Kolmanneksi mahdollisen syrjinnän tulee olla tapahtunut  ”rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, sukupuolisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden tai terveydentilan taikka uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella”. Tällaiset seikat ovat korostetun henkilökohtaisia ominaisuuksia, jotka ulottuvat henkilön yksityisyydensuojan piiriin, Sen vuoksi näillä perusteilla tapahtuva syrjintä on säädetty rikoslaissa rangaistavaksi. Tällaisesta syrjinnästä voidaan syyllinen tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Lisäksi rikoslaissa mainitaan työelämässä tapahtuva työsyrjintä. Työsyrjintä voi tapahtua työpaikasta ilmoitettaessa, työntekijää valitessa tai palvelussuhteen aikana. Jos tällöin työnantaja tai tämän edustaja ilman painavaa, hyväksyttävää syytä asettaa työnhakijan tai työntekijän epäedulliseen asemaan edellä mainituilla henkilöön liittyvillä henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella, voidaan syyllinen tuomita työsyrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa