Minilex - Lakipuhelin

Korvaus seksuaalirikoksesta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Seksuaalirikoksen uhrilla on oikeus korvaukseen rikoksesta aiheutuneesta vahingosta ja kärsimyksestä. Korvauksia voidaan vaatia vahingon aiheuttajalta sekä tuomioistuimessa oikeudenkäynnin aikana että sovittelussa. Seksuaalirikoksen uhri voi myös hakea korvausta valtiolta.

Pääsääntöisesti rikoksen uhri on oikeutettu saamaan korvausta rikoksen tekijältä, joka on aiheuttanut vahinkoa tahallisesti tai tuottamuksesta. Ilmoitus vahingoista sekä korvausvaatimus tulee antaa poliisille, ja kuitit on esitettävä perusteluina korvausvaatimukselle. Tämä korvausvaatimus käsitellään oikeudenkäynnissä tuomioistuimessa.

Vahingonkorvauslaki säätelee korvausvaatimuksen sisältöä. Sen mukaan vahingon aiheuttajan on korvattava uhrille hyvitys henkilö- sekä esinevahingosta sekä loukkauksen aiheuttamasta kärsimyksestä. Seksuaalirikoksen uhrit kärsivät usein henkilövahinkoja, joihin luetaan tarpeelliset sairaanhoitokuluja muut tarpeelliset kulut, ansionmenetykset, kipu, särky sekä muu tilapäinen tai pysyvä haitta.

Usein seksuaalirikoksen uhrilla on oikeus myös korvaukseen loukkauksen aiheuttamasta kärsimyksestä. Kärsimyksestä aiheutuneeseen korvaukseen on lain mukaan oikeutettu esimerkiksi silloin, kun uhrin vapautta, rauhaa, kunniaa, yksityiselämää, henkilökohtaista koskemattomuutta tai ihmisarvoa on loukattu.

Tuomioistuimen määrätessä korvausta eri perustein ottaa se huomioon eri seikkoja. Esimerkiksi loukkauksesta korvausta määrättäessä otetaan huomioon loukkauksen laatu ja julkisuus, loukatun asema sekä loukkaajan ja loukatun välinen suhde.

Jos kyseessä on useampia vahingon aiheuttajia, vastaavat he yhdessä korvauksen hyvittämisestä rikoksen uhrille. Vaikka nuoret, alle 15-vuotiaat rikoksentekijät eivät voi saada rikoksesta rangaistusta, ovat he silti korvausvelvollisia aiheuttamistaan vahingoista. Lopulta korvauksen määrää voidaan sovitella oikeudenkäynnissä, jos se harkitaan kohtuuttoman raskaaksi.

Pääsääntöisesti asianomistaja eli vahinkoa kärsinyt rikoksen uhri sekä tuomittu sopivat korvausten maksamisesta oikeudenkäynnissä, mutta vahinkoa kärsinyt voi antaa korvausten perimisen myös ulosottomiehen hoidettavaksi. Vahinkoa kärsineen täytyy tällöin tehdä ulosottohakemus kihlakunnan ulosottovirastolle tai kihlakunnan viraston ulosotto-osastolle.

Seksuaalirikoksen uhri voi oikeudenkäynnin aikana määrättyjen korvausten lisäksi saada korvausta henkilökohtaisesta vakuutuksestaan, sekä sovittelussa tehdyn sopimuksen perusteella.

Sovittelu rikosasioissa on mahdollinen sellaisten osapuolten kesken, jotka ovat siihen suostuneet henkilökohtaisesti sekä vapaaehtoisesti. Sovittelu on mahdollista sellaisissa rikosasioissa, joiden arvioidaan soveltuvan soviteltaviksi rikoksen laatu ja tekotapa, rikoksesta epäillyn ja uhrin keskinäinen suhde sekä muut seikat huomioon ottaen. Rikoksen sovittelun edellytyksenä on myös, että epäilty vahvistaa tapahtumainkulun pääasiallisesti ja että sovittelu on uhrin edun mukaista.

Erityisesti seksuaalirikoksia koskien on huomattava, että soviteltavaksi ei saa ottaa alaikäiseen kohdistunutta rikosta, jos rikoksen uhrilla on rikoksen laadun tai oman ikänsä puolesta erityinen suojan tarve. Tällainen suojan tarve on usein kyseessä esimerkiksi lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tapauksissa. Sovittelun tarkoituksena on käsitellä uhrille rikoksesta aiheutuneita henkisiä sekä aineellisia haittoja sekä pyrkiä sopimaan mahdollisista toimenpiteistä näiden haittojen hyvittämiseksi puolueettoman sovittelijan välityksellä. Jos rikosta ei kuitenkaan voida sovitella, ei myöskään siitä aiheutuneiden vahinkojen korvausta voida ottaa soviteltavaksi. Asian käsittely tai ratkaisu poliisin, syyttäjän tai tuomioistuimen toimesta eivät estä rikosasian sovittelua, ja nämä prosessit voivat olla käynnissä samanaikaisesti.

Rikosvahinkolain mukaan rikoksen uhrille voidaan myös maksaa korvausta valtion varoista rikoksella aiheutetusta henkilövahingosta ja kärsimyksestä hakemalla korvausta Valtiokonttorilta. Mahdollisesta korvauksesta kuitenkin vähennetään vahingon aiheuttajan, muun lain tai vakuutuksen puolesta uhrille jo maksettu korvaus. Jos rikos on jäänyt selvittämättä tai tekijää ei olla saatu kiinni, on rikoksen uhrilla myös tällöin mahdollisuus hakea korvausta Valtiokonttorilta ilman tuomioistuimen erillistä päätöstä.

Jos sinulla on lisäkysymyksiä seksuaalirikoksen mahdollisesta korvauksesta, ota yhteyttä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa