Minilex - Lakipuhelin

Rikoslaki ja seksuaalirikos

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Seksuaalirikoksissa on kyse itsemääräämisoikeuden loukkaamisesta. Jokaisella on perustuslaillinen oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja yksityiselämän suojaan. Seksuaalirikoksia koskevan rikosoikeudellisen sääntelyn tavoitteena on seksuaalisen itsemääräämisoikeuden suojaaminen. Jokaisella on lähtökohtaisesti oikeus päättää seksuaalisesta käyttäytymisestään, jollei hän tällä loukkaa toisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Lapsia ja alaikäisiä suojataan erityissäännöksin, joiden tarkoituksena on huomioida lapsen kypsymättömyyden vaikutus hänen kykyynsä tehdä itsenäisiä ratkaisuja. Rikoslaissa on säädetty lukuisia seksuaalirikoksia koskevia rangaistussäännöksiä. Seksuaalirikoksia koskevat kriminalisoinnit koskevat kaikkia sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta.

Seksuaalirikoksia koskevalla sääntelyllä voidaan puuttua ja pyrkiä torjumaan myös muuta rikollisuutta. Erityisesti prostituutioon liittyy usein rikollisuutta, kuten ihmiskauppaa ja kiristämistä. Prostituutio itsessään ei ole Suomen rikoslaissa kiellettyä, jos se perustuu täysi-ikäisen henkilön vapaaehtoisuuteen.

Seksuaalirikokset

Rikoslaki tuntee lukuisia seksuaalirikoksia. Yleisimpiä ja mediassa näkyviä seksuaalirikoksia on raiskaus, johon syyllistyy se, joka pakottaa toisen sukupuoliyhteyteen käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai uhkaamalla käyttää tällaista väkivaltaa. Raiskaus täyttyy myös, jos sukupuoliyhteydessä käytetään hyväksi toisen puolustuskyvytöntä tilaa, esimerkiksi tajuttomuutta. Pakottamisessa seksuaaliseen tekoon on kyse pakottamisesta seksuaaliseen tekoon, jota ei ole pidettävä raiskauksena, väkivallan tai uhkauksen avulla tai alistamisesta tällaiseen tekoon.

Seksuaaliseen hyväksikäyttöön syyllistyy se, joka asemaansa hyväksikäyttäen taivuttaa toisen sukupuoliyhteyteen tai ryhtymään muuhun seksuaalista itsemääräämisoikeutta olennaisesti loukkaavaan tekoon tai alistumaan sellaisen teon kohteeksi. Seksuaalinen ahdistelu on hyväksikäyttöä lievempi teko, joka täyttyy sellaisella seksuaalisella koskettelulla, joka on omiaan loukkaamaan seksuaalista itsemääräämisoikeutta.

Lapsia ja alaikäisiä koskee erityinen suojasäännöstö. Rikosnimikkeitä ovat esimerkiksi lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta. Myös parituksesta on omat rangaistussäännöksensä rikoslain 20 luvussa.

Muita seksuaalirikoksiksi luokiteltavissa olevia rikoksia ovat pornografiaa koskevat säännökset, kuten esimerkiksi sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen. Myös niin sanottua ”sukurutsaa” eli biologisen vanhemman ja lapsen välistä tai sisarusten välistä sukupuoliyhteyttä koskeva rangaistussäännös on katsottavissa seksuaalirikosten alaan kuuluvaksi.

Minkälaisia rangaistuksia seksuaalirikoksista voidaan määrätä?

Seksuaalirikoksia on edellä esitetyn mukaisesti hyvin monenlaisia ja -laatuisia. Osa teoista on hyvin vakavia. Suurin osa seksuaalirikoksista on yleisen syytteen alaisia rikoksia ja vankeusrangaistuksella tuomittavia, mikä kertoo niiden yleisestä tuomittavuudesta. Teoilla voi olla vakavat seuraukset pitkälle uhrin elämään.

Esimerkiksi raiskauksesta säädetty rangaistusasteikko on 1–6 vuotta vankeutta. Törkeästä raiskauksesta seuraa vähintään 2 vuoden ja enintään 10 vuoden vankeusrangaistus. Seksuaaliseen ahdisteluun syyllistynyt voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi, ja parituksesta rangaistuksena voi olla sakko tai enintään kolmen vuoden vankeus.

Mediassa usein kritisoidaan sitä, että seksuaalirikoksista tuomitaan ilmeisen lieviä rangaistuksia verrattuna teon vakavuuteen ja vahingollisuuteen. Syytä on kuitenkin muistaa, että seksuaalirikos voi olla hyvin monenlainen rikos. Alle kahden vuoden vankeusrangaistus voidaan tuomita ehdollisena vankeutena ehdottoman vankeusrangaistuksen sijaan. Suomessa rangaistukset ovat kuitenkin verrattain varsin lieviä muihin maihin nähden, ja poliittista keskustelua rangaistusasteikon koventamisesta tai asteikkojen yläpäiden soveltamisesta käydään jatkuvasti.

Seksuaalirikoksen uhri on usein myös oikeutettu vahingonkorvauksiin kärsimyksiensä johdosta. Vahingonkorvauksen määrää mitattaessa otetaan huomioon teko kokonaisuudessaan ja sen aiheuttaman loukkauksen vakavuus rikoksen uhrille.

Vinkit

- Seksuaalirikoksista tuomitaan yleensä vankeusrangaistukseen

- Syyttäjä voi yleensä nostaa syytteen ilman rikoksen uhrin syyttämispyyntöä

Varoitukset

- Lievältäkin tuntuva teko voi täyttää seksuaalirikoksen tunnusmerkistön

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa