Minilex - Lakipuhelin

Raiskaus edellyttää väkivallan uhkaa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Se, joka pakottaa toisen sukupuoliyhteyteen käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai uhkaamalla käyttää sellaista väkivaltaa, on tuomittava raiskauksesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi. Raiskauksesta tuomitaan myös se, joka käyttämällä hyväkseen sitä, että toinen tiedottomuuden, sairauden, vammaisuuden, pelkotilan tai muun avuttoman tilan takia on kykenemätön puolustamaan itseään tai muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan, on sukupuoliyhteydessä hänen kanssaan.

Tekijä voidaan tuomita vähäisempään rangaistukseen (4 kk tai enintään 4 vuotta), jos raiskaus huomioon ottaen uhkauksen vähäisyys taikka muut rikokseen liittyvät seikat on kokonaisuuten arvostellen vähemmän vakava edellä mainittuihin seikkoihin nähden. Samoin tuomitaan se, joka muulla uhkauksella kuin väkivallalla pakottaa toisen sukupuoliyhteyteen.  

Yritys on rangaistava.

Sukupuoliyhteydellä tarkoitetaan sukupuolielimellä tapahtuvaa tai sukupuolielimeen kohdistuvaa seksuaalista tunkeutumista toisen kehoon. Esitöiden mukaan Suomessa sukupuoliyhteyteen ei sisälly esim. esineellä tai sormella tehty tunkeutuminen peräaukkoon. Tällöin voi tosin tulla kyseeseen pakottaminen seksuaaliseen tekoon tai seksuaalinen hyväksikäyttö.

Raiskauksessa edellytetään väkivallan käyttöä, mutta sille ei ole asetettu mitään täsmällisiä vaatimuksia. Väkivalta voi kohdistua myös johonkuhun muuhun kuin uhriin esimerkiksi uhkaamalla uhrin läheistä. Väkivallan seurauksena tulee olla toisen tahdon murtaminen. Väkivallan ja sen uhkan merkitys riippuu teko-olosuhteista.

Raiskauksessa käytetty väkivalta täyttää myös pahoinpitelyn tunnusmerkistön, mutta jos pahoinpitely liittyy yksinomaan raiskauksen tekemiseen, tekijä on tuomittava ainoastaan raiskauksesta. Jos tapauksessa esiintyy kuitenkin myös muuta pahoinpitelyä, voidaan raiskaussäännöksen lisäksi soveltaa pahoinpitelysäännöstä.

Puolustuskyvyttömyydellä tarkoitetaan sitä, että asianomainen henkisen tai ruumiillisen esteen vuoksi ei pysty joko lainkaan tai ainakaan merkittävästi estämään toisen menettelyä. Tämä voi siis johtua tiedottomuudesta, sairaudesta, vammaisuudesta, pelkotilasta taikka muusta avuttomasta tilasta.

Tiedottomuus voi ilmetä tajuttomuutena tai muutoin. Tiedottomuus voi johtua unilääkkeistä, alkoholista tai muista huumaavista aineista. Pelkästään huumaavan aineen vaikutuksen alaisena oleminen ei riitä, jos henkilöä ei voida katsoa puolustuskyvyttömäksi taikka ei pysty ilmaisemaan tahtoaan. Nukkuvan henkilön ei tarvitse olla alkoholin tai huumausaineiden alainen ollakseen puolustuskyvytön.

Lyhytaikainen sairauskin voi johtaa puolustuskyvyttömyyteen ja säännöksen soveltamiseen. Esimerkiksi vanhus, joka on heikossa tilassa esimerkiksi dementian vuoksi tai vammainen henkilö, jolla on puhekykyyn liittyviä ongelmia, ei kykene tahtoaan muodostamaan.  

Pelkotilaan ajaudutaan, kun uhri kokee, että puolustautuminen voi johtaa vaaralliseen tilanteeseen hänen osaltaan tai hän ei lamaantuneena kykene toimimaan oman tahtonsa mukaisesti.

Jos raiskauksen uhriksi joutuu alle 16-vuotias lapsi  (tai eräissä tapauksissa 16- tai 17-vuotias), syyllistyy rikoksentekijä niin raiskaukseen kuin myös lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön tai törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja hänet on tuomittava molemmista rikoksista. Lapseen kohdistuvassa rikoksessa ei edellytetä väkivallan käyttämistä tai puolustuskyvytöntä tilaa.

Raiskausrikos edellyttää tahallisuutta. Rikoksentekijän on tullut ymmärtää, ettei uhri pysty avuttoman tilansa takia puolustamaan itseään tai ilmaisemaan tahtoaan ja siksi tämän vuoksi uhri alistuu sukupuoliyhteyteen.

Jotta kyse ei ole raiskauksesta on henkilön tullut antaa suostumuksensa sukupuoliyhteyteen. Suostumuksen arvioinnissa tulee ottaa huomioon seuraavat seikat: suostumuksen pitää tulla itse kyseiseltä henkilöltä ei keneltäkään muulta, suostumus ei poista rangaistavuutta, jos teko ei ole puolustettavissa,  henkilön on tullut ymmärtää suostumuksen merkitys (tässä otetaan erityisesti huomioon ikä ja terveys), esim. lapsi ei aina saata ikänsä puolesta ymmärtää mitä tulee seuraamaan suostumuksesta, suostumuksen tulee olla vapaaehtoisesti annettu, suostumus tulee antaa ennen tekoa, suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa myös teon kestäessä ja suostumuksen tulee olla täsmällinen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa